Endringer i straffeloven mv. (avvergingsplikt, utenomrettslig tvangsekteskap, diskrimineringsvern, skyting mot politiet mv.) (unntatt kap. 9, 10, 12, 14 og 16)

Prop. 66 L (2019-2020)

Status: Lovforslaget er til behandling i komiteen.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er til behandling i justiskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Vedtak i korthet

      Stortinget har vedtatt endringer i straffeloven og en endring i militær straffelov. Endringene i straffeloven omhandler misbruk av identitesbevis, presisering av taushetspliktbestemmelser, bedre vern for offentlige tjenestepersoner og utvidelse av korrupsjonsbestemmelsene til også å få anvendelse på korrupsjon begått i utlandet. Endringen i militær straffelov innebærer begrensninger i siviles medvirkningsansvar ved brudd på loven.