Innstilling fra næringskomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 91/2019 av 29. mars 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2016/943 (forretningshemmelighetsdirektivet)

Til Stortinget
Oslo, i næringskomiteen, den 13. februar 2020

Geir Pollestad

Margunn Ebbesen

leder

ordfører