Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i straffeloven mv. (avvergingsplikt, utenomrettslig tvangsekteskap, diskrimineringsvern mv.) – BERIKTIGET

Til Stortinget
Oslo, i justiskomiteen, den 22. oktober 2020

Lene Vågslid

Per-Willy Amundsen

leder

ordfører