Innstilling fra finanskomiteen om Samtykke til godkjenning av fire beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordninger om verdipapirfond og alternative investeringsfond

Til Stortinget
Oslo, i finanskomiteen, den 25. mai 2021

Mudassar Kapur

Svein Roald Hansen

leder

ordfører