Endringer i straffeloven mv. (avvergingsplikt, utenomrettslig tvangsekteskap, diskrimineringsvern mv.) (unntatt kap. 9, 10, 12, 14 og 16)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 22.10.2020 Innst. 41 L (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt enkelte endringer i blant annet straffeprosessloven og straffeloven. Endringene følger opp proposisjonens kapitler 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 17, 18 og 19. Det vises til Innst. 328 L (2019–2020) for behandling av kapitlene 9, 10, 12, 14 og 16. Endringene gjelder blant annet at det strafferettslige diskrimineringsvernet for transpersoner og andre som har en kjønnsidentitet eller et kjønnsuttrykk som bryter med omgivelsenes forventninger, blir styrket og at avvergingsplikten blir utvidet.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.10.2020

   Behandlet andre gang i Stortinget 10.11.2020