Behandlinga i komiteen

Spørsmål til ansvarleg statsråd

Som ledd i sin behandling av saken sendte komiteen 4. november 2020 brev til olje- og energiministeren med spørsmål vedrørende en rapport fra Oljedirektoratet med verdivurdering av verdiene i Barentshavet sørøst. Komiteen ba om å få oversendt notatet samt eventuelle andre relevante notater og arbeidsnotater i saken. Statsråden svarte i foreløpig brev av 13. november og brev av 20. november 2020. Statsråden viste til langvarig praksis om at det ikke gis innsyn i interne dokumenter som kan unntas offentlighet etter offentliglova. Som følge av at en rekke interne dokumenter allerede var fremlagt i anledning Høyesteretts behandling av sak 20-051052SIV-HRET og gjort offentlig tilgjengelige, ble dokumentene likevel gitt komiteen.

Korrespondansen følger som vedlegg 1 og 2 til innstillingen.

Kontrollhøyring

Som ledd i behandlingen av saken gjennomførte komiteen en kontrollhøring 15. februar 2021.

Komiteen besluttet at høringen skulle omhandle – men ikke begrense seg til – følgende problemstillinger:

 • 1. Har lovverk og regelverk for forvaltningen og informasjonsplikt til Stortinget blitt overholdt i denne saken?

 • 2. Hvorfor ble vurderingen av mulig negativ forventet lønnsomhet ikke lagt fram for Stortinget før beslutning om åpning av Barentshavet sørøst for petroleumsvirksomhet?

 • 3. Hvem kjente til vurderingen i forkant av at saken ble lagt fram for Stortinget (direktorat og/eller departement)?

 • 4. Hvilke vurderinger lå til grunn for at informasjonen ikke ble framlagt for Stortinget før beslutning?

 • 5. Er informasjonen som ikke ble lagt frem for Stortinget, av en slik karakter at det er grunn til å tro at Stortinget ville vurdert saken annerledes?

 • 6. Hva visste daværende statsråd om rapporten og skjebnen til rapporten?

 • 7. Er denne måten å håndtere informasjon til Stortinget ved beslutning om åpning av oljefelter et engangstilfelle eller et mønster? Er denne saken bare en av flere saker der departementet påvirker verdivurderingene i direktoratet før de blir fremlagt for politisk ledelse/behandling?

Følgende av de inviterte møtte til høringen:

 • Olje- og energiminister Tina Bru, sammen med ekspedisjonssjef Lars Erik Aamot og avd. direktør Gaute Erichsen

 • Tidligere olje- og energiminister Ola Borten Moe

 • Tidligere olje- og energiminister Åslaug Marie Haga

 • Tidligere oljedirektør i Oljedirektoratet Bente Nyland

 • Oljedirektør i Oljedirektoratet Ingrid Sølvberg

 • Tidligere ressursdirektør i Oljedirektoratet Rolf Wiborg

Komiteen inviterte også følgende ansatte i Oljedirektoratet, på bakgrunn av at de var involvert i saker Olje- og energidepartementet og Oljedirektoratet hadde til behandling i forbindelse med åpningsprosessen for Barentshavet sørøst:

 • Sjefsingeniør i Oljedirektoratet Bente Jarandsen

 • Underdirektør for leting i Oljedirektoratet Benvenutta Henriksen

 • Fagkoordinator for Petroleumsøkonomi i Oljedirektoratet, Terje Sørenes

 • Underdirektør for Sokkelanalyse og internasjonal virksomhet i Oljedirektoratet Espen Andreas Hauge

 • Tidligere letedirektør i Oljedirektoratet Sissel Eriksen

Disse takket nei til å delta i høringen.

På grunn av koronapandemien ble første del av høringen gjennomført som videokonferanse på Zoom.

I del to av høringen var det fysisk oppmøte fra tidligere olje- og energiminister Ola Borten Moe og olje- og energiminister Tina Bru.

Stenografisk referat fra høringen følger som vedlegg til innstillingen.