Innhold

2. Rammeområde 12 – Olje og energi

Oversikt over bevilgningsforslagene på de ulike kapitler og poster under rammeområde 12 i Prop. 1 S (2022–2023) og Prop. 1 S Tillegg 2 (2022–2023).

90-poster behandles av finanskomiteen utenfor rammesystemet.

I

Oversikt over budsjettkapitler og poster i rammeområde 12

Kap.

Post

Formål

Prop. 1 S (2022–2023) med Tillegg 2

Utgifter

Nærings- og fiskeridepartementet

954

Petoro AS

70

Tilskudd til administrasjon

372 300 000

Olje- og energidepartementet

1800

Olje- og energidepartementet

1

Driftsutgifter

210 637 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under postene 50, 71 og 72

36 000 000

50

Overføring til andre forvaltningsorganer, kan overføres

5 000 000

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner mv.

8 800 000

71

Norsk Oljemuseum

15 300 000

72

Tilskudd til petroleums- og energiformål, kan overføres, kan nyttes under post 21

4 000 000

1810

Oljedirektoratet

1

Driftsutgifter

329 000 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

105 000 000

23

Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet, kan overføres

65 400 000

1820

Norges vassdrags- og energidirektorat

1

Driftsutgifter

724 500 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

75 500 000

22

Flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 45, 60 og 72

263 000 000

23

Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet, kan overføres

67 600 000

25

Krise- og hastetiltak i forbindelse med flom- og skredhendelser

110 000 000

26

Reguleringsmyndigheten for energi

67 500 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 22

25 000 000

60

Tilskudd til flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 22 og 72

113 000 000

62

Tilbakeføring av produksjonsavgift fra landbasert vindkraft

82 500 000

72

Tilskudd til flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 22 og 60

6 000 000

73

Tilskudd til utjevning av overføringstariffer

20 000 000

74

Tilskudd til museums- og kulturminnetiltak, kan overføres

7 000 000

75

Stønad til husholdninger for ekstraordinære strømutgifter, overslagsbevilgning

44 700 000 000

1850

Klima, industri og teknologi

50

Forskning og teknologiutvikling for fremtidens energisystem

993 500 000

70

Gassnova SF

97 500 000

71

Teknologisenter Mongstad

161 000 000

72

Langskip – fangst og lagring av CO2, kan overføres

3 580 000 000

75

Norwegian Energy Partners

34 500 000

Statlig petroleumsvirksomhet

2440

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten

30

Investeringer

28 300 000 000

Sum utgifter rammeområde 12

80 579 537 000

Inntekter

Inntekter under departementene

4800

Olje- og energidepartementet

70

Garantiprovisjon, Gassco

1 700 000

4810

Oljedirektoratet

1

Gebyrinntekter

29 400 000

2

Oppdrags- og samarbeidsinntekter

65 400 000

4820

Norges vassdrags- og energidirektorat

1

Gebyrinntekter

42 000 000

2

Oppdrags- og samarbeidsinntekter

67 653 000

40

Flom- og skredforebygging

38 000 000

Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet

5440

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten

24

Driftsresultat:

513 300 000 000

1 Driftsinntekter

591 700 000 000

2 Driftsutgifter

-47 800 000 000

3 Lete- og feltutviklingsutgifter

-1 200 000 000

4 Avskrivninger

-27 000 000 000

5 Renter av statens kapital

-2 400 000 000

30

Avskrivninger

27 000 000 000

80

Renter av statens kapital

2 400 000 000

Sum inntekter rammeområde 12

542 944 153 000

Netto rammeområde 12

-462 364 616 000

2.1 Hovedprioriteringer og primærstandpunkter for de ulike fraksjoner for rammeområde 12 Olje og energi

2.1.1 Innledning

Komiteen har ved Stortingets vedtak 10. oktober og 15. november 2022 fått tildelt kapitler under rammeområde 12 Olje og energi, jf. Innst. 1 S (2022–2023). Ved Stortingets vedtak 1. desember 2022 er netto utgiftsramme for rammeområde 12 fastsatt til -462 384 616 000 kroner, jf. budsjettforliket mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Komiteen viser til partienes respektive merknader til rammeområde 12 i finansinnstillingen, jf. Innst. 2 S (2022–2023). Innstillingen omhandler forslaget til statsbudsjett for 2023 fra regjeringen Støre, jf. Prop. 1 S (2022–2023), som ble lagt frem 6. oktober 2022, og Prop. 1 S Tillegg 2 (2022–2023), som ble lagt frem av regjeringen Støre 10. november 2021. Komiteen viser til at det 29. november 2022 ble inngått forlik om statsbudsjettet for 2023 mellom regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Det vises videre til behandlingen av Innst. 2 S (2022–2023) 1. desember 2022, der rammebeløp for hvert enkelt rammeområde ble vedtatt, samt til de respektive merknader i denne innstillingen.

Den foreliggende innstillingen gjengir i tabellform både regjeringens forslag, budsjettforliket og endringsforslag det er flertall for, og Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre, Rødt, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti sine primære alternative budsjettforslag fra finansinnstillingen. De alternative forslagene fikk ikke flertall under behandlingen 1. desember 2022.

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, viser til budsjettforliket mellom de tre partiene, der det er foreslått betydelige satsinger på velferd, omfordeling og sosial rettferdighet for å gi folk mer trygghet i en krevende tid, i tillegg til grep for å få ned klimautslippene, ivareta natur og sikre bistand. Det gjøres viktige velferdssatsinger som gratis halvdagsplass i SFO for andreklassinger, flere alderstrinn får billigere tannhelse og det gjøres en prisjustering av barnetrygden, som gir vanlige folk lavere utgifter og mer og bedre velferd. Grupper som opplever en særskilt krevende situasjon, får mer; enslige forsørgere, minstepensjonister, uføre, mottakere av arbeidsavklaringspenger og studenter. Inntektsgruppene med inntekt under 750 000 kroner får også skattekutt sammenlignet med 2022. Flertallet understreker at budsjettet er trygt og ansvarlig, uten økt oljepengebruk, noe som er viktig for å dempe de økende prisene som rammer folk og bedrifter. Økt satsing på grønn industri, betydelig satsing på klimakutt gjennom Enova, endringer av klimarelaterte avgifter og en rekke andre klimatiltak vil bidra til at Norge kutter utslipp frem mot 2030 og øker utslippskuttene i 2023. I tillegg er partene enige om en betydelig og flerårig støtte til Ukraina og til bistand og humanitær hjelp som følge av krigen.

Nye anmodningsforslag

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt, Venstre og Miljøpartiet De Grønne, viser til budsjettforliket og følgende løse forslag fremmet i forbindelse med behandlingen av Innst. 2 S (2022–2023). Forslagene ble vedtatt i Stortinget 2. desember 2022 med flertallets stemmer:

«Stortinget ber regjeringen om ikke å lyse ut 26. konsesjonsrunde i denne stortingsperioden.»

«Stortinget ber regjeringen om at de tre TO-blokkene (7426/10, 11 og 12) som ble tatt ut i 2022, ikke skal tas inn i TFO-runden i 2023.»

Komiteens medlemmer fra Høyre og Fremskrittspartiet viser til at regjeringspartiene og Sosialistisk Venstreparti har blitt enige om ikke å lyse ut 26. konsesjonsrunde i inneværende stortingsperiode samt å holde tilbake tre TFO-blokker.

Disse medlemmer vil påpeke at norsk gass er en nødvendig bro til det europeiske fornybarsamfunnet og målet om netto null utslipp i 2050. Det vil ta tid å erstatte russisk gass i det europeiske markedet, og Europa vil være avhengig av at Norge er en stabil og pålitelig leverandør av gass i mange år fremover. Europeiske land kjøper nå all flytende naturgass (LNG) de kan få tak i, og som det er kapasitet til å ta imot. Dette vil trolig fortsette i lang tid og vil få konsekvenser for andre verdensdeler som også har stort behov for LNG. På kort og mellomlang sikt vil lavere produksjon av gass i Norge antakelig føre til vesentlig høyere CO2-utslipp i Europa.

Disse medlemmer mener Russlands krig mot Ukraina vil bidra til en hurtigere omstilling til fornybar energi, men det vil likevel være et stort behov for norsk gass i mange år fremover. Disse medlemmer vil også påpeke at naturgass kan omdannes til utslippsfritt blått hydrogen, en energibærer som kan spille en stor betydning for overgangen til lavutslippssamfunnet i Norge og Europa.

Disse medlemmer minner om at regjeringen og EU i sommer ble enige om å øke gassleveransene på kort og lang sikt. EU mener selv de trenger naturgass etter 2050, men utvinningen og bruken må endres for å nå klimamålene. DNV mener naturgass fortsatt vil bety mye etter 2050, men da i form av blått hydrogen eller ammoniakk, der utslippene fanges og lagres på norsk sokkel. Disse medlemmer mener dette er svært viktig for å redusere utslippene av klimagasser.

Disse medlemmer viser til at Rystad Energy har anslått at norsk gassproduksjon vil reduseres med 61 pst. innen 2035 dersom leteaktiviteten stanses nå. TFO-rundene vil bidra til at tallet blir vesentlig lavere enn dette, men nye nummerte runder vil gjøre det mer sannsynlig at Norge kan opprettholde rollen som stabil leverandør av naturgass. Disse medlemmer viser også til at EU har inngått en avtale med Qatar om kjøp av LNG i minst 15 år fra 2026. LNG fra Qatar har 8 ganger høyere utslipp av klimagasser enn naturgass levert i rør fra Norge.

Disse medlemmer mener det er et paradoks at Sosialistisk Venstreparti og regjeringspartiene vil føre en petroleumspolitikk i Norge som bidrar til høyere klimagassutslipp og svekket forsyningssikkerhet og gi færre industrielle muligheter for Norge.

2.1.2 Arbeiderpartiet og Senterpartiets hovedprioriteringer

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet viser til at regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023 er et stramt budsjett med tydelige prioriteringer. I en krevende tid med krig i Ukraina, energikrise i Europa og kraftig prisvekst skal et stramt og rettferdig budsjett bidra til å få kontroll på den kraftige prisveksten, skape trygghet rundt folks økonomi og arbeidsplasser og utjevne sosiale og geografiske forskjeller. Regjeringens forslag til budsjett bygger på en trygg og ansvarlig økonomisk styring med klare prioriteringer som imøtekommer de utfordringer Norge i dag står overfor.

Norske husholdninger og norsk næringsliv har det siste året opplevd svært høye kraftpriser. Tilgang på rikelig med ren og rimelig kraft har i årtier vært den norske industriens fremste konkurransefortrinn. Regjeringen vil at dette også i fremtiden skal være et fortrinn for norsk industri og bidra til verdiskaping og sysselsetting i hele landet. Det viktigste grepet for å klare dette er økt energieffektivisering, å bygge ut ny fornybar kraftproduksjon og å bedre infrastrukturen og styrke kapasiteten i strømnettet. Norge vil de neste tiårene trenge mer fornybar kraft for å sikre omstillingen av næringslivet og nye grønne industrietableringer og for å sikre varig lave og forutsigbare kraftpriser for folk og næringsliv. Disse medlemmer viser til at regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett blant annet styrker kapasiteten i både Olje- og energidepartementet og Norges vassdrags- og energidirektorat. Dette vil være et viktig tiltak for å øke tempoet i utbyggingen av ny kraft og overføringsnett.

Disse medlemmer mener at norsk petroleumsindustri skal utvikles, ikke avvikles. Regjeringen vil legge til rette for fortsatt høyt aktivitetsnivå på norsk sokkel. Petroleumssektoren er en høyproduktiv næring som bidrar med store inntekter, verdiskaping og arbeidsplasser til Norge. I dagens sikkerhetspolitiske situasjon har norsk gasseksport til Europa spilt en avgjørende rolle for den europeiske forsyningssikkerheten. Næringen har i samspill med myndighetene klart å øke produksjonen av gass med om lag åtte pst. i 2022 sammenlignet med året før. Norsk olje og gass vil fortsette å være en sentral og nødvendig del av den europeiske energimiksen i lang tid fremover, og Norge vil fortsette å være en forutsigbar og langsiktig leverandør av olje og gass til markedet.

En videreutvikling av norsk sokkel må skje samtidig som energipolitikken bidrar til utslippskutt og omstilling. Disse medlemmer viser til at regjeringen er godt i gang med å etablere et nytt klimastyringssystem og har lagt frem sin første årlige klimastatus og -plan, en strukturert tilnærming for å nå våre nasjonale klimamål og internasjonale forpliktelser. Videre viser disse medlemmer til regjeringens satsing på CO2-håndtering gjennom prosjekter som Langskip, som kan videreutvikle og tilgjengeliggjøre viktig teknologi for næringslivets omstilling.

2.1.3 Høyres hovedprioriteringer

Helhetlig forvaltning av norske energiressurser

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til at Norge har store energiressurser og en nær utslippsfri elektrisitetsforsyning. Disse medlemmer understreker viktigheten av å legge til rette for en fortsatt effektiv, sikker og miljøvennlig energiforsyning, en lønnsom utbygging av fornybar energi og en helhetlig, miljøvennlig forvaltning av vannressursene.

Disse medlemmer understreker at den store regulerbare vannkraften er Norges ryggrad i energisystemet. Disse medlemmer mener vannkraftressursene skal forvaltes slik at de kommer lokalsamfunnene og nasjonen til gode.

Disse medlemmer viser til at all kraftproduksjon innebærer natur- og miljøkonsekvenser, og er opptatt av at miljøhensyn må ivaretas i oppgradering eller utvikling av ny fornybar kraft. Gevinsten av økt kraftproduksjon må avveies mot viktige natur- og miljøhensyn.

Norsk sokkel som energiressurs

Disse medlemmer mener det er viktig å legge til rette for at norsk sokkel videreutvikles som energiressurs, og viser til Meld. St. 36 (2020–2021) Energi til arbeid – langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser, som understreker viktigheten av å føre en aktiv politikk som legger til rette for dette.

Disse medlemmer vil påpeke at Russlands invasjon av Ukraina har utløst en global energikrise, og at europeiske land er enige om å bli uavhengige av russiske energileveranser så raskt som mulig. Disse medlemmer mener at dette understreker viktigheten av norsk gass i den europeiske energimiksen og Norges rolle som stabil og pålitelig leverandør til Europa. Disse medlemmer viser til at produsentene på norsk sokkel har økt gassleveransene til Europa for å avhjelpe den akutte situasjonen. Det er imidlertid viktig at leteaktiviteten opprettholdes gjennom tildeling i forhåndsdefinerte områder og regelmessige nummererte konsesjonsrunder, slik at Norge kan fortsette å levere gass – og etter hvert blått hydrogen – til Europa de neste tiårene.

Disse medlemmer viser til at petroleumsnæringen er Norges største og viktigste næring, og at teknologi og kompetanse fra denne næringen vil bli viktig for energitransformasjonen i Europa de neste tiårene. Det er forventet at det fortsatt vil være høy aktivitet på norsk sokkel i tiden fremover. Disse medlemmer er opptatt av å sikre en stabil og ansvarlig petroleumsvirksomhet, der lønnsomhet, forutsigbarhet og god ressursforvaltning står sentralt.

Disse medlemmer viser til at regjeringen Solberg fremmet forslag om å endre særskatten for petroleumsvirksomheten til en kontantstrømskatt med umiddelbar utgiftsføring av nye investeringer. Disse medlemmer mener denne omleggingen er godt tilpasset situasjonen på norsk sokkel.

Disse medlemmer har merket seg at regjeringen Støre foreslår å justere friinntekten som det var enighet om i aktivitetspakken for oljeindustrien. Disse medlemmer er enige i at aktivitetspakken, sett i ettertid, ble mer gunstig enn det som var nødvendig. Samtidig er det uheldig at det kommer endringer i rammevilkårene bare noen uker før fristen utløper for å sende inn planer for utbygging og drift av nye felt, og at endringene har tilbakevirkende kraft. Disse medlemmer mener det er avgjørende at rammevilkårene for aktiviteten på sokkelen er stabile og forutsigbare over tid.

Disse medlemmer understreker viktigheten av å ha gode og forutsigbare økonomiske virkemidler overfor petroleumssektoren for å legge til rette for effektiv produksjon med lave utslipp, herunder CO2-avgift og EUs klimakvotesystem (EU-ETS). De neste årene vil CO2-avgiften øke betydelig, og kvotene blir færre og dyrere. Det gir incentiver til å begrense CO2-utslippene.

Disse medlemmer viser til at både den tidligere og nåværende regjeringen har satt ambisiøse klimamål for 2030. Samtidig har næringen selv forpliktet seg til å gjennomføre betydelige utslippsreduksjoner. Disse medlemmer mener staten og selskapene i fellesskap må bidra til å realisere tilstrekkelige utslippsreduksjoner, blant annet gjennom krav om bruk av beste tilgjengelige teknologi ved utbygginger, at elektrifisering vurderes ved alle nye feltutbygginger, og muligheter for offentlig støtte til utvikling og demonstrasjon av teknologier som gir lavere utslipp. Selskapene skal også synliggjøre klimarisiko i nye utbyggingsplaner.

Disse medlemmer vil fremheve viktigheten av den teknologiske utviklingen som skjer i olje- og gassnæringen. Utviklingen bidrar til ressurseffektiv og miljøvennlig utvinning av olje og gass, men også utvikling og overføring av teknologi fra petroleumssektoren til fornybare kraftressurser, maritim sektor og andre deler av norsk økonomi.

Disse medlemmer viser videre til at Hywind Tampen, som skal være i drift i løpet av 2022, blir verdens største flytende havvindpark. Disse medlemmer har forventninger til at Hywind Tampen vil bidra til kostnadsreduksjoner i fremtidige havvindprosjekter. Disse medlemmer viser også til at utbygging av havvind kan bidra til elektrifisering av petroleumsinstallasjoner på norsk sokkel, og vil i den forbindelse vise til at Equinor ønsker å bygge ut en stor havvindpark i tilknytning til Trollfeltet (Trollvind), som kan avlaste behovet for kraft fra land betydelig og samtidig styrke kraftbalansen på Kollsnes.

Disse medlemmer mener det er viktig at både dette og andre havvindområder bygges ut raskt, slik at behovet for kraft fra land til petroleumsinstallasjoner minimeres, og at det tilføres mer kraft til land som bidrar til lavere kraftpriser og mer tilgjengelig kraft til grønn omstilling i ny og eksisterende industri, næringslivet og transportsektoren.

Disse medlemmer er tilfreds med at regjeringen, etter påtrykk fra opposisjonen, har satt et mål om at det skal lyses ut minst 30 GW havvind innen 2040, men vil påpeke at det er viktig å komme i gang med å lyse ut nye områder dersom man skal nå dette målet. Disse medlemmer viser til at konsesjonsprosessene må effektiviseres, og at det må gjøres et grundig arbeid for å belyse og minimere miljøkonsekvensene av fremtidige utbygginger. Det er også avgjørende at eksisterende næringer, som fiskeri, blir godt ivaretatt i prosessen.

Disse medlemmer viser til at regjeringen Solberg identifiserte to områder for utbygging av havvind, Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord, med et tak på installert effekt på 4,5 GW. Meld. St. 36 (2020–2021) legger viktige premisser for satsingen på havvind de neste årene, og det er viktig for den videre utviklingen at rammevilkårene for havvindsatsingen blir fastsatt så snart som mulig. Disse medlemmer mener det også må lyses ut flere områder for havvind, i et forutsigbart tempo, slik at leverandørindustrien vet hva de har å forholde seg til når det skal investeres i infrastruktur og produksjonsanlegg. Disse medlemmer mener det bør lyses ut 3 GW hvert år fra 2025 for å oppnå en slik forutsigbarhet.

Disse medlemmer viser til at europeiske land skal gjennomføre en enorm energitransformasjon de neste tiårene, og mener Norge kan spille en sentral rolle i dette arbeidet, gjennom å ta del i både bærekraftige verdikjeder og fossilfri energiproduksjon. Selv med betydelig energieffektivisering og utbygging av fornybar energi i Europa vil det være behov for norske energiressurser også i fremtiden. Hydrogenproduksjon basert på norsk naturgass med fangst og lagring av CO2 kan bli en viktig faktor i et Europa som skal redusere utslippene til netto null, og er et naturlig skritt i videreutviklingen av energiressursene fra norsk sokkel i et lavutslippssamfunn.

Disse medlemmer viser til regjeringens Solberg flaggskip innen karbonfangst og -lagring, Langskip og Northern Lights, og mener disse to satsingene utgjør et fundament for videreutviklingen av norske energiressurser og muligheten for å redusere utslipp fra norske og europeiske punktutslipp. Disse medlemmer viser til at norsk sokkel har et potensial for å lagre 80 mrd. tonn CO2. Britisk sokkel kan lagre om lag 70 mrd. tonn CO2. Til sammen representerer disse to soklene en viktig del av løsningen for lagring av CO2 i Europa. Disse medlemmer viser til at den første kommersielle kontrakten om CO2-lagring nå er inngått mellom Yara og Northern Lights, og at det er stor interesse også fra andre aktører.

Disse medlemmer viser til at gass nå utgjør mer enn halvparten av den norske petroleumseksporten. Gass vil være viktig for å ivareta energiforsyningen i EU og Storbritannia, ikke minst som balansekraft i et energisystem som i økende grad vil være basert på variable fornybare energikilder som sol og vind. Det vil fremover være et økt behov for import av gass til Europa på grunn av redusert egenproduksjon innen EU og bortfall av russisk gass. Norge er med på å dekke det behovet.

Behov for mer kraft og energieffektivisering

Disse medlemmer viser til de rekordhøye strømprisene i Sør-Norge mot slutten av 2021 og store deler av 2022 og mener det understreker behovet for å bygge ut mer fornybar energi i Norge. Høyres mål er at rikelig med ren og rimelig kraft skal være et konkurransefortrinn for Norge og et gode for norske husholdninger.

Disse medlemmer mener det må legges til rette for utbygging av havvind, småkraft, vindparker på land der det er lokal tilslutning til dette, og oppgradering av eksisterende vannkraftverk. Det må også vurderes om ny teknologi gjør det mulig å produsere kraft fra vernede vassdrag der dette ikke går på bekostning av verneverdiene. Dette er særlig aktuelt i flomutsatte vassdrag.

Disse medlemmer mener også at det ligger godt til rette for økt satsing på solenergi i Norge, og viser til at det er behov for å fjerne en rekke regulatoriske barrierer for å få utløst dette potensialet.

Disse medlemmer viser også til vedtakene gjort i Stortinget 18. oktober 2022 ved behandlingen av Innst. 25 S (2022–2023) om at det må legges til rette for energieffektivisering i bedrifter, husholdninger og industrien, og at Enova vil være viktig i dette arbeidet.

Disse medlemmer viser videre til Stortingets mål om å redusere energibruken med 10 TWh i bygg innen 2030, og registrerer at regjeringens plan for å nå dette målet ble presentert i statsbudsjettet. Disse medlemmer vil understreke at denne planen ikke inneholder tiltak som står i forhold til det målet som er satt.

Rammevilkår for kraftproduksjon

Disse medlemmer mener det er riktig at kraftprodusentene betaler mer i skatt i lys av de ekstraordinære kraftprisene. Disse medlemmer mener imidlertid at rammevilkårene for kraftprodusentene må gjenspeile at Norge har behov for økt kraftproduksjon og en sterkere effektbalanse. Regjeringen Solberg la om kraftbeskatningen til en kontantstrømskatt, for å legge til rette for flere oppgraderinger og effektivisering av eksisterende vannkraftverk. Etter denne omleggingen varslet en rekke vannkraftprodusenter at de ville investerer i slike prosjekter fremover.

Disse medlemmer viser til at regjeringen Støres foreslåtte skatteendringer for kraftbransjen antakelig vil ha betydelige negative konsekvenser for planene om investeringer i ny effekt- og produksjonskapasitet. Så langt har bransjen varslet at investeringer for flere titalls mrd. kroner legges på is inntil videre. Dette er svært uheldig i den situasjonen vi står i nå. Det er derfor svært viktig at høyprisbidraget fases ut senest innen utgangen av 2024, slik regjeringen nå har presisert, og at bransjen kan feste lit til at det ikke videreføres eller gjeninnføres.

Disse medlemmer viser videre til at det foreslåtte høyprisbidraget vil gi en marginalskatt for vannkraftverk på 90 pst. når strømprisen overstiger 70 øre/kWh, men at det også vil påvirke vanndisponeringen i magasinene. Det innebærer at produsentene får et incentiv til å produsere når prisene er under 70 øre/kWh fremfor å holde igjen vann til høsten og vinteren når prisene normalt er høyere enn om sommeren og behovet for både kraft og effekt er størst.

Disse medlemmer mener mange av de uheldige virkningene for vannkraftprodusentene kan unngås ved å endre noe på innretningen av høyprisbidraget. Disse medlemmer mener beregningen av høyprisbidraget bør ta utgangspunkt i et årsgjennomsnitt av strømprisen og ikke timespriser eller månedspriser.

Disse medlemmer mener regjeringen burde ha vurdert alternativer til høyprisbidraget innenfor samme proveny, for eksempel en modell med midlertidig økt skatt på selskapenes bunnlinje fremfor et høyprisbidrag som skattlegger topplinjen.

Disse medlemmer vil videre vise til at advokatfirmaet Selmer mener høyprisbidraget er i strid med Grunnloven § 97. Disse medlemmer viser også til at Lovavdelingen i Justisdepartementet uttrykker tvil om hvorvidt forslaget er i strid med Grunnloven § 97, og henviser blant annet til at departementet ikke har greid å fremskaffe nok relevante fakta for vurderingen, og at de har fått kort tid til å vurdere saken.

Disse medlemmer mener det er svært uheldig at det kan reises tvil om hvorvidt forslag regjeringen fremmer for Stortinget, er i tråd med Grunnloven. Disse medlemmer mener det er regjeringens ansvar å sikre at forslag som fremmes, er lovlige.

Disse medlemmer viser til at beregninger fra KPMG, basert på reelle tall fra selskapene, dokumenterer at eksisterende vindkraftverk kan gå konkurs som en følge av regjeringens forslag til grunnrenteskatt for vindkraft. Disse medlemmer vil påpeke at konkurser i denne bransjen kan velte inngåtte industrikraftavtaler på et svært uheldig tidspunkt.

Disse medlemmer viser til at den foreslåtte grunnrenteskatten ikke er nøytralt innrettet, ved at man ikke får fradrag for historiske investeringer. Finansieringen i prosjektene er tilpasset en skatt på 22 pst. De aller fleste av vindkraftverkene i Norge ligger nord for Dovre og har ikke hatt superprofitt i 2022. Videre er svært mange av prosjektene tuftet på langsiktige kraftkjøpsavtaler som av bransjen er antydet å ligge rundt 30 øre/kWh. Disse medlemmer viser til at det kun er identifisert grunnrente på vindkraft i ett enkelt år, og det var i 2021.

Disse medlemmer vil understreke at vindkraftbransjen må forholde seg til at grunnrenteskatten innføres fra 1. januar 2023, selv om den ikke har provenyeffekt før i statsbudsjettet for 2024. Disse medlemmer mener grunnrenteskatten for vindkraft bør utredes grundig, herunder hvordan en eventuell grunnrenteskatt skal innrettes for å virke nøytralt og rettferdig, før Stortinget inviteres til å ta stilling til om den bør innføres. Mulige konsekvenser for tilgang på kraft for norsk kraftforedlende industri bør være en del av utredningen. Disse medlemmer mener regjeringen så raskt som mulig bør varsle at grunnrenteskatt på vindkraft ikke innføres som planlagt fra 1. januar 2023.

Disse medlemmer vil påpeke at det synes åpenbart at regjeringen ikke har gjort tilstrekkelige vurderinger av hvilke konsekvenser de ulike skatteendringene for kraftbransjen vil ha for investeringer, produksjon, effektbalanse og forsyningssikkerhet. Disse medlemmer har stilt en rekke spørsmål til regjeringen om hvilke konsekvenser de ulike skatteendringene kan ha, uten å få tilfredsstillende svar. Disse medlemmer mener dette kan tyde på at utredningsinstruksen ikke er fulgt opp tilfredsstillende.

Disse medlemmer vil videre påpeke at tilbakemeldingene på regjeringens foreslåtte skatteendringer fra internasjonale investormiljøer er entydige. Norges omdømme som et forutsigbart sted å investere er svekket, og risikopremien er økt betydelig.

Strømnett

Disse medlemmer viser til at det må investeres betydelig i strømnettene i Norge de neste årene for å sikre at kraften flyter dit det til enhver tid er mest behov for den. Dette kommer til å koste mye og må finansieres over nettleien.

Disse medlemmer viser til at nettleien utgjør en betydelig del av husholdningenes energikostnader, og at det kan være mulig å redusere nettleien betydelig gjennom effektivisering og ny organisering av nettselskapene. Thema Consulting Group har i en rapport, skrevet på oppdrag fra NVE (nr. 4/2019), vurdert at elavgiften kan reduseres med 2,6 mrd. kroner hvis flere nettselskaper fusjonerer og tar i bruk digitalisering for å effektivisere driften ytterligere. Disse medlemmer mener regjeringen må vurdere hvordan det kan legges til rette for å bidra til å hente ut denne gevinsten og utjevne dagens store geografiske forskjeller i nettleien.

Disse medlemmer vil understreke behovet for rask oppfølging av NOU 2022:6 Nett i tide – om utvikling av strømnettet, der det foreslås en rekke tiltak for å effektivisere konsesjons- og saksbehandling av nytt nett.

Flom- og skredforebygging

Disse medlemmer mener det er viktig å ta på alvor den risikoen og belastningen mange mennesker lever med i flom- og skredutsatte områder. Disse medlemmer viser til at det er gjort en betydelig innsats for å redusere risikoen for flom og skred de siste årene, og bevilgningene til dette formålet har økt hvert år. Samtidig er det viktig å fortsette å prioritere dette arbeidet i årene fremover.

Forskning og næringsutvikling

Disse medlemmer mener at statlige midler til forskning og næringsutvikling er avgjørende for å hente ut potensialet i norske energiressurser, og viser til viktigheten av forutsigbarhet i Olje- og energidepartementets budsjett på dette området. Disse medlemmer viser til at FoU-bevilgningene samlet sett økte med over 50 pst. fra 2013 til 2021, med særlig vekt på grønne løsninger. Høyre har i alternativt statsbudsjett bevilget 50 mill. kroner til forskning og innovasjon for klimavennlig teknologi og energiomstilling.

2.1.4 Fremskrittspartiets hovedprioriteringer

Energi- og miljøpolitikk til beste for folk og næringsliv

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet vil påpeke at nordmenn aldri har opplevd så høye strømpriser som i 2022. Norge og Europa har en energikrise som er politikerskapt, og folk flest og næringslivet er i en situasjon med sterkt økende priser på energi, drivstoff og mat. Dette skjer samtidig som staten tjener store penger på høye olje- og gasspriser, og både staten, fylkene og kommunene tjener enormt på de svært høye strømprisene.

Disse medlemmer mener at de store inntektene til det offentlige må komme befolkningen og næringslivet til gode. De rekordhøye strømprisene innebærer i praksis en ekstremt stor verdioverføring fra konsument til produsent, en konfiskering av verdier fra private husholdninger og bedrifter til det offentlige, og gjør dagens utfordrende situasjon verre. Disse medlemmer mener det ikke er akseptabelt at forbrukerne i en gjennomelektrifisert og selvforsynt energinasjon som Norge skal påføres store ekstrautgifter. Disse verdiene må derfor i størst mulig grad tilbakeføres til konsumentene.

Disse medlemmer vil prioritere det viktigste først og ønsker derfor konkrete og effektive tiltak som vil hjelpe folk og bedrifter med å komme seg gjennom en vinter med stadig økende priser på nødvendige basisvarer, og en energipolitikk som sikrer forsyningssikkerhet for norske forbrukere og at normalt levedyktige norske bedrifter og arbeidsplasser videreføres.

Disse medlemmer vil utvikle Norge som energinasjon. Oljenæringen skaper vekst, velferd og arbeidsplasser i hele landet. Dissemedlemmer vil legge til rette for arbeid og verdiskaping. Norge har store naturressurser, sterke bedrifter med mye kompetanse og erfaring, avanserte teknologimiljøer og mye kapital.

Disse medlemmer mener det må iverksettes mer kartlegging av forekomster av mineraler på norsk sokkel for å sikre muligheten for at etterspurte råvarer gir fremtidige inntekter til Norge.

Disse medlemmer jobber for en ansvarlig og økonomisk bærekraftig energi- og klimapolitikk. I tillegg er det for disse medlemmer viktig å kutte kostnader og byråkrati gjennom effektivisering av forvaltningen, slik at vi får en enklere hverdag for både folk flest og for næringslivet.

Disse medlemmer vil understreke den viktige rollen petroleumsnæringen har for norsk økonomi og velstand. Disse medlemmer vil derfor at det skal satses videre på kartlegging og leting i olje- og gassektoren. Disse medlemmer mener det må åpnes flere blokker for leting og utvinning og bygges infrastruktur slik at Norge kan eksportere enda mer gass. I tillegg ønsker disse medlemmer å legge til rette for økt satsing på forskning og utvikling i sektoren. Disse medlemmer vil sikre stabile og langsiktige rammevilkår for olje- og gassnæringen og stimulere til fortsatt verdiskaping, lønnsomhet og konkurransekraft i bransjen. Disse medlemmer vil videre påpeke at Russlands krigføring mot Ukraina har tydeliggjort det store behovet Europa har for norsk gass, og hvor viktig det er at siviliserte demokratier, ikke bare udemokratiske diktaturer, satser på langsiktig og forutsigbar utvikling av lønnsomme og etterspurte petroleumsprodukter.

Disse medlemmer støtter ikke kostbar symbolpolitikk som kun flytter utslipp til andre steder i verden. Disse medlemmer støtter ikke CCS-prosjektet Langskip, der staten tar nesten all risikoen og velter regningen over på skattebetalerne. Disse medlemmer vil også stoppe elektrifiseringen av sokkelen. Det vil spare skattebetalerne for minst 50 mrd. kroner og sørge for rundt 10 TWh mer strøm til norske forbrukere og bedrifter på land.

Disse medlemmer vil styrke satsingen på fornybar energi. Vannkraften er vår viktigste og mest fleksible fornybarkilde. Halvparten av produksjonen har nå rundet 50 år og nærmer seg teknisk levealder. Disse medlemmer ønsker et mer industrivennlig skattesystem for vannkraften for å sikre lønnsomme oppgraderinger og større kraftproduksjon.

Disse medlemmer mener at rimelig, fornybar kraft skal være et konkurransefortrinn for norsk industri og komme innbyggerne til gode. Disse medlemmer vil derfor legge til rette for mer effektiv utvikling av vannkraft og for forskning og utvikling av andre lønnsomme og bærekraftige energikilder. Disse medlemmer støtter ikke utbygging av vindkraft på land, med mindre det er lokal tilslutning til prosjektet.

Disse medlemmer mener et godt strømnett er avgjørende for kraftforsyningen til både private husholdninger og til industrien, og det krever en effektiv organisering av nettselskapene for å sikre at forbrukernes og industriens kostnader blir lavest mulig.

2.1.5 Sosialistisk Venstrepartis hovedprioriteringer

Komiteens medlemmer fra Sosialistisk Venstreparti viser til Sosialistisk Venstrepartis alternative forslag til statsbudsjett, hvor nettoutgiftene på ramme 12 økes med 286,6 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag. Disse medlemmer mener Norge må satse sterkere og mer aktivt på å bli en grønn industrinasjon og samtidig redusere satsingen på petroleum. Disse medlemmer peker på at Norge i dag løper en høy risiko ved at oljenæringen utgjør en så vesentlig andel av vår økonomi. Disse medlemmer mener dagens politikk i for stor grad legger til rette for petroleumsnæringen heller enn å sette i gang den nødvendige vridningen av eksisterende kompetanse og teknologi over til fremtidens næringer. Disse medlemmermener dette er en urettferdig og uansvarlig politikk gitt de utfordringene vi står overfor. Omstillingen fra petroleumsavhengighet skjer ikke uten at insentivene til å lete og bygge ut stadig flere oljefelt fjernes, slik at investeringsmidler og kompetanse kan flyttes til andre områder.

Disse medlemmer viser til at FNs generalsekretær i sin åpningstale til klimatoppmøtet i Sharm el-Sheikh uttalte at vi er på full fart mot et klimahelvete, og har oppfordret alle land til å slutte å lete etter fossil energi. Norge har på klimatoppmøtet frontet et standpunkt om å fase ut alle fossile energikilder.

Det som er klart, er at Norge som en stor oljeproduserende nasjon må stanse å lete etter mer olje og gass og heller ikke gi tillatelse til nye utbygginger på norsk sokkel, produksjonen må senkes, og vi kan ikke fortsette å subsidiere oljevirksomhet slik vi vil gjøre i mange år fremover med den midlertidige oljeskattepakken som ble vedtatt i 2020.

Disse medlemmer viser derfor til forslag i Sosialistisk Venstrepartis alternative statsbudsjett om å kutte den offentlige finansierte forskningen på petroleum, kutte i den statlig finansierte letingen etter olje og gjøre det dyrere å forurense på sokkelen ved å øke CO2-avgiften på sokkelen. For å få ned produksjonen ønsker disse medlemmer å innføre en omstillingsavgift per produsert enhet olje og gass. Avgiften skal overføres til et fond for omstilling på sokkelen, støtte opp om nye teknologier, og å få ned utslippene. Et slikt fond vil være avgjørende for blant annet å kunne få fart på havvind for å elektrifisere sokkelen.

Disse medlemmer mener forskningen på fornybare energiløsninger må styrkes. Derfor foreslår Sosialistisk Venstreparti i sitt alternative statsbudsjett å opprettholde bevilgningene til forskningen som skjer under Energix. Energix jobber med de største utfordringene vi har akkurat nå: strømpriser, forsyningssikkerhet, klima- og naturkrisa. Energix er et av de viktigste instrumentene vi har for at forskning og næringsliv skal jobbe sammen for å sette fart på det grønne skiftet.

Disse medlemmer viser også til at Sosialistisk Venstreparti setter av 30 mill. kroner til forskning på høydevind (Kitemill) i sitt alternative budsjett. Dette er en teknologi som kan hente ut mer energi fra vind uten de store inngrepene som landbasert vindkraft medfører mange steder i dag. Disse medlemmer peker på at det er et sterkt behov for forskning på nye løsninger: fornybar energi, karbonfangst og -lagring samt tiltak for å få ned klimagassutslippene. Disse medlemmer viser til Sosialistisk Venstrepartis alternative statsbudsjett, hvor det er foreslått å opprette og bevilge 30 mrd. kroner til en grønn investeringsbank.

Klimatilpasning

Disse medlemmer vil peke på at selv om vi klarer å nå målene for å redusere klimagassutslippene, kan allerede akkumulerte utslipp i seg selv bidra til å varme opp jorden med 1,5–2 grader C. Temperaturen i Norge vil stige langt mer enn dette. Dette innebærer store endringer i klimaet i Norge, slik som mer ras, mer ekstremvær, tørke, flere flommer og høyere havnivå. Det kan også innebære store endringer globalt, som vil påvirke oss direkte gjennom svekkede importmuligheter for varer som fôr, korn og klær eller indirekte gjennom sikkerhetsutfordringer og klimaflyktninger. Disse konsekvensene har det norske samfunnet ennå ikke tatt alvorlig.

Disse medlemmer vil derfor vise til Sosialistisk Venstrepartis alternative statsbudsjett, hvor det er foreslått bevilget 250 mill. kroner ut over regjeringens forslag til dette formålet. I tillegg foreslås det å øke bistand med 200 mill. kroner ut over regjeringens forslag til klimatilpasning i land som blir, og vil bli, rammet hardere enn oss.

Disse medlemmer viser til at det lenge har vært et tverrpolitisk ønske om å realisere CO2-fangst og -lagring i Norge, dette fordi det knapt finnes klimamodeller som med en rimelig sannsynlighet makter å nå internasjonale mål om å begrense den globale oppvarmingen til maksimalt 2 grader C, og å bestrebe seg på å holde oppvarmingen til maksimalt 1,5 grad C uten å ta i bruk metoder for negative utslipp. Norge har betydelig relevant industriell kompetanse, større punktutslipp som er teknologisk mulige å fange, og dessuten gunstige naturgitte forhold gjennom lagringsmuligheter i oljereservoarene på sokkelen, som gjør realisering av karbonfangst og -lagring til en lovende mulighet i kampen mot klimaendringene. Karbonfangst og -lagring er både en næringsmulighet for Norge og et viktig tiltak for å nå klimamålene. Disse medlemmer vil videre vise til Sosialistisk Venstrepartis alternative statsbudsjett, der det er foreslått bevilget 300 mill. kroner til å utvikle karbonfangst en rekke andre steder i landet.

2.1.6 Rødts hovedprioriteringer

Komiteens medlem fra Rødt vil peke på at utslippene må ned for å avverge katastrofale klimaendringer og tap av natur. Dagens regjering kutter i det viktige skogvernet, når ikke klimamålene og gjør økonomien mer oljeavhengig mens industrien sliter med høye strømpriser. Rødt vil ha kraftfulle utslippskutt gjennom rettferdige fellesskapsløsninger. Dette medlem viser til Rødts alternative statsbudsjett samt Rødts klimaplan, som viser hvordan vi kan kutte klimagassutslippene på en rettferdig måte.

Vi vet hvordan en rekke utslippskutt i industrien kan tas. Når kraftprisene stiger og CO2-kompensasjonsordningen svekkes, krever det en ekstra innsats for å opprettholde og videreutvikle fastlandsindustrien – og unngå nedlegging og utflagging til land med mer fossil energibruk og billigere arbeidskraft. Nå er tiden for å få tatt i bruk teknologi vi vet virker, for å kutte utslipp og spare energi. Blant annet innfører Rødt programmer for å kutte store punktutslipp og utfase fossil fyring i industrien. Dette medlem viser til Rødts alternative budsjettforslag, som foreslår å øke bevilgningene til forskning og utvikling på miljøteknologi og stiller klimakrav ved en del av CO2-kompensasjonen til industri.

Rødt setter av penger til å komme godt i gang med utviklingsprosessen for karbonfangst og -lagring på åtte avfallsanlegg over hele landet.

Den mest miljøvennlige energien er den vi ikke bruker. I tillegg er energieffektivisering et klassespørsmål: De skyhøye strømprisene fører i praksis til at de med dårlig eller vanlig råd rasjonerer med strømmen, mens de rikeste kan fortsette å sløse som før.

Rødt vil at staten skal investere 1 mrd. kroner i energitiltak i bygg. Dette medlem vil styrke Enovas tilskuddsordninger og gjør dem enklere og mer tilgjengelige for alle. For annen energiproduksjon setter Rødt av midler til oppgradering av vannkraftverk og styrker utvikling innen energieffektivisering og bergvarme.

Mer miljøvennlig transport

Dette medlem mener at vi trenger en mer klimavennlig samferdselspolitikk. Derfor satser Rødt på kollektivtrafikk, jernbane og trygge veier over hele landet framfor store motorveier.

Dette medlem ønsker å øke Enova-støtten til transportformål som elbillading i borettslag og utslippsfri fergedrift med 280 mill. kroner og sette i gang en stor utbygging av ladestasjoner på hvile- og rasteplasser særlig rettet mot yrkestrafikken.

Rettferdige miljøavgifter

Alle skal kunne leve miljøvennlig, uavhengig av hvor de bor, eller hva de har på konto. Rødt foreslår i sitt alternative statsbudsjett å øke CO2-avgiften med 38 prosentpoeng fra 2023 – fordi store utslipp må koste. Men for å unngå at miljøpolitikken blir urettferdig, foreslår Rødt i sitt alternative statsbudsjett å betale tilbake økningen til alle med inntekt under 500 000 kroner, med tillegg for de som har barn, og de som bor i distriktene. Dette medlem mener at det bør innføres en avgift som øker med antall flyreiser en person gjør mellom de største byene, der hvor det er mulig å ta tog og annen kollektivtransport.

Rødts klimaplan

Altfor lenge har norsk klimapolitikk kun dreid seg om målsettinger langt fram i tid og for lite om konkret handling. Det haster å kutte i klimagassutslippene for å stanse de verste utslagene av de menneskeskapte klimaendringene. Ifølge FNs siste anslag går verden mot 2,8 graders oppvarming hvis vi ikke handler raskt. Klimaendringene fører allerede til ekstremvær. 2,8 graders oppvarming vil bety global katastrofe.

Utslipp henger sammen med ulikhet. Det er de rikeste som forurenser mest. Det er store forskjeller mellom stater og verdensdeler. Men nye tall og data fra World Inequality Lab slår fast at ulikhet i utslipp, kalt karbonulikhet, er større internt i land enn mellom land. Også i Norge står de rikeste for de største utslippene: Ifølge tall fra samme kilde hadde de 10 pst. som tjener mest, et karbonavtrykk over dobbelt så stort som de 40 pst. i midtsjiktet av befolkningen. Derfor må rettferdig klima- og miljøpolitikk være mer enn bare et slagord. Det er helt nødvendig at de rikeste kutter mest om vi skal hindre de verste utslagene av de menneskeskapte klimaendringene. For å sikre folkelig oppslutning om en handlekraftig klimapolitikk må kostnadene fordeles rettferdig, slik at vi ikke sender regningen til folk med dårlig råd og til distriktene, mens de som har mest og forurenser mest, kan fortsette som før. Samtidig må et land som Norge, som er rikt sammenlignet med andre, ta et større ansvar for globale utslippskutt. Dette medlem viser til Rødts klimaplan, som viser hvordan dette kan gjøres.

Løsningen på klimakrisa er ikke å bygge ned mer norsk natur, enten det dreier seg om vindturbiner i reinbeiteområder eller å gå løs på vernede vassdrag. Både klimagassutslippene og nedbygging av natur truer jordas tåleevne. De to krisene forsterker dessuten hverandre. Når naturen bygges ned, forsvinner også jordas naturlige CO2-lagre. Derfor må klimapolitikken være på naturens premisser.

Oppfølging av kraftsituasjonen

Dette medlem viser til Meld. St. 11 (2021–2022), hvor regjeringen skriver:

«Gjennomgangen og utredningene av årets kraftsituasjon må følges opp med tiltak som gjør Norge rustet til å møte tilsvarende perioder i de nærmeste årene. Regjeringen vil komme tilbake til dette arbeidet i revidert nasjonalbudsjett for 2022 og i statsbudsjettet for 2023. Etter gjennomgangen av kraftsituasjonen, vil regjeringen ha dialog med Storbritannia og EU om import og eksport med hensyn på vår nasjonale forsyningssikkerhet.»

Dette medlem mener at regjeringen ikke har tilstrekkelig redegjort for hvordan dialogen med Storbritannia og EU vil arte seg nå etter gjennomgangen av kraftsituasjonen i forbindelse med statsbudsjettet, og hvilke politiske mål regjeringen har for denne.

2.1.7 Venstres hovedprioriteringer

Komiteens medlem fra Venstre understreker at klima- og miljøutfordringene ikke kjenner landegrenser. De må løses i fellesskap, og Norge må ta sin del av ansvaret for å kutte utslipp slik at vi når 1,5-gradersmålet i Parisavtalen. Dette medlem påpeker at klimagassutslippene må kuttes med minst 55 pst. innen 2030 sammenlignet med 1990, og at utslippskuttene må tas innenlands. I 2050 skal utslippene være redusert med minst 90–95 pst., og Norge skal fjerne mer klimagass fra atmosfæren enn vi slipper ut. Dette medlem påpeker at det er mer offensivt enn om Norge skulle arbeidet for å være klimanøytrale i 2050.

Dette medlem understreker at Norge i 2019 inngikk en klimaavtale med EU om å oppfylle målene Norge og EU hadde meldt inn til Parisavtalen om å redusere utslippene av klimagasser med minst 40 pst. fra 1990 til 2030. I etterkant har både EU og Norge meldt inn et forsterket klimamål, og EU har lagt frem sin klimapakke «Fit for 55».

Dette medlem påpeker at siden norsk klimapolitikk er tett knyttet til europeisk klimapolitikk, vil det få stor betydning for Norge hvilke endringer EU blir enige om. Dette medlem mener Norge fortløpende må implementere alle EØS-relevante direktiv som omfatter klima, og at dette må skje senest ett år etter vedtak i EU.

Dette medlem understreker at naturødeleggelsene, sammen med klimaendringene, er den største trusselen vi står overfor. Tapet av biologisk mangfold og nedbygging av natur må stanses for å sikre vårt eksistensgrunnlag. Å beskytte naturen mot menneskelige inngrep er å respektere naturens egenverdi og ta vare på verdier for framtiden. Dette medlem påpeker at regjeringspartiene tar satsingen på natur i feil retning og kutter blant annet i skogvernet, vannforvaltningen og miljøkartleggingen.

Dette medlem påpeker at om lag en fjerdedel av de norske klimagassutslippene kommer fra olje- og gassutvinning. Produksjon av påviste olje- og gassressurser innenfor allerede tildelte lisenser vil sørge for et høyt produksjonsnivå på norsk sokkel i flere tiår. Verden har allerede funnet mer fossil energi enn klimaet tåler at vi utvinner. Derfor mener dette medlem at må vi slutte å lete etter mer olje og gass og ikke tildele nye lisenser på norsk sokkel. Norge må også være en internasjonal pådriver for vern av arktiske områder fra petroleumsaktivitet.

Dette medlem påpeker at vi innen 2030 skal oppnå 50 pst. reduksjon av klimagassutslipp i petroleumssektoren. Hele verden må omstille seg fra fossil til fornybar energi. Et kutt på 50 pst. utslipp fra petroleumssektoren avhenger av elektrifisering fra land. Dette medlem er derfor for elektrifisering av petroleumsinstallasjoner, men mener oljenæringen også må arbeide for å kutte utslipp ved hjelp av andre løsninger, som CCS og havvind. Dette medlem påpeker at oljenæringen i tillegg må arbeide for energieffektiviseringstiltak, slik at energibehovet reelt sett reduseres.

Dette medlem viser til at det er en helt ekstraordinær situasjon i Europa akkurat nå. Russlands folkerettsstridige krig mot Ukraina og deres hybride krigføring mot Europa, der energi brukes som våpen, er hovedårsaken til energimangelen i det europeiske markedet. Strupingen av gass til Europa, og Europas handlingsplan for å slutte å kjøpe russisk gass, samt den verste tørken på minst 500 år har ledet til rekordhøye strømpriser i Norge og Europa.

Dette medlem vil påpeke at de høye strømprisene er vanskelige å håndtere for husholdninger og næringslivet. Derfor har mange land, inkludert Norge, innført tiltak for å bremse de negative økonomiske effektene. Dette medlem understreker at det ikke bare er energi som blir dyrere, men også mat, boliglån og andre varer har økt kraftig i pris. Dette setter mange personer i en vanskelig økonomisk situasjon.

Dette medlem peker på at det har vært flere hendelser, både globalt og i Norge, dramatiske naturskader. Det illustrerer det økende behovet for å tilpasse samfunnet til de klimaendringer som vil komme uansett hvor fort utslippene av klimagasser reduseres. Det er derfor viktig at regjeringen har startet arbeidet med en ny stortingsmelding om klimatilpasning. Dette medlem vil i den forbindelse peke på den viktig kunnskapen fra Norsk senter for bærekraftig klimatilpasning (Noradapt) om hvordan man kan tilpasse det norske samfunnet til klimaendringer uten at slike tiltak går på bekostning av de øvrige bærekraftsmålene. Dette medlem vil videre peke på viktigheten av å sikre og helst øke bevilgningen til dette viktige arbeidet, noe som også er påpekt av Klima- og miljødepartementet i deres tilsvar til Riksrevisjonens undersøkelse fra vinteren 2022 om myndighetenes arbeid med å tilpasse infrastruktur og bebyggelse til et klima i endring.

Dette medlem påpeker at reparasjon av ulike produkter, fremfor kasting, er viktig i det grønne skiftet. Reduksjon eller fritak for moms på reparasjoner vil gjøre det mer attraktivt å velge reparasjon. Dette medlem har merket seg at norske forbrukere er opptatt av å ta miljøvennlige valg, og mener at momsfritak på reparasjoner av for eksempel klær og sko er et viktig tiltak for å styrke den sirkulære økonomien.

Dette medlem viser for øvrig til Venstres merknader i Innst. 3 S (2022–2023), der blant annet kraftskatt og fjerningen av elbilfordelene omtales.

2.1.8 Miljøpartiet De Grønnes hovedprioriteringer

Komiteens medlem fra Miljøpartiet De Grønne viser til Miljøpartiet De Grønnes alternative forslag til statsbudsjett, der det foreslås store endringer i regjeringens forslag til statsbudsjett på denne rammen.

Dette medlem konstaterer at Norge høsten 2022 er en del av problemet og ikke en del av løsningen på klimakrisen. De norske klimagassutslippene har knapt gått ned siden 1990, og det vil etter planen investeres mange ganger mer i fossil energi i Norge i 2023 enn i all annen industri til sammen. Regjeringens budsjettforslag viderefører en massiv satsing på petroleumsvirksomhet i Norge, noe som vil føre til at norsk kompetanse og kapital og arbeidskraft fortsetter å bindes til petroleumsnæringen. Denne politikken gjør velferden og økonomien vår sårbar. I tillegg skaper Norges oljepolitikk store klimagassutslipp og svekker mulighetene til å lykkes med å sikre bred internasjonal oppslutning om effektive globale klimaavtaler. Dette medlem fremmer derfor en rekke forslag på OEDs budsjett som reduserer satsingen på petroleumsvirksomhet.

En annen hovedprioritering for Miljøpartiet De Grønne er karbonfangst og -lagring (CCS). Miljøpartiet De Grønne vil forby store punktutslipp i Norge og foreslår at forbudet trer i kraft i 2030, slik at virksomhetene får en syv års frist på å innfri kravet. Staten bør delfinansiere CCS eller overgang til andre nullutslippsløsninger der dette er nødvendig.

Dette medlem foreslår også en sterkere og raskere satsing på havvind. I Miljøpartiet De Grønnes alternative statsbudsjett foreslås 1 mrd. ekstra til et fond for å bidra til rask utbygging av mye havvind på norsk sokkel innenfor forsvarlige miljørammer. Miljøpartiet De Grønne vil koble nye havvindparker, herunder Sørlige Nordsjø II, både til Norge og våre naboland, noe som vil gi økt lønnsomhet og dermed bedre muligheter til å realisere store prosjekter samtidig som nødvendige miljøkrav ivaretas.

Dette medlem viser til at utgiftene til å rydde opp etter ekstremvær og flom er allerede sterkt økende, og det samme er antallet mennesker som mister hus, hjem og eiendom som følge av klimaendringene. Denne trenden vil fortsette hvis det ikke gjøres omfattende investeringer i forebygging av naturskader som følge av klimaendringer. På bakgrunn av dette foreslår dette medlem blant annet å styrke NVEs tilskudd til flom- og skredforebygging og kartlegging av flom- og skredsikringsbehov. I tillegg foreslår dette medlem å styrke klimaberedskapen over andre rammeområder, blant annet gjennom økt naturrestaurering og økt tilskudd til rassikring av riks- og fylkesveier.

2.1.9 Kristelig Folkepartis hovedprioriteringer

Komiteen medlem fra Kristelig Folkeparti viser til at husholdninger og næringsliv det siste året har blitt hardt rammet av skyhøye strømpriser. Dette skjer samtidig som staten får enorme ekstrainntekter fra salg av kraft. Det er derfor rimelig å betale tilbake til husholdninger som sliter kraftig nå. Strøm er et fellesgode på lik linje med mange andre nødvendigheter. Det er politisk bestemt at det norske folk skal bruke strøm til å varme opp husene sine. Når husholdningene ikke har andre fullgode alternativer, må politikerne også sørge for at det er mulig å bruke strøm som varmekilde fremover uten at regningen blir urimelig høy.

Dette medlem viser til rapporten «Dyrtid under oppseiling II. Husholdenes økonomiske trygghet i 2022» fra Forbruksforskningsinstituttet SIFO, som viser at 400 000 norske husholdninger sliter økonomisk eller har alvorlige økonomiske problemer. Rapporten peker på at mange står i et reelt valg mellom mat og strøm ved at 1 av 6 husholdninger enten må spare inn på mat for å få råd til strømregningen eller kutte strømforbruket for å få råd til mat.

Dette medlem har derfor gjentatte ganger fremmet forslag om en forsterket strømstøtteordning der staten skal kompensere 100 pst. over 50 øre/kWt. En slik ordning vil bidra betydelig for de som nå sliter. En slik ordning ville også gitt langt større grad av forutsigbarhet i en tid der usikkerheten er stor for norske husholdninger. Om husholdningers økonomi blir for trang, vil mange ikke ha mulighet til å redusere eget strømforbruk ved å for eksempel investere i varmepumper eller etterisolere. Dette er kostbare enkelttiltak, men med en sterkere strømstøtteordning vil flere ha råd til å gjøre disse investeringene og dermed redusere strømforbruket.

Dette medlem viser til at olje- og gassutvinning har sikret fellesskapet store inntekter over mange år. Sektoren og leverandørindustrien har sysselsatt mange langs kysten og bidratt til teknologiutvikling. Likevel står sektoren overfor store omstillinger i tiden fremover. For det første er norsk sokkel en «moden» sokkel, og verdien av olje- og gassressursene avtar. For det andre er Norge forpliktet av Parisavtalen, og vi må gjennom et grønt skifte for å sikre en mer miljøvennlig og bærekraftig verdiskaping. I 2021 modellerte IEA hvordan energimiksen i verden vil se ut dersom vi når 1,5-gradersmålet. Rapporten viste at vi har nok fossil energiproduksjon i dag til å dekke behovene i 2050. Derfor må Norge aktivt satse på å ta en ledende posisjon i verden når det gjelder videreutvikling og omstilling av kompetanse- og fagmiljøene til grønn industri.

2.1.10 Sammenligning av budsjettall, kapitler og poster. Rammeområde 12

I tabellen nedenfor vises forslag til bevilgninger under de respektive kapitler og poster der det er avvik fra regjeringens forslag. Avvik i parentes. Forslaget fra regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet har subsidiær tilslutning fra Sosialistisk Venstreparti, og er derfor komiteens tilråding. Øvrige forslag uttrykker alternativbudsjettenes standpunkter.

Kap.

Post

Formål

Prop. 1 S

Komiteens tilråding

H

FrP

SV

R

V

MDG

KrF

Utgifter rammeområde 12 (i tusen kroner)

954

Petoro AS

70

Tilskudd til administrasjon

372 300

372 300 (0)

372 300 (0)

372 300 (0)

372 300 (0)

372 300 (0)

372 300 (0)

0 (-372 300)

372 300 (0)

1800

Olje- og energidepartementet

1

Driftsutgifter

210 637

210 637 (0)

210 637 (0)

210 637 (0)

210 637 (0)

202 637 (-8 000)

210 637 (0)

210 637 (0)

210 637 (0)

21

Spesielle driftsutgifter

36 000

36 000 (0)

36 000 (0)

36 000 (0)

36 000 (0)

27 500 (-8 500)

36 000 (0)

36 000 (0)

36 000 (0)

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner mv.

8 800

8 800 (0)

8 800 (0)

5 800 (-3 000)

7 400 (-1 400)

8 800 (0)

8 800 (0)

8 800 (0)

8 800 (0)

72

Tilskudd til petroleums- og energiformål

4 000

4 000 (0)

4 000 (0)

4 000 (0)

0 (-4 000)

4 000 (0)

4 000 (0)

0 (-4 000)

4 000 (0)

1810

Oljedirektoratet

1

Driftsutgifter

329 000

329 000 (0)

329 000 (0)

329 000 (0)

249 000 (-80 000)

288 000 (-41 000)

329 000 (0)

299 000 (-30 000)

329 000 (0)

21

Spesielle driftsutgifter

105 000

105 000 (0)

105 000 (0)

225 000 (+120 000)

45 000 (-60 000)

30 000 (-75 000)

95 000 (-10 000)

75 000 (-30 000)

95 000 (-10 000)

23

Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet

65 400

65 400 (0)

65 400 (0)

65 400 (0)

35 400 (-30 000)

65 400 (0)

65 400 (0)

65 400 (0)

65 400 (0)

1820

Norges vassdrags- og energidirektorat

1

Driftsutgifter

724 500

724 500 (0)

724 500 (0)

754 500 (+30 000)

724 500 (0)

744 500 (+20 000)

724 500 (0)

724 500 (0)

724 500 (0)

22

Flom- og skredforebygging

263 000

255 500 (-7 500)

263 000 (0)

413 000 (+150 000)

513 000 (+250 000)

413 000 (+150 000)

313 000 (+50 000)

313 000 (+50 000)

293 000 (+30 000)

25

Krise- og hastetiltak i forbindelse med flom- og skredhendelser

110 000

105 000 (-5 000)

110 000 (0)

110 000 (0)

110 000 (0)

110 000 (0)

110 000 (0)

110 000 (0)

110 000 (0)

26

Reguleringsmyndigheten for energi

67 500

67 500 (0)

67 500 (0)

64 000 (-3 500)

67 500 (0)

62 500 (-5 000)

67 500 (0)

67 500 (0)

67 500 (0)

60

Tilskudd til flom- og skredforebygging

113 000

105 500 (-7 500)

113 000 (0)

133 000 (+20 000)

113 000 (0)

163 000 (+50 000)

113 000 (0)

413 000 (+300 000)

113 000 (0)

75

Stønad til husholdninger for ekstraordinære strømutgifter

44 700 000

44 700 000 (0)

44 700 000 (0)

66 700 000 (+22 000 000)

44 700 000 (0)

44 700 000 (0)

44 700 000 (0)

0 (-44 700 000)

57 000 000 (+12 300 000)

76

Strømbonus

0

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

45 000 000 (+45 000 000)

0 (0)

77

Tilskudd til gratis energirådgivning

0

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

100 000 (+100 000)

0 (0)

78

Informasjonskampanje om energisparing, enøkinvesteringer og solenergi

0

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

25 000 (+25 000)

0 (0)

1840

Karbonfangst og -lagring

70

Utvikling

0

0 (0)

0 (0)

0 (0)

300 000 (+300 000)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

1850

Klima, industri og teknologi

50

Forskning og teknologiutvikling for fremtidens energisystem

993 500

993 500 (0)

1 013 500 (+20 000)

1 026 500 (+33 000)

907 500 (-86 000)

1 023 500 (+30 000)

763 500 (-230 000)

448 500 (-545 000)

853 500 (-140 000)

70

Gassnova SF

97 500

97 500 (0)

97 500 (0)

97 500 (0)

97 500 (0)

427 500 (+330 000)

97 500 (0)

97 500 (0)

97 500 (0)

72

Langskip – fangst og lagring av CO2

3 580 000

3 580 000 (0)

3 580 000 (0)

0 (-3 580 000)

3 580 000 (0)

3 580 000 (0)

3 580 000 (0)

3 730 000 (+150 000)

3 580 000 (0)

73

Utfasing av store punktutslipp

0

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

1 400 000 (+1 400 000)

0 (0)

74

Karbonnegativ teknologi

0

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

15 000 (+15 000)

0 (0)

75

Norwegian Energy Partners

34 500

34 500 (0)

34 500 (0)

39 500 (+5 000)

34 500 (0)

34 500 (0)

34 500 (0)

34 500 (0)

34 500 (0)

1860

Havvind

50

Havvind

0

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

1 000 000 (+1 000 000)

0 (0)

2440

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten

30

Investeringer

28 300 000

28 300 000 (0)

28 300 000 (0)

28 300 000 (0)

28 300 000 (0)

28 300 000 (0)

28 300 000 (0)

26 300 000 (-2 000 000)

28 300 000 (0)

70

Driftsutgifter Petoro

0

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

322 000 (+322 000)

0 (0)

Sum utgifter rammeområde 12

80 579 537

80 559 537 (-20 000)

80 599 537 (+20 000)

99 351 037 (+18 771 500)

80 868 137 (+288 600)

81 022 037 (+442 500)

80 389 537 (-190 000)

81 260 237 (+680 700)

92 759 537 (+12 180 000)

Inntekter rammeområde 12 (i tusen kroner)

4810

Oljedirektoratet

1

Gebyrinntekter

29 400

29 400 (0)

34 400 (+5 000)

29 400 (0)

29 400 (0)

18 400 (-11 000)

29 400 (0)

29 400 (0)

29 400 (0)

5440

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten

24

Driftsresultat:

513 300 000

513 300 000 (0)

513 300 000 (0)

513 300 000 (0)

513 300 000 (0)

513 300 000 (0)

513 300 000 (0)

514 500 000 (+1 200 000)

513 300 000 (0)

3 Lete- og feltutviklingsutgifter

-1 200 000

-1 200 000 (0)

-1 200 000 (0)

-1 200 000 (0)

-1 200 000 (0)

-1 200 000 (0)

-1 200 000 (0)

0 (+1 200 000)

-1 200 000 (0)

Sum inntekter rammeområde 12

542 944 153

542 944 153 (0)

542 949 153 (+5 000)

542 944 153 (0)

542 944 153 (0)

542 933 153 (-11 000)

542 944 153 (0)

544 144 153 (+1 200 000)

542 944 153 (0)

Sum netto rammeområde 12

-462 364 616

-462 384 616 (-20 000)

-462 349 616 (+15 000)

-443 593 116 (+18 771 500)

-462 076 016 (+288 600)

-461 911 116 (+453 500)

-462 554 616 (-190 000)

-462 883 916 (-519 300)

-450 184 616 (+12 180 000)

2.2 Komiteens merknader til de enkelte budsjettkapitler og poster under rammeområde 12

Når det gjelder budsjettkapitler og poster under rammeområde 12 som ikke er omtalt nedenfor, har komiteen ingen merknader.

2.2.1 Kap. 1800 Olje- og energidepartementet

Komiteen viser til at det foreslås bevilget 279 737 000 kroner på dette kapitlet for 2023, jf. Prop. 1 S (2022–2023).

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti viser til at det siste året med krig i Ukraina har ført det europeiske energisystemet i kraftig ubalanse og gitt rekordhøyde strømpriser. Energikrisen gir store utfordringer som må løses her og nå. Samtidig må energi-, klima- og naturkrisene sees i sammenheng. Det vi gjør i dag, må også bidra til å løse de langsiktige utfordringene.

Disse medlemmer mener et virkemiddel som bidrar til å løse flere utfordringer, er å bygge ut vesentlig mer fornybar kraftproduksjon så raskt som mulig. Under Solbergs regjeringsperiode ble det gitt konsesjon til i overkant av 16 TWh ny kraftproduksjon. Dette tilsvarer kraftforbruket til om lag én million husstander. Mer kraft vil bidra til lavere strømpriser, bedre forsyningssikkerhet og gjøre det mulig å gjennomføre et grønt skifte.

Komiteens medlemmer fra Høyre og Fremskrittspartiet vil utvikle norsk sokkel som energiressurs og mener 26. konsesjonsrunde bør lyses ut så raskt som mulig.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti mener videre at det må avholdes auksjon for havvind på Sørlige Nordsjø II i 2023, og at hele Sørlige Nordsjø II bør utvikles samtidig. Det bør også vurderes om det er mulig å utvikle mer enn 3 GW på Sørlige Nordsjø II. Disse medlemmer vil imidlertid understreke at rammevilkårene for havvind må avklares så raskt som mulig dersom det skal være mulig å komme i gang.

Komiteens medlemmer fra Høyre og Fremskrittspartiet viser til at petroleumsforskning er viktig i arbeidet med å videreutvikle norsk sokkel, og viser videre til at bransjen har anledning til å bidra mer til dette arbeidet i 2023. Disse medlemmer foreslår derfor å redusere statens andel noe.

Disse medlemmer mener samtidig at staten bør ta et noe større ansvar for å bidra til forskning på klimateknologi, og foreslår derfor å øke bevilgningene til dette.

Disse medlemmer viser til at Norge har betydelige mineralforekomster som vil være viktige for å lykkes med det grønne skiftet i Europa. Russlands angrep på Ukraina understreker viktigheten av at Europa i større grad opparbeider seg strategisk autonomi innen viktige innsatsfaktorer. I Norge er det både et potensial for mer gruvedrift, men også mer resirkulering av mineraler og andre strategiske innsatsfaktorer som allerede er i omløp. Disse medlemmer vil imidlertid understreke viktigheten av kortere behandlingstid for nye gruveprosjekter og at det stilles strenge natur- og miljøkrav til nye gruver.

Post 1 Driftsutgifter

Komiteens medlemmer fra Rødt og Miljøpartiet De Grønne viser til at energi er en knapp ressurs, og at energiproduksjon alltid har konsekvenser i form av arealbeslag, ressursforbruk, klimagassutslipp eller andre miljøkostnader. Russlands invasjon av Ukraina og risikoen for strømrasjonering i Europa har vist oss at stabil tilgang på energi ikke kan tas for gitt. I lys av dette mener disse medlemmer at utvinning av energiintensiv kryptovaluta bør forbys. Disse medlemmer mener at en i stedet må bruke energien vår til essensielle samfunnsoppgaver som strømforsyning til husholdninger og industri.

Komiteens medlem fra Rødt viser til regjeringens pågående arbeid med ny regulering av datasentre i Norge, som bl.a. innebærer en registreringsplikt for datasenteraktører og krav til sikkerhet og beredskap.

På denne bakgrunn fremmer komiteens medlemmer fra Rødt og Miljøpartiet De Grønne følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag som helt eller delvis kan forby kraftintensiv, kommersiell utvinning av kryptovaluta, senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2023.»

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under postene 50, 71 og 72

Komiteens medlem fra Rødt viser til at bevilgningene til grunnundersøkelser av områdene som er åpnet for havvind, i for liten grad skal gå til miljøundersøkelser, og mener at midlene bør flyttes til miljøkartlegging i norsk farvann gjennom MAREANO blant annet.

Post 70 Tilskudd til internasjonale organisasjoner

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet vil påpeke viktigheten av å prioritere når det gjelder bruk av offentlige midler. Det brukes store pengesummer på bevilgninger til internasjonale organisasjoner. Disse medlemmer viser til Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett, der det ble foreslått en reduksjon på 3 mill. kroner på denne posten.

2.2.2 Kap. 4800 Olje- og energidepartementet

Komiteen viser til at det budsjetteres med 1 700 000 kroner på dette kapitlet, jf. Prop. 1 S (2022–2023).

2.2.3 Kap. 1810 Oljedirektoratet

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt, Venstre og Kristelig Folkeparti, viser til at Oljedirektoratets hovedmål er å bidra til størst mulige verdier for samfunnet fra olje- og gassvirksomheten gjennom en effektiv og forsvarlig ressursforvaltning, der det tas hensyn til helse, miljø, sikkerhet og til andre brukere av havet. Videre at de er fagetat for mineraler på kontinentalsokkelen og gir faglige råd i forbindelse med vurdering, undersøkelse og utvinning av disse. Direktoratet gir også departementet faglige råd om lagring av CO2 på norsk sokkel.

Post 1 Driftsutgifter

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt, Venstre og Kristelig Folkeparti, viser til budsjettfremlegget i Prop. 1 S (2022–2023), der 499,4 mill. kroner forslås i driftsbevilgning til Oljedirektoratet, som skal bidra til å realisere mest mulig av det lønnsomme ressurspotensialet på sokkelen og derigjennom skape størst mulige verdier for samfunnet.

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet vil påpeke at driftsbevilgningen til Oljedirektoratet skal bidra til å realisere mest mulig av det lønnsomme ressurspotensialet på sokkelen og derigjennom skape størst mulige verdier for samfunnet. Disse medlemmer ønsker å prioritere og utvikle olje- og gassindustrien på norsk sokkel og viser til Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett, der det ble foreslått å øke bevilgningen til Oljedirektoratet med 120 mill. kroner for å øke letevirksomheten på sokkelen. Det bør også legges vekt på leting i områder som ennå ikke er åpnet, men som grenser til områder der det er tillatt med oljeutvinning.

Komiteens medlemmer fra Rødt, Venstre og Miljøpartiet De Grønne påpeker at produksjonen av påviste olje- og gassressurser innenfor allerede tildelte lisenser vil sørge for et høyt produksjonsnivå på norsk sokkel i flere tiår. Disse medlemmer understreker at verden allerede har funnet mer fossil energi enn klimaet tåler at vi utvinner. Derfor må vi slutte å lete etter mer olje og gass og ikke tildele nye lisenser på norsk sokkel. Disse medlemmer mener Norge også må være en internasjonal pådriver for vern av arktiske områder fra petroleumsaktivitet. På denne bakgrunn fremmer disse medlemmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen om å stanse all leting etter olje og gass.»

«Stortinget ber regjeringen om ikke å tildele nye lisenser på norsk sokkel.»

«Stortinget ber regjeringen om ikke å utvide konsesjonsrundene på norsk sokkel som går under navnet «tildeling i forhåndsdefinerte områder» (TFO-ordningen).»

Komiteens medlem fra Miljøpartiet De Grønne viser til at det er uansvarlig å videreføre petroleumsleting og nye utbygginger på norsk sokkel. Dette medlem viser til Miljøpartiet De Grønnes alternative statsbudsjett, der det foreslås å redusere bevilgningen på posten med 30 mill. kroner som følge av bortfall av oppgaver knyttet til nye utbygginger og letevirksomhet. Dette medlem fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen om å ikke godkjenne nye planer for utbygging og drift av nye petroleumsfelter på norsk sokkel.»

2.2.4 Kap. 1810 Oljedirektoratet Post 1 og 21

Komiteens medlemmer fra Høyre og Kristelig Folkeparti viser til at EUs klimapolitiske rammeverk er svært ambisiøst og innebærer at fossil energi skal erstattes med fornybar energi. Gass vil imidlertid fremdeles være en viktig bro til fornybarsamfunnet, og Europa vil være avhengig av stabile gassleveranser fra Norge i mange år fremover. Krigen i Ukraina har medført at flere land i Europa ønsker en rask utfasing av russisk gass i europeisk gassforsyning. Dette understreker viktigheten av norsk gass. Naturgass fra Norge kan også brukes til å produsere utslippsfritt blått hydrogen, som kan bli en viktig energibærer i Europas energiomstilling. Blått hydrogen kan nyttiggjøres i både industri, til transport og i kraftsektoren. Dette understreker viktigheten av å føre en stabil og forutsigbar lete- og arealpolitikk som bidrar til å utvikle nye petroleumsforekomster, og at det fremover bør vurderes hvordan letepolitikken kan innrettes mer mot gass fremfor olje.

Komiteens medlemmer fra Rødt og Miljøpartiet De Grønne viser til at vi er nødt til å redusere klimagassutslippene. Derfor må vi også slutte å leite etter ny olje. Rødt vil ikke gjennomføre nye TFO-runder og kutter derfor i midlene til dette og til leiting etter nye olje- og gassressurser. Mineralutvinning på havbunnen er for det første unødvendig, da vi er nødt til å gjenbruke mineraler som allerede er i omløp istedenfor å hente ut nye, og for det andre er det stor risiko for at gruvedrift på havbunnen vil ødelegge det sårbare og unike dyrelivet i havet. Rødt kutter derfor også i disse midlene. Rødt støtter et moratorium mot utvinning av mineraler på havbunnen og at vi får økt kunnskap om miljøkonsekvensene.

Komiteens medlemmer fra Rødt, Venstre og Miljøpartiet De Grønne fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen om at åpningsprosessen for dyphavsmineraler stanses i påvente av økt kunnskap både om naturen og om tidslinje og mineralbehov.»

«Stortinget ber regjeringen stille krav om at en eventuell ny gasskontrakt med EU ikke fører til nye prosjekter i Barentshavet.»

Komiteens medlem fra Venstre viser til Venstres alternative statsbudsjett, der 10 mill. kroner foreslås omdisponert fra Oljedirektoratet til flom- og skredsikringstiltak. Dette medlem er ikke mot all forskning på petroleumsvirksomhet, da en del forskning fremmer klima- og miljøtiltak på sokkelen. Dette medlem mener bransjens forskning på klima og miljø bør følge de ordinære tilskuddsordningene. Dette medlem påpeker at bransjen selv også bør finansiere en del forskning.

Komiteens medlem fra Miljøpartiet De Grønne viser til at posten blant annet omfatter geologisk kartlegging av petroleumsressurser på sokkelen, samt et forslag om å bruke 30 mill. kroner på posten til grunnundersøkelser. Dette medlem viser til Miljøpartiet De Grønnes alternative statsbudsjett, der det ble foreslått å avvikle arbeidet med geologisk kartlegging av petroleumsressurser og omdisponere midlene til å styrke den miljøfaglige kvaliteten i arbeidet med å forberede havvindprosjekter på sokkelen.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen avvikle arbeidet med geologisk kartlegging av petroleumsressurser på sokkelen.»

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti foreslår å redusere bevilgningen på posten med 10 mill. kroner som følge av bortfall av oppgaver knyttet til letevirksomhet.

2.2.5 Kap. 4810 Oljedirektoratet

Post 1 Gebyrinntekter

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til sitt alternative budsjett, der det foreslås å lyse ut 26. konsesjonsrunde. Dette vil gi 5 mill. kroner i økte gebyrinntekter.

2.2.6 Kap. 1820 Norges vassdrags- og energidirektorat

Komiteen viser til at det foreslås bevilget 46 261 600 000 kroner på dette kapitlet for 2023, jf. Prop. 1 S (2022–2023).

Kap. 1820 postene 1, 22 og 60

Komiteens medlem fra Rødt viser til at klimaendringene fører til økt fare for skred og flom også i Norge. Det er derfor helt nødvendig at vi begynner å ta igjen det store etterslepet i dette arbeidet i Norge. Rødt foreslo derfor bevilget ytterligere 200 mill. kroner til flom- og skredforebygging i regi av NVE, og vi øker bevilgningen for å bistå kommunene med overvannsproblematikk med 20 mill. kroner.

Komiteens medlem fra Miljøpartiet De Grønne peker på at klimaendringene fører til at behovet for flom og skredsikringstiltak øker. Dette vil føre til store offentlige utgifter i tiårene som kommer. Det vil være billigere å forebygge klimarelaterte skader enn å måtte rydde opp etter at skadene oppstår. Derfor haster det å øke innsatsen. NVE har tidligere identifisert behov for konkrete sikringstiltak til om lag 4 mrd. kroner og har også anslått at det vil koste mellom 50 og 120 mrd. kroner å sikre alle eksisterende bygg etter samme krav som de som gjelder for nye bygg i TEK 17.

Dette medlem viser til Miljøpartiet De Grønnes alternative statsbudsjett, der det ble foreslått å sette av 350 mill. kroner mer enn regjeringen til flom og skredsikringstiltak over kap. 1820 post 22 og 60.

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti foreslår i sitt alternative statsbudsjett å øke bevilgningen til flom- og skredforebygging under Norges vassdrags- og energidirektorat med 30 mill. kroner.

Post 1 Driftsutgifter

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til at det er behov for raskere konsesjonssøknadsbehandling i NVE, og Fremskrittspartiet har derfor i sitt alternative statsbudsjett økt posten til driftsutgifter i NVE med 30 mill. kroner.

Post 22 Flom- og skredforebygging, kan overføres, kan benyttes under postene 45, 60, og 72

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, viser til at det i budsjettforliket er foreslått å redusere utgiftene til NVEs arbeid med flom- og skredforebygging med 7,5 mill. kroner, og flertallet foreslår derfor at kap. 1820 post 22 reduseres med 7,5 mill. kroner, sammenlignet med regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til at det er et stort behov for flom- og skredforebyggende tiltak i hele landet, som det er svært viktig å prioritere.

Disse medlemmer viser til at det i Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett ble foreslått økte bevilgninger på poster til dette arbeidet med hhv. 150 mill. kroner og 20 mill. kroner. Inkludert i dette er midler til Åkneset i Møre og Romsdal.

Komiteens medlem fra Venstre påpeker at de menneskeskapte klimaendringene, på grunn av høyere temperatur, mer regn, endret vindmønster og vindstyrke, øker faren for flom og skred. Det blir kortere mellom hver gang det er ekstremvær, og infrastrukturen som skal sikre oss mot naturkatastrofer, må rustes opp. Dette medlem viser til Venstres alternative statsbudsjett, der det foreslås å øke posten til flom- og skredsikring med 50 mill. kroner.

Post 25 Krise- og hastetiltak i forbindelse med flom- og skredhendelser

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, viser til at det i budsjettforliket er foreslått å redusere utgiftene til sluttføring av sikringstiltakene i Gjerdrum med 5 mill. kroner som følge av lavere forventede utgifter til arbeidet, og flertallet foreslår derfor at kap. 1820 post 25 reduseres med 5 mill. kroner, sammenlignet med regjeringens forslag.

Post 26 Reguleringsmyndighet for energi

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til at det er stort potensial for effektivisering og innsparing i store deler av offentlig sektor. Disse medlemmer viser til Fremskrittspartiets alternative budsjett, der det ble foreslått å redusere denne posten med 3,5 mill. kroner.

Post 60 Tilskudd til flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 22 og 72

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, viser til at det i budsjettforliket er foreslått å redusere utgiftene til NVEs arbeid med flom- og skredforebygging med 7,5 mill. kroner, og flertallet foreslår derfor at kap. 1820 post 60 reduseres med 7,5 mill. kroner, sammenlignet med regjeringens forslag.

Komiteens medlem fra Rødt viser til at klimaendringene forsterker behovet for klimatilpasning, ikke minst i form av flom- og skredforebygging. Dette medlem viser til Rødts alternative statsbudsjett, der vi styrker flom- og skredforebygging i regi av NVE med 150 mill. kroner.

Post 74 Tilskudd til museums- og kulturminnetiltak, kan overføres

Komiteens medlem fra Miljøpartiet De Grønne viser til Miljøpartiet De Grønnes alternative statsbudsjett, der det ble foreslått å etablere en ny post 77 under kap. 1820 med tittelen «Tilskudd til gratis energirådgivning». Mangel på kunnskap om mulighetene for energieffektivisering er i dag en viktig barriere for mange. Kommunene bør derfor få ansvar for å tilby gratis energirådgivning til husholdninger og bedrifter, inkludert befaring og hjelp til å sette opp en tiltaksplan. Staten bør dekke deler av kostnadene gjennom en tilskuddsordning som kan finansieres her. I Miljøpartiet de Grønnes alternative statsbudsjett ble det også foreslått midler til en storskala informasjonskampanje om mulighetene for energisparing og etablering av solenergi i husholdninger.

Post 75 Stønad til husholdninger for ekstraordinære strømutgifter

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet vil påpeke at strømprisene lenge har vært på rekordnivå, og for mange er strømregningen nær tålegrensen, både for husholdninger og næringsliv. Disse medlemmer mener en så stor verdioverføring fra innbyggerne og næringslivet til stat og kommune som de høye strømprisene i praksis innebærer, er svært uheldig. Disse medlemmer vil understreke at tilgang på rimelig kraft har vært en grunnpillar i utviklingen av det moderne industri- og velferdssamfunnet Norge, og har gitt grunnlag for sysselsetting og høy verdiskaping over hele landet. Disse medlemmer mener at et overordnet mål for norsk kraftpolitikk bør være å få strømprisene ned til normalt nivå, slik at ren, rimelig og stabil kraft fortsatt kan være et norsk konkurransefortrinn og et gode for befolkningen.

Disse medlemmer vil vise til at staten har enorme ekstrainntekter på grunn av høye strømpriser. I 2021 tjente staten hele 77,7 mrd. kroner på strøm, ifølge en rapport Thema Consulting laget for Energi Norge. I 2022 har prisene på strøm vært enda høyere enn de var i 2021. Disse medlemmer mener at disse ekstraordinære inntektene bør refunderes til norske strømkunder ved at det settes en pris på maksimalt 50 øre per kWt inkl. mva, som skal gjelde for alle, både husholdninger, fritidseiendom, frivilligheten og næringslivet. Dette gjøres ved at strømstøttesatsen settes til 100 pst. over 50 øre. Støtten skal vare fra 1. september 2022 og frem til strømprisene er normalisert igjen.

Disse medlemmer viser til Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett, der det ble foreslått å øke bevilgningen med 22 mrd. kroner.

Komiteens medlem fra Miljøpartiet De Grønne mener regjeringens strømstøtteordning premierer de som bruker mye strøm. De som har god råd, har i gjennomsnitt betydelig høyere strømutgifter enn de som har dårlig råd. Dagens ordning skiller ikke mellom basisforbruk og luksusforbruk og innebærer derfor at de som har god råd, mottar betydelig mer skattepenger enn de som har dårlig råd. Statistisk sentralbyrå viste i sin gjennomgang av strømstøtteordningen fra september 2022 at de 10 pst. rikeste fikk dobbelt så mye fra statens strømstøtte i vintermånedene som de 10 pst. fattigste. Derfor har flere økonomer og aktører som Energi Norge tatt til orde for at regjeringen heller bør innføre en flat utbetaling til alle.

Dette medlem viser til Miljøpartiet De Grønnes alternative statsbudsjett, der det ble foreslått at strømstøtteordningen erstattes av en strømbonusordning der statens ekstra grunnrenteskattinntekter deles ut igjen. Der foreslås det også at om lag halvparten av statens økte momsinntekter som følge av økte strømpriser deles ut igjen. Forslaget i Miljøpartiet de Grønnes alternative statsbudsjett vil gi en årlig utbetaling på om lag 10 000 kroner per person i prisområdene som har høyere strømpriser.

Dette medlem viser til Miljøpartiet de Grønnes forslag og merknader i Innst. 25 S (2022–2023), der Miljøpartiet De Grønne fremmet forslag om en mer rettferdig og miljøvennlig strømstøtteordning.

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til at det er mange som sliter med økonomien når strømprisen blir svært høy. Dette medlem har gjentatte ganger foreslått en ordning som ville gitt 100 pst. kompensasjon når strømprisen er over 50 øre/kWt. Kristelig Folkepartis forslag ville gitt forutsigbarhet og trygghet for husholdningene. Dette medlem foreslår en økning på 12,3 mrd. kroner til stønad til husholdninger for ekstraordinære strømutgifter, slik at støtten blir 100 pst. over 50 øre/kWt.

Dette medlem fremmer derfor følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å forsterke strømstøtten til husholdninger slik at den vil gi 100 pst. kompensasjon over 50 øre/kWt. Dette skal gjelde fra og med januar 2023 til og med desember 2023.»

2.2.7 Kap. 4820 Norges vassdrags- og energidirektorat

Komiteen viser til at det budsjetteres med 147 653 000 kroner på dette kapitlet for 2023, jf. Prop. 1 S (2022–2023).

Komiteens medlemmer fra Høyre understreker NVEs sentrale oppgave med å behandle konsesjonssøknader. Det grønne skiftet og økt industrialisering har gitt NVE et rekordhøyt antall konsesjonssøknader. For å få ned saksbehandlingstiden har Høyre fremmet en rekke forslag som blant annet hurtigspor for nett- og kraftutvikling i forbindelse med større industrietableringer, og om at flere av prosessene i konsesjonsbehandlingen kjøres parallelt, ikke sekvensielt. For eksempel kan konsesjonssøknad og miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) sendes inn samtidig. Dette vil effektivisere saksbehandlingen og korte ned saksbehandlingstiden.

2.2.8 Kap. 1850 (Nytt) Klima, industri og teknologi

Det foreslås bevilget 4 866 500 000 kroner på dette kapitlet for 2023, jf. Prop. 1 S (2022–2023). Kapitlet er nytt.

Komiteen viser til rapportene til FNs klimapanel og Det internasjonale energibyrået (IEA) om at det vil være nødvendig med fangst og lagring av CO2 for å redusere globale klimagassutslipp i tråd med klimamålene til lavest mulig kostnader.

Komiteen viser til at det å utvikle teknologi for fangst, transport og lagring av CO2 vil legge til rette for en kostnadseffektiv løsning for fullskala CO2-håndtering i Norge. Dette vil også gi teknologiutvikling i et internasjonalt perspektiv.

Komiteen viser til planene om fangst av CO2 fra Norcems sementfabrikk i Brevik og Fortum Oslo Varmes energigjenvinningsanlegg på Klemetsrud i Oslo, samt andre prosjekt som er under oppseiling i Norge.

Videre viser komiteen til at staten og industriselskapene har forhandlet fram avtaler om statlig støtte til prosjektet. Dette inkluderer blant annet deling av investerings- og driftskostnader, fordeling av risiko, støtteperiodens varighet, ansvar etter nedstenging av CO2-lager og grad av teknologioverføring i prosjektene. Industriselskapene har tatt betingede investeringsbeslutninger på bakgrunn av disse avtalene.

Post 50 Forskning og teknologiutvikling for fremtidens energisystem

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til at kunnskap, forskning og innovasjon samt satsing på internasjonalisering og eksport er viktig for norsk verdiskaping. Olje- og gassnæringen står i en særstilling som Norges største næring målt i verdiskaping, statlige inntekter, investeringer og eksportverdi. Disse medlemmer vil understreke den positive betydningen prosjekter som PETROMAKS 2, DEMO 2000 og PETROSENTER har, og viser til Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett, der det ble foreslått å styrke posten med 33 mill. kroner.

Komiteens medlem fra Rødt mener at vi bør styrke forsknings- og utviklingsarbeidet på fremtidens energisystem, og på hvordan vi kan få et mer robust og fleksibelt system. Dette medlem vil styrke innsatsen særlig innenfor energieffektivisering og bergvarme og viser til styrking av Enova under rammeområde 13 i vårt alternative statsbudsjett med en ekstra energimilliard til bygg.

Komiteens medlem fra Rødt viser til at Rødt i sitt alternative statsbudsjett foreslår å øke støtten til forskning på og utvikling av karbonfangst og -lagring med 200 mill. kroner, som vil være viktig for å fjerne store punktutslipp i årene framover.

Dette medlem vil påpeke at det er viktig at vi kommer godt i gang med utviklingsarbeidet for karbonfangst og -lagring på avfallsanlegg, og setter av 330 mill. kroner til å komme godt i gang med dette i Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Fredrikstad, Ålesund, Gjøvik og Tromsø.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti mener at Norge vil få et stort behov for økt energiproduksjon i årene framover. I den sammenheng er det avgjørende at bergvarme ikke blir glemt. I dag går 35–40 pst. av det totale strømforbruket i Norge til oppvarming. Store deler av dette kan erstattes av bergvarme. Bergvarme er en utslippsfri, konfliktfri og regulerbar energikilde, som er rimelig og rask å bygge ut, og som har en levetid på mer enn 50 år. Bergvarme må derfor likebehandles med andre fornybare energikilder, både når det kommer til regulatoriske rammebetingelser og støtteordninger.

Komiteens medlem fra Venstre viser til Venstres alternative statsbudsjett, der vi omdisponerer 230 mill. kroner fra petroleumsforskning til annen forskning.

Komiteens medlemmer fra Venstre og Miljøpartiet De Grønne viser til at karbonfangstprosjektet ved Norcem har fått en budsjettsprekk på 850 mill. kroner, og at dette har utløst bekymring for om prosjektet kan bli stanset. Disse medlemmer mener det er avgjørende å sikre at prosjektet realiseres.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen sikre at karbonfangstprosjektet på Norcems sementfabrikk i Porsgrunn blir realisert.»

Disse medlemmer mener norsk industri kan ta en lederrolle i utviklingen av utslippsfri teknologi. Langskip-prosjektet og statens dialog med relevante industriselskaper legger et godt grunnlag for å trappe opp ambisjoner og innsats ytterligere.

Komiteens medlem fra Miljøpartiet De Grønne mener Stortinget bør vedta at store punktutslipp av CO2 forbys innen 2030, og at dette tas inn i klimaloven raskest mulig. Hvordan det er rasjonelt å innfri kravet, vil variere fra punktutslipp til punktutslipp. Det kan blant annet skje gjennom elektrifisering, overgang til hydrogen, overgang til bioenergi og bruk av CCS. Den enkelte virksomhet må ta ansvar for egne utslipp, men staten bør kartlegge barrierer, kostnader og utfordringer i dialog med selskapene og stille opp med midler der dette er nødvendig. Dette medlem fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen legge frem forslag til lovendringer som slår fast at store punktutslipp av klimagasser i Norge forbys fra 2030.»

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti forslår i sitt alternative statsbudsjett å redusere bevilgningen til petroleumsforskning med 140 mill. kroner.

Post 72 Langskip – fangst og lagring av CO2kan overføres

Komiteens medlemmer fra Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti viser til at regjeringen Solberg lanserte karbonfangst- og -lagringsprosjektet Langskip i 2020. Dette er det største klimaprosjektet i norsk industri noensinne.

Disse medlemmer viser til at det første fangstprosjektet i Langskip er Norcems sementfabrikk i Brevik, der ca. 400 000 tonn CO2 skal fanges hvert år. Northern Lights, et samarbeid mellom Equinor, Shell og Total, skal bygge og drive transport- og infrastrukturen i prosjektet. Langskip vil etter hvert også omfatte fangst av ytterligere 400 000 tonn CO2 årlig fra Fortum Oslo Varmes avfallsforbrenningsanlegg på Klemetsrud i Oslo.

Disse medlemmer viser til at McKinsey har anslått at satsingen på karbonfangst og -lagring i Norge gi en verdiskaping på 15 mrd. kroner og 15 000 årsverk i 2030. Disse medlemmer mener Norge har alle forutsetninger for å befeste en ledende posisjon innen karbonfangst og -lagring, og Langskip utgjør et svært viktig fundament for videreutviklingen av norske energiressurser og muligheten for å redusere utslipp fra norske og europeiske punktutslipp.

Disse medlemmer mener kompetanse og teknologi fra petroleumsnæringen vil bli svært viktig for å hente ut potensialet og bygge verdikjeder for CO2-håndtering med utgangspunkt i Nordsjøbassenget. I over 20 år har vi allerede lagret nesten én million tonn CO2 årlig på Sleipner-feltet i Nordsjøen.

Disse medlemmer viser til at det er stor interesse for transport- og lagringsprosjektet Northern Lights blant industrielle aktører i Europa som har behov for fremtidig lagring av CO2. Den første kommersielle kontrakten er nå inngått mellom Yara og Northern Lights.

Disse medlemmer viser til at Norge har et stort potensial som produsent av blått hydrogen i det globale energiskiftet, men det forutsetter en kostnadseffektiv CO2-håndtering. Ved bruk av karbonfangst og -lagring kan utslippene fra blått hydrogen reduseres med opptil 98 pst. For at CO2-håndteringsteknologi skal bli et effektivt klimatiltak, forutsettes det at teknologien modnes og blir mer kostnadseffektiv. CO2 brukes i dag som en råvare i industrien og industrielle prosesser. Det er derfor økende oppmerksomhet om karbonfangst og -utnyttelse (CCU).

Disse medlemmer viser til at CO2 kan konverteres til kjemikalier, som kan brukes til å lage alt fra syntetisk drivstoff til resirkulerbare materialer. Gjennom EUs grønne giv har EU-kommisjonen blant annet satset 400 mill. kroner på prosjektet PyroCO2, som koordineres av SINTEF og består av 20 ledende industri- og forskningsaktører fra 11 land. Prosjektet skal vise at CO2 kan bli en lønnsom næring og samtidig bidra til nullutslipp og en sirkulær økonomi. Disse medlemmer mener prosjekter som dette er viktig fordi CCU er et relativt nytt konsept hvor det foreløpig er lite forskning å lene seg på.

Disse medlemmer viser til regjeringen Solbergs veikart for hydrogen, som ble presentert i Meld. St. 36 (2020–2021) Energi til arbeid, og forslagene som ble fremmet i forbindelse med behandlingen av denne i Stortinget. Disse medlemmer viser til at hydrogen kan bli svært viktig i avkarboniseringen av flere utslippsintensive sektorer i Norge og Europa. Disse medlemmer mener det er viktig at det legges til rette for flere pilot- og demonstrasjonsprosjekter i Norge, for å bidra til teknologitutvikling og kommersialisering i hele verdikjeden. Disse medlemmer mener Norges forskningsråd, Enova, Gassnova og Innovasjon Norge må ha sentrale roller i dette. Disse medlemmer vil særlig vise til behovet for å vurdere effektive virkemidler for å fremskynde produksjon og bruk av hydrogen, herunder muligheten for å ta i bruk differansekontrakter.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet støtter ikke prosjektet «Langskip», fangst og lagring av CO2 i sitt alternative budsjett. Posten ble derfor redusert med 3 580 mill. kroner. Begrunnelsen for dette er at staten gjennom skattebetalerne tar en for høy risiko, og at selskapene tar for liten andel av regningen. Disse medlemmer viser til at prosjektet allerede har sprukket med nær 1 mrd. kroner. Disse medlemmer mener at staten bør trekke seg ut av prosjektet hvis ikke den private andelen av både risiko og kostnad går vesentlig opp.

Komiteens medlemmer fra Høyre og Venstre påpeker at Norges største kilde til utslipp av klimagasser er olje- og gassutvinning på norsk sokkel. Av Norges totale klimagassutslipp i 2021 på 49,1 mill. tonn CO2-ekvialenter hadde om lag en fjerdedel av utslippene sitt opphav i produksjon av olje og gass. I gjennomføringen av det grønne skiftet og for å redusere norske klimagassutslipp med 55 pst. fram mot 2030 er det åpenbart at norsk sokkel må redusere sine utslipp betraktelig for at Norge skal nå sine klimamål.

Disse medlemmer påpeker at dagens planer for elektrifisering av norsk sokkel alene ikke er nok til å nå målet om en halvering av utslippene. Situasjonen tilsier at elektrifiseringen av norsk sokkel må suppleres med andre tiltak for å kutte utslippene. Ett tiltak er å forsterke innsatsen for havvind, slik at det kan etableres flere prosjekter før 2030. Havvind vil imidlertid ikke sikre tilstrekkelig stabil kraftforsyning til alene å være et reelt alternativ til kraft fra land frem mot 2030. Et hybridnett vil være avgjørende for lønnsomheten i en norsk havvindsatsing. Disse medlemmer påpeker at det også må gjennomføres kraftfulle energieffektiviseringstiltak innen norsk olje- og gassutvinning.

Disse medlemmer understreker at det i tillegg er behov for å ta i bruk et nytt stort grep, nærmere bestemt å bygge offshore gasskraftverk med CO2-utskilling og injeksjon av gassene i eldre olje-/gassreservoarer eller i saltvannsreservoarer. Den tekniske løsningen er gjennomførbar enten på enkeltplattformer med lokal CO2-fangst og -lagring eller i større nettverk med større gasskraftverk for elektrifisering av større produksjonsområder på norsk sokkel. Disse medlemmer viser til at «tomten» som gasskraftverkene skal bygges på, kan være plattformer som nå uansett nærmer seg tiden for demontering (som Statfjord A), men som med modifikasjoner er anvendelige for elektrisitetsproduksjon.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen utrede lokal CO2-fangst og -lagring fra gasskraftverk offshore som skal ha som hovedformål å produsere kraft til nye eller eksisterende olje- og gassprosjekter.»

Komiteens medlemmer fra Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen innføre krav om utredning av lokal CO2-fangst og -lagring ved nye olje- og gassprosjekter på norsk sokkel.»

Komiteens medlem fra Miljøpartiet De Grønne viser til Miljøpartiet de Grønnes alternative statsbudsjett, der det ble foreslått å styrke bevilgningen over post 72 noe, i tillegg til at det foreslås en ny post 73 med tilskudd til utfasing av større punktutslipp i tråd med Miljøpartiet de Grønnes forslag om en lovendring som forbyr større punktutslipp av CO2 på norsk territorium fra 2030.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til at FNs klimapanel sin siste sammenstilling av nasjonale klimamål (NDCs) anslår at nært 90 pst. av karbonbudsjettet vi kan bruke for å klare 1,5-gradersmålet, vil kunne være brukt opp i 2030. Når vi kommer dit, vil vi ha to år igjen før hele karbonbudsjettet er brukt opp og vi begynner å akkumulere karbongjeld.

Disse medlemmer viser til at FNs klimapanel derfor over lengre tid har vært tydelige på at vi ikke klarer å nå 1,5-gradersmålet uten negative utslipp – med andre ord aktiv fjerning av karbon fra atmosfæren. Direktefangst av CO2 fra lufta (DAC) kan bli en svært viktig teknologi for slike negative utslipp. Teknologien er kjent fra tidligere (den brukes blant annet for å fjerne CO2 fra luften i ubåter og romskip), og småskala DAC er allerede i drift flere steder i verden.

Miljødirektoratet skrev tidligere i år i rapporten «Grønn omstilling» at DAC vil kunne bli et viktig klimatiltak i fremtiden. Miljødirektoratet skriver at Norge har naturgitte forutsetninger gjennom store muligheter for lagring av CO2 offshore og tilgang på ren og fornybar energi. Miljødirektoratet la i rapporten inn et reduksjonspotensial på 1 million tonn med DAC i sin utslippsfremskrivning til 2030, og poengterer at potensialet med DAC kan være betydelig større på sikt.

Disse medlemmer viser til at DAC er energikrevende, og det er viktig at en eventuell utvikling av DAC i stor skala skjer i samspill med en tilfredsstillende kraftbalanse. Disse medlemmer understreker at utvikling av denne typen teknologi kan bli et viktig bein å stå på for norsk industri i tiårene som kommer. DAC kan også være med på å videreutvikle andre CCS-verdikjeder, både landbasert og offshore. Prosjekter i Norge vil kunne føre til at norske bedrifter etablerer seg i internasjonale markeder for klimateknologi som er forventet å vokse kraftig fremover mot 2050.

I behandlingen av tilleggsmeldingen til energimeldingen (Meld. St. 36 (2020–2021)), jf. Innst. 446 S (2021–2022), ble det vedtatt følgende anmodningsforslag (713):

«Stortinget ber regjeringen vurdere virkemidler som kan bidra til å gjøre direkte karbonfangst fra luft (DAC) lønnsomt, herunder hvordan CO2-avgiften og handlingsrommet innenfor kvotehandelssystemet kan innrettes for å få til dette.»

Disse medlemmer ber regjeringen om å følge opp vedtaket raskt slik at teknologien kan utgjøre et betydelig klimatiltak innen 2030.

Komiteens medlemmer fra Venstre og Miljøpartiet De Grønne mener at det må settes et mål om volum av direktefangst av CO2 fra lufta i 2030, og poengterer at et slikt mål vil legge føringer for investeringer, industriutvikling og teknologiutvikling. Andre nasjoner, som USA, har innført kraftfulle tiltak for DAC. Norge bør gjøre det samme for å ligge i front innen karbonfangst og håndtering.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen ferdigstille utredningen av virkemidler for kommersialisering av DAC og informere Stortinget om dette, senest i forslaget til statsbudsjett for 2024.»

Komiteens medlemmer fra Rødt, Venstre og Miljøpartiet De Grønne fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen etablere et nasjonalt mål om reduksjon av 1 million tonn CO2 ved hjelp av DAC innen 2030, senest i statsbudsjettet for 2024.»

Post 75

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet vil påpeke viktigheten av å styrke norsk næringsliv i utlandet, og viser til Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett, der det ble foreslått å øke bevilgningen til Norwegian Energy Partners med 5 mill. kroner.

Komiteens medlem fra Miljøpartiet De Grønne mener at det ikke bør godkjennes nye planer for utbygging og drift (PUD) av olje- og gassinstallasjoner på norsk sokkel. Dette får konsekvenser på flere poster under kap. 2440 og kap. 5440 som dekker statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten.

2.2.9 Kap. 2440 Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten

Komiteen har merket seg at SDØEs andel av investeringene på kontinentalsokkelen for 2023 forventes å bli 28 300 mill. kroner. I saldert budsjett 2022 var SDØEs andel av investeringene 26 500 mill. kroner. Økningen i SDØEs andel av investeringene forventes å bli 6,8 pst. høyere i 2023 sammenlignet med 2022, noe som tilsvarer en økning på 1 800 mill. kroner.

Post 30 Investeringer

Komiteens medlem fra Miljøpartiet De Grønne sier nei til utbygging av nye felt og vil ikke godkjenne nye planer for utbygging og drift. Dette medlem viser til Miljøpartiet De Grønnes alternative statsbudsjett, der utgiftene til felt der PUD ikke er godkjent, kuttes.

Post 70 Driftsutgifter Petoro

Komiteen viser til at Petoro er et statlig eid aksjeselskap som ivaretar statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE) på et forretningsmessig grunnlag. Petoros overordnede mål for ivaretakelsen av SDØE-porteføljen er å skape størst mulig verdi og oppnå høyest mulig inntekt til staten.

Komiteen viser videre til budsjettfremlegget i Prop. 1 S (2022–2023), der bevilgningen skal dekke utgifter til Petoros administrasjon og oppfølging av SDØE-andelene. Dette inkluderer utgifter til egen organisasjon og selskapets kjøp av eksterne tjenester, særlig knyttet til rådgivere og ekstern spisskompetanse. Det foreslås en bevilgning på 372,3 mill. kroner og en tilsagnsfullmakt på 35 mill. kroner, jf. forslag til vedtak VIII, 1. Videre foreslås en fullmakt til å utgiftsføre uten bevilgning under kap. 954, post 71 Erstatninger, eventuell erstatning til Norges Bank for netto rentetap og andre dokumenterte kostnader grunnet avvik i varslet og faktisk innbetaling av valuta fra SDØE til Norges Bank, jf. forslag til vedtak VI, 1.

2.2.10 Kap. 5440 Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten

Komiteen har merket seg at netto kontantstrøm fra SDØE er budsjettert til anslagsvis 514 400 mill. kroner i 2023, og at dette er en markant økning fra 96 200 mill. kroner i saldert budsjett 2022. Komiteen merker seg at SDØE-ordningen innebærer at staten, på lik linje med øvrige aktører på norsk sokkel, betaler en andel av alle investeringer og driftskostnader i prosjekter tilsvarende statens deltakerandel. Staten får en tilsvarende andel av inntektene fra salget av produksjonen og andre inntekter. Komiteen merker seg videre at regjeringen legger til grunn en oljepris i 2023 på 912 kroner per fat sammenliknet med 559 kroner per fat i saldert budsjett 2022. Økningen skyldes i hovedsak vesentlig høyere prisforventninger på olje og gass.

2.3 Oppfølging av anmodningsvedtak under rammeområde 12

Det vises til Prop. 1 S (2022–2023) fra Olje- og energidepartementet (OED) med oversikt over oppfølging av anmodnings- og utredningsvedtak under Olje- og energidepartementet. Oversikten inkluderer alle vedtak fra stortingssesjonen 2021–2022, samt de vedtakene fra tidligere stortingssesjoner som kontroll- og konstitusjonskomiteen i Innst. 141 S (2021–2022) mente ikke var utkvittert.

I tabell 5.1 angis hvorvidt departementet planlegger at rapporteringen knyttet til anmodnings- og utredningsvedtaket nå avsluttes eller om departementet vil rapportere konkret på vedtaket også i neste års budsjettproposisjon. I det følgende omtales anmodningsvedtak der komiteen har merknader til OEDs oppfølging.

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, viser til regjeringens rapportering på ulike anmodningsvedtak i budsjettproposisjonen. Flertallet tar i denne innstillingen ikke stilling til realiteten i de enkelte forslagene eller regjeringens konklusjon om videre rapportering eller ikke, men vil komme tilbake til dette ved behandling av Meld. St. 4 (2022–2023).

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til stortingsvedtak 35 punkt 5 (2021–2022) der Stortinget ber regjeringen utarbeide en plan med et sett av tiltak som skal redusere energibruken i bygg med minst 10 TWh i 2030 og øke strømproduksjonen i bygg. Disse medlemmer merker seg at det presenteres, en plan for dette arbeidet i statsbudsjettet for 2023, men bemerker samtidig at tiltakene som presenteres, neppe er tilstrekkelig for å nå Stortingets mål.

Komiteens medlemmer fra Rødt og Miljøpartiet De Grønne mener regjeringen ikke har levert en plan med et sett tiltak som skal realisere 10 TWh energisparing i 2030, i tråd med vedtak 714 i stortingssesjonen 2016–2017. Disse medlemmer mener videre at regjeringen har vannet ut målet ved å innsnevre det til eksisterende bygg og ikke en generell nedtrapping av energibruken som inkluderer eksisterende bygg.

Disse medlemmer viser til vedtak 731 i stortingssesjonen 2021–2022 der regjeringen bes vurdere og fremme forslag som sørger for at NVE gjennom forskrifter prioriterer hvem som får tilknytning til og uttak fra nettet av større nye forbrukere og komme tilbake til Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2023.

Disse medlemmer er bekymret over at regjeringen i sin redegjørelse for oppfølgingen av vedtaket kan se ut til å ikke ønske forskrifter om hvem og hva som bør prioriteres, og vil forvente at regjeringen faktisk legger fram forslag om hvordan køen kan prioriteres i revidert nasjonalbudsjett for 2023.

Komiteens medlemmer fra Rødt, Venstre og Miljøpartiet De Grønne viser til Stortingsvedtak 35 punkt 5 (2021–2022) fra 2. desember 2021:

«Stortinget ber regjeringen utarbeide en plan med et sett tiltak som skal redusere energibruken i bygg med minst 10 TWh i 2030, og øke strømproduksjonen i bygg. Planen skal presenteres i forbindelse med statsbudsjettet 2023.»

Disse medlemmer viser til regjeringens redegjørelse for vedtaket i Prop. 1 S (2022–2023) fra Olje- og energidepartementet. Disse medlemmer påpeker at regjeringen mener vedtaket kan oppfylles ved riving av bygg. Disse medlemmer mener dette åpenbart bryter med Stortingets intensjon om at 10 TWh energi skal reduseres i bygg, og mener regjeringen må utarbeide en plan som viser hvordan målet kan nås uten riving av bygg.

Disse medlemmer mener regjeringen ikke har fulgt opp Stortingsvedtak 35 punkt 5 (2021–2022 i tilstrekkelig grad, og fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen legge fram en nedtrappingsplan for energibruk i eksisterende og nye bygg fra 2015 til 2030, med mål om 10 TWh i reduksjon ut over tiltak for økt produksjon av strøm og annen oppvarming.»

Komiteens medlemmer fra Venstre og Miljøpartiet De Grønne viser til stortingsvedtak 35 punkt 25 (2021–2022, 2. desember 2021:

«Stortinget ber regjeringen legge til rette for storskala grønn hydrogenproduksjon.»

Disse medlemmer mener regjeringens redegjørelse og påfølgende konklusjon om at vedtaket er oppfylt, ikke er i tråd med stortingsvedtaket. Disse medlemmer mener regjeringen må lage en konkret plan for hvordan det skal legges til rette for storskala grønn hydrogenproduksjon, inkludert hvilke virkemidler og støtteordninger som må på plass gjennom det eksisterende virkemiddelapparatet.

Komiteens medlemmer fra Rødt, Venstre og Miljøpartiet De Grønne viser til anmodningsvedtak 386, 15. februar 2022:

«Stortinget ber regjeringa i konsesjonssaker om nett legge til grunn ei heilskapeleg samfunnsøkonomisk vurdering som ivaretek omsynet til utbygging i arealknappe område og offentleg utnytting av arealet og utvikling av områda, og at dette også blir gjort i saka om den planlagde 420 kV-strekninga mellom Hamang i Bærum kommune og Smestad i Oslo kommune».

Disse medlemmer mener vedtaket ikke er fulgt opp etter Stortingets intensjon. Det er ikke nok at høringsuttalelsene fra lokale interesser og virkninger for arealbruk, natur og andre berørte interesser bli avveid i konsesjonsprosessen, i tillegg til at det foretas en samfunnsøkonomisk vurdering på lik linje med andre konsesjonssaker for utbygging av kraftnett.

Disse medlemmer viser til stortingsvedtak nr. 669, 23. mai 2016 der

«Stortinget ber regjeringen klargjøre hva som er god tilstand og hvilke arealer som er å regne som forringede økosystemer, og trappe opp arbeidet med å bedre tilstanden i økosystemene, med sikte på at 15 pst. av de forringede økosystemene skal være restaurert innen 2025.»

Disse medlemmer har merket seg at regjeringen i Prop. 1 S (2022–2023) sier at de ser på vedtaket som fulgt opp. Disse medlemmer er uenig i dette og anser vedtaket som ikke fulgt opp. Disse medlemmer viser til at vedtaket slår fast at 15 pst. av de forringede økosystemene skal være restaurert innen 2025. Regjeringens har ikke informert Stortinget om hvorvidt 15 pst. av de forringede økosystemene er restaurert eller om Norge er i rute til å innfri målet. Disse medlemmer forventer at regjeringen legger frem nødvendige tiltak for at målet nås.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen i revidert budsjett for 2023 rapportere om fremdriften i arbeidet med å restaurere 15 pst. av de forringede økosystemene i Norge innen 2025.»