Innhold

1. Innledning

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Trond Giske, Kari Henriksen og Anette Trettebergstuen, fra Høyre, Marianne Haukland, lederen Kristin Ørmen Johnsen og Tage Pettersen, fra Fremskrittspartiet, Himanshu Gulati og Silje Hjemdal, fra Senterpartiet, Åslaug Sem-Jacobsen, fra Sosialistisk Venstreparti, Freddy André Øvstegård, og fra Kristelig Folkeparti, Jorunn Gleditsch Lossius, fremmer i denne innstillingen forslag om bevilgninger på statsbudsjettet for 2021 under de kapitler og poster som er fordelt til komiteen på rammeområdene 2 Familie og forbruker og 3 Kultur mv., ved Stortingets vedtak 13. oktober 2020, jf. Innst. 1 S (2020–2021).

Ved Stortingets vedtak ved behandling av Innst. 2 S (2020–2021) 3. desember 2020 er netto utgiftsramme for rammeområde 2 fastsatt til 50 880 449 000 kroner, og for rammeområde 3 er netto utgiftsramme fastsatt til 27 003 530 000 kroner.

Komiteen viser til at i samsvar med Stortingets forretningsorden § 43 femte ledd skal bare forslag til bevilgningsvedtak som summerer seg til rammen for rammeområdene 2 og 3, og som er vedtatt ved behandlingen av Innst. 2 S (2020–2021), tas opp til votering i Stortinget ved behandlingen av denne innstillingen.

I tillegg til regjeringens forslag i Prop. 1 S (2020–2021) og Prop. 1 S Tillegg (2020–2021) som ligger til grunn for Stortingets vedtak, foreslås det i denne innstillingen ytterligere endringer. 1. desember 2020 ble det inngått avtale i Stortinget om statsbudsjettet for 2021 mellom regjeringspartiene Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti, og Fremskrittspartiet. Det vises til behandlingen av Innst. 2 S (2020–2021) 3. desember 2020, samt til omtale under de enkelte kapitlene i innstillingen.

Komiteen viser til at forslaget til disponering av ramme 2 og 3 fra komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti, er ført opp under komiteens tilråding i kapittel 6 i innstillingen. Forslaget er i samsvar med vedtatt netto utgiftsramme.

Komiteen viser til at medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti ikke fremmer forslag innenfor den vedtatte rammen, da de respektive budsjettoppleggene fra disse fraksjonene til disponering av ramme 2 og 3 avviker fra det vedtatte nettobeløpet, se tabell 1 og 2. Det vises til omtale i Innst. 2 S (2020–2021) av de alternative budsjettforslagene til henholdsvis Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Der disse avviker fra regjeringens forslag i Prop. 1 S (2020–2021), vil dette bli omtalt under de enkelte kapitlene i innstillingen.

Komiteen avholdt åpne, digitale høringer om statsbudsjettet for 2021 den 19. og 22. oktober 2020.