Innhold

4. Anmodningsvedtak

Komiteen viser til oversikt og omtale i Prop. 1 S (2020–2021) fra de respektive departementene om oppfølging av Stortingets anmodningsvedtak. Dette omfatter anmodningsvedtak fattet av Stortinget i stortingssesjonen 2019–2020 og alle vedtak fra tidligere stortingssesjoner der rapporteringen ikke ble varslet avsluttet i Prop. 1 S (2019–2020) eller i forbindelse med behandlingen av den årlige meldingen til Stortinget om anmodnings- og utredningsvedtak.

Komiteen viser til merknader til enkelte av anmodningsforslagene under de aktuelle saksområdene i innstillingen.

Komiteen har her ingen merknader til vedtak som ikke er omtalt, og tar departementenes oppfølging til orientering.

Komiteen understreker at komiteens merknader ikke er å anse som Stortingets formelle kontroll av regjeringens oppfølging av vedtakene, og således ikke kan erstatte kontroll- og konstitusjonskomiteens behandling av den årlige stortingsmeldingen om oppfølgingen av anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen.