Innhold

3. Rammeområde 13 – Miljø

Oversikt over bevilgningsforslagene på de ulike kapitler og poster under rammeområde 13 i Prop. 1 S (2022–2023).

90-poster behandles av finanskomiteen utenfor rammesystemet.

I

Oversikt over budsjettkapitler og poster i rammeområde 13

Kap.

Post

Formål

Prop. 1 S (2022–2023) med Tillegg 2

Utgifter

Klima- og miljødepartementet

1400

Klima- og miljødepartementet

1

Driftsutgifter

304 294 000

21

Spesielle driftsutgifter

72 636 000

50

Helhetlig profilering, grønne løsninger

10 757 000

70

Frivillige klima- og miljøorganisasjoner samt klima- og miljøstiftelser

53 907 000

71

Internasjonale organisasjoner

91 334 000

74

Tilskudd til AMAP, kan overføres

5 447 000

76

Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak, kan overføres

99 013 000

1410

Kunnskap om klima og miljø

21

Miljødata

398 462 000

23

Mareano, kan overføres

54 121 000

50

Grunnbevilgninger under Norges forskningsråd til miljøforskningsinstituttene

227 547 000

51

Forskningsprogrammer under Norges forskningsråd

393 720 000

53

Internasjonalt samarbeid om klima- og miljøkunnskap

7 532 000

70

Nasjonale oppgaver ved miljøforskningsinstituttene

43 613 000

72

Tilskudd til NORCE – Senter for biosikkerhet

5 602 000

1411

Artsdatabanken

1

Driftsutgifter

38 693 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

10 938 000

70

Tilskudd til å styrke kunnskap om og formidling av naturmangfoldet, kan overføres, kan nyttes under post 21

30 929 000

1412

Meteorologiformål

50

Meteorologisk institutt

367 315 000

70

Internasjonale samarbeidsprosjekter

137 388 000

1420

Miljødirektoratet

1

Driftsutgifter

767 880 000

21

Spesielle driftsutgifter

621 089 000

23

Oppdrags- og gebyrrelatert virksomhet, kan overføres

150 261 000

30

Statlige erverv, bevaring av viktige friluftslivsområder, kan overføres

21 309 000

31

Tiltak i verneområder og annen natur, inkludert restaureringstiltak, kan overføres

133 509 000

32

Statlige erverv, vern av naturområder, kan overføres

215 344 000

37

Skogplanting, videreføring av pilotprosjekt for stedegne treslag, kan overføres

5 120 000

39

Oppryddingstiltak, kan overføres, kan nyttes under postene 69 og 79

12 483 000

60

Tilskudd til ivaretakelse av naturmangfold i kommuneplanlegging

3 026 000

61

Tilskudd til klimatiltak og klimatilpasning, kan overføres

196 528 000

62

Tilskudd til grønn skipsfart, kan overføres

40 523 000

63

Returordning for kasserte fritidsbåter

319 000

64

Skrantesykeprøver fra fallvilt

1 200 000

66

Tilskudd til kommuner for å bedre tilgangen til strandsonen langs Oslofjorden

3 000 000

69

Oppryddingstiltak, kan overføres, kan nyttes under postene 39 og 79

138 762 000

72

Erstatning for beitedyr tatt av rovvilt, overslagsbevilgning

148 878 000

73

Tilskudd til rovvilttiltak, kan overføres

64 751 000

74

CO2-kompensasjonsordning for industrien

4 710 000 000

75

Utbetaling for vrakpant og tilskudd til kjøretøy og fritidsbåter, overslagsbevilgning

528 000 000

76

Refusjonsordninger, overslagsbevilgning

267 500 000

77

Diverse organisasjoner og stiftelser m.m.

14 357 000

78

Friluftsformål, kan overføres

192 299 000

79

Oppryddingstiltak, kan overføres, kan nyttes under postene 39 og 69

462 000

80

Tilskudd til tiltak for å ta vare på natur, kan overføres

127 364 000

81

Verdiskaping basert på naturarven, kan overføres

12 400 000

84

Internasjonalt samarbeid

5 971 000

85

Besøkssenter for natur og verdensarv, kan overføres

99 761 000

1422

Miljøvennlig skipsfart

21

Spesielle driftsutgifter

8 486 000

70

Tilskudd til private, kan nyttes under post 21

33 962 000

1423

Radioaktiv forurensning i det ytre miljø

1

Driftsutgifter

37 650 000

1424

Senter mot marin forsøpling

1

Driftsutgifter

24 006 000

21

Spesielle driftsutgifter

1 026 000

71

Marin forsøpling, kan overføres

30 417 000

1425

Fisketiltak

21

Spesielle driftsutgifter

300 000

70

Tilskudd til fiskeformål, kan overføres

17 165 000

1428

Enova SF

50

Overføring til Klima- og energifondet

4 536 183 000

51

Midlertidig energitilskuddsordning til næringslivet ifm. høye strømpriser

1 200 000 000

1471

Norsk Polarinstitutt

1

Driftsutgifter

243 751 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

113 866 000

50

Stipend

561 000

1472

Svalbards miljøvernfond

50

Overføringer til Svalbards miljøvernfond

13 000 000

1474

Fram – Nordområdesenter for klima- og miljøforskning

1

Driftsutgifter, kan nyttes under postene 50 og 70

253 000

50

Tilskudd til statlige mottakere, kan overføres, kan nyttes under post 70

25 020 000

70

Tilskudd til private mottakere, kan overføres, kan nyttes under post 50

29 001 000

1481

Klimakvoter

1

Driftsutgifter, kan overføres

2 649 000

22

Internasjonalt samarbeid om utslippsreduksjoner, kan overføres

85 000 000

1482

Internasjonale klima- og utviklingstiltak

1

Driftsutgifter

101 540 000

73

Klima- og skogsatsingen, kan overføres

2 976 847 000

Sum utgifter rammeområde 13

20 316 027 000

Inntekter

Inntekter under departementene

4400

Klima- og miljødepartementet

2

Diverse inntekter

496 000

3

Refusjon fra Utenriksdepartementet

30 473 000

4411

Artsdatabanken

2

Diverse inntekter

442 000

4420

Miljødirektoratet

1

Oppdrag og andre diverse inntekter

10 269 000

4

Gebyrer, forurensningsområdet

56 895 000

6

Gebyrer, statsforvalterembetenes miljøvernavdelinger

37 595 000

7

Gebyrer, kvotesystemet

4 720 000

9

Internasjonale oppdrag

37 878 000

40

Salg av eiendom og festetomter i statlig sikrede friluftsområder

1 500 000

50

Overføringer fra andre statlige regnskaper

6 000 000

4423

Radioaktiv forurensning i det ytre miljø

1

Gebyrer, radioaktiv forurensning

1 079 000

4471

Norsk Polarinstitutt

1

Salgs- og utleieinntekter

7 018 000

3

Inntekter fra diverse tjenesteyting

68 808 000

21

Inntekter, Antarktis

15 372 000

4481

Salg av klimakvoter

1

Salgsinntekter

2 594 562 000

Sum inntekter rammeområde 13

2 873 107 000

Netto rammeområde 13

17 442 920 000

3.1 Hovedprioriteringer og primærstandpunkter for de ulike fraksjoner for rammeområde 13 Miljø

3.1.1 Innledning

Komiteen har ved Stortingets vedtak 10. oktober og 15. november 2022 fått tildelt kapitler under rammeområde 13 Miljø, jf. Innst. 1 S (2022–2023). Ved Stortingets vedtak 1. desember 2022 er netto utgiftsramme for rammeområde 13 fastsatt til 18 704 920 000 kroner, jf. budsjettforliket mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Komiteen viser til partienes respektive merknader om rammeområde 13 i finansinnstillingen, jf. Innst. 2 S (2022–2023). Innstillingen omfatter forslaget til statsbudsjett for 2022 fra regjeringen Støre, jf. Prop. 1 S (2022–2023), som ble lagt frem 6. oktober 2022 med Prop. 1 S Tillegg 2 (2022–2023), som ble lagt frem av Arbeiderparti–Senterparti-regjeringen 10. november 2022.

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, viser til budsjettforliket mellom de tre partiene, der det er foreslått betydelige satsinger på velferd, omfordeling og sosial rettferdighet for å gi folk mer trygghet i en krevende tid, i tillegg til grep for å få ned klimautslippene, ivareta natur og å sikre bistand. Det gjøres viktige velferdssatsinger som gratis halvdagsplass i SFO for andreklassinger, flere alderstrinn får billigere tannhelse, og prisjustering av barnetrygden, som gir vanlige folk lavere utgifter og mer og bedre velferd. Grupper som opplever en særskilt krevende situasjon, får mer, som enslige forsørgere, minstepensjonister, uføre, mottakere av arbeidsavklaringspenger og studenter. Inntektsgruppene med inntekt under 750 000 kroner får også skattekutt sammenlignet med 2022. Flertallet understreker at budsjettet er trygt og ansvarlig, uten økt oljepengebruk, noe som er viktig for å dempe de økende prisene som rammer folk og bedrifter. Økt satsing på grønn industri, betydelig satsing på klimakutt gjennom Enova, endringer av klimarelaterte avgifter og en rekke andre klimatiltak vil bidra til at Norge kutter utslipp frem mot 2030 og øker utslippskuttene i 2023. I tillegg er partene enige om en betydelig og flerårig støtte til Ukraina, og til bistand og humanitær hjelp som følge av krigen.

Et annet flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt, Venstre og Miljøpartiet De Grønne, viser til budsjettforliket og følgende løse forslag fremmet i forbindelse med behandlingen av Innst. 2 S (2022–2023). Forslagene ble vedtatt i Stortinget 1. desember 2022 med flertallets stemmer:

«Stortinget ber regjeringen legge frem forslag om forbud mot nedbygging av myr til utbyggingsformål i løpet av 2023. Det skal utredes mulige dispensasjoner fra forbudet for å ta vare på andre arealer med høy verdi og utbygging av samfunnskritisk infrastruktur. Målet er at forbudet reelt sett skal redusere nedbyggingen av myr.»

«Stortinget ber regjeringen i løpet av 2023 varsle et forbud mot bruk av fossile brensler til energiformål i industrien innen 2030, og utrede innretningen av forbudet. Samtidig varsles det at det utredes hva som kan være hensiktsmessige avgrensinger.»

«Stortinget ber regjeringen komme med en plan om å innføre et system for differansekontrakter for hydrogen i løpet av 2023.»

«Stortinget ber regjeringen i løpet av 2023 fremme krav om lavutslipp til offshorefartøy med sikte på innføring fra 2025 og nullutslipp fra 2029, eller tilsvarende krav som gir samme utslippseffekt for offshorefartøy.»

«Stortinget ber regjeringen utrede og fremme forslag om forbud mot bruk av fossil gass i byggvarme, med sikte på ikrafttredelse i 2025.»

«Stortinget ber regjeringen sende forslag om opptrapping av omsetningskrav for avansert biodrivstoff i luftfart på høring, med forslag om et omsetningskrav på 2 volumprosent fra 1. juli 2023.»

«Stortinget ber regjeringen sende forslag om innføring av omsetningskrav for avansert biodrivstoff til innenriks sjøfart og fiske på høring, med forslag om et omsetningskrav på 4 volumprosent fra 1. juli 2023, og med en videre opptrapping til 6 pst. i 2024.»

«Stortinget ber regjeringen framskynde innføringen av det planlagte omsetningskravet på 10 pst. for ikke-veigående maskiner til 01. januar 2023. Biogass skal holdes utenfor kravet.»

«Stortinget ber regjeringen gå i dialog med industrien om CO2-kompensasjonsordningen for å utvikle ordningen til å bli forpliktene for utslippskutt og energieffektivisering i tråd med nasjonale målsettinger. Aktuelle løsninger kan være krav, klimaavtale, fondsordning eller andre måter. Det må hensyntas at det er ulik økonomisk bærekraft i ulike bransjer og at enkelte bedrifter har lave CO2-utslipp og lite potensial for energieffektivisering. Regjeringen bes legge frem sak om dette i statsbudsjettet for 2024.»

«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med revisjonen av forvaltningsplanen for norske havområder vurdere om deler av de områdene hvor det etter gjeldende forvaltningsplan ikke skal tildeles nye tillatelser eller enkelte ikke-åpnede områder, bør defineres som varig petroleumsfrie områder.»

3.1.2 Arbeiderpartiet og Senterpartiets hovedprioriteringer

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet viser til at regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023 er et budsjett som skal gi folk trygghet og bidra til rettferdig fordeling. I en krevende tid med krig i Ukraina, energikrise i Europa og kraftig prisvekst skal et stramt og rettferdig budsjett bidra til å få kontroll på den kraftige prisveksten, skape trygghet rundt folks økonomi og arbeidsplasser og utjevne sosiale og geografiske forskjeller. Disse medlemmer viser til at regjeringens forslag til budsjett, fremfor å bruke mer, skal prioritere tydeligere for å fordele bedre, ta vare på våre grunnleggende velferdstjenester og sikre at Norge står sterkere gjennom en urolig tid. Samtidig skal budsjettforslaget ruste Norge for fremtiden ved å bidra til grønn industribygging og kutt i klimagassutslipp i tråd med våre internasjonale forpliktelser, og sørge for at arbeidstakere og bedrifter er klare for omstillingen fremover.

Klima- og naturkrisen kan ikke settes på vent selv om verden står foran mye usikkerhet. Klimakrisen vil merkes stadig mer i årene som kommer, globalt og i Norge. Disse medlemmer viser til at budsjettforslaget til regjeringen legger opp til nødvendige kutt i klimagassutslipp i tråd med våre internasjonale forpliktelser, både for 2023 og årene som kommer. Omstillingen vi skal gjennom, vil skape nye grønne næringer og arbeidsplasser i hele landet og ruste dagens bedrifter og arbeidstakere for omstillingen framover. Disse medlemmer viser til at regjeringens klima- og fordelingspolitikk er rettferdig fordi den skaper verdier, utjevner forskjeller og kutter utslipp – samtidig.

Disse medlemmer viser til at regjeringen er godt i gang med å etablere et nytt og viktig klimastyringssystem som skal gjøre klima til ramme rundt politikken og beslutningene til regjeringen. Disse medlemmer viser til at regjeringen har lagt fram første årlige klimastatus og -plan sammen med statsbudsjettet for 2023.

3.1.3 Høyres hovedprioriteringer

Klima- og miljøutfordringene

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til at klima- og miljøutfordringene er blant de største utfordringene vi står overfor i vår tid. Verdens land har gjennom Parisavtalen forpliktet seg å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader. Disse medlemmer viser til at dette vil kreve en enorm og hurtig global omstilling av blant annet kraftsystemer, transport og industri. Disse medlemmer mener Norge og norske virksomheter har gode forutsetninger for å bidra betydelig til det grønne skiftet globalt, blant annet gjennom utvikling av ny teknologi.

Disse medlemmer viser til at verdens land også har forpliktet seg å nå bærekraftsmålene innen 2030. De 17 målene og 169 delmålene er verdens felles arbeidsplan for å oppnå sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft innen 2030. Målene er gjensidig avhengig av hverandre, og det vil neppe være mulig å nå bærekraftsmål 13 om klima uten at det oppnås betydelig fremgang også på de andre målene.

Disse medlemmer vil understreke at klimapolitikken må være sosialt rettferdig og legge grunnlaget for nye lønnsomme arbeidsplasser. Det må bli dyrere å forurense, billigere å være miljøvennlig og mer lønnsomt å utvikle ny teknologi og nye grønne arbeidsplasser.

Disse medlemmer viser til at de siste årenes offensive klimapolitikk har bidratt til at utslippene har gått ned flere år på rad, og at det er lagt godt til rette for nye industrielle klimasatsinger i Norge. Klimapolitikken må fortsette å legge til rette for at det utvikles teknologi og etableres nye virksomheter som både skaper verdier og nye grønne jobber i Norge, men som også kan bidra til store utslippsreduksjoner i andre land.

Disse medlemmer viser til at regjeringen Støres forslag til statsbudsjett for 2022 inneholdt netto kutt i klimatiltak sammenlignet med regjeringen Solbergs budsjettforslag. Disse medlemmer viser til at Finansdepartementet beregnet at utslippene i Norge ville være 1,5–2 millioner tonn CO2 høyere i 2030 med regjeringen Støres budsjettforslag, enn det ville ha vært med regjeringen Solbergs forslag til budsjett for 2022. Disse medlemmer viser til at regjeringen Støre har økt Norges klimamål fra 50–55 pst. kutt innen 2030 til 55 pst. kutt innen 2030. Samtidig foreslår regjeringen svært begrensede utslippsreduksjoner i budsjettet for 2023. Dette viser at det er stor avstand mellom ord og handling.

Disse medlemmer vil påpeke at økt tilgang på fornybar energi er en av de viktigste innsatsfaktorene i det grønne skiftet både hjemme og ute. Disse medlemmer mener det er uheldig at regjeringens varslende skatteendringer for kraftsektoren bidrar til å bremse utbyggingen av fornybar energi i Norge og svekker Norges omdømme som et forutsigbart og attraktivt sted å investere.

Disse medlemmer er bekymret over det raske tapet av arts- og naturmangfold i verden. WWF anslår at omlag 70 pst. av artsmangfoldet er tapt siden 1970. Klimaendringer kan bidra til å forsterke tapet av naturmangfold. Samtidig er menneskelig påvirkning gjennom nedbygging av verdifulle habitat, avskoging og forringelsen av naturlige økosystemer en viktig bidragsyter. Disse medlemmer ønsker å fremheve viktigheten av å verne om sårbare dyre- og naturarter og redusere nedbygging av natur.

Klimagassutslipp og utslippskutt

Disse medlemmer har merket seg fremleggelsen av Særskilt vedlegg til Prop. 1 S (2022–2023), Regjeringas klimastatus og -plan, og er positive til en helhetlig oppstilling av klimamål, dokumenterte utslippskutt og tallfestede tiltak. Disse medlemmer merker seg imidlertid at regjeringen i liten grad tallfester utslippseffekten av ulike tiltak. Av totalt om lag 90 tiltak er det kun 6 der utslippseffekten er tallfestet. Nye tallfestede tiltak fra regjeringen, ut over tiltak som videreføres fra forrige regjering, summerer seg til kun 10 000 tonn CO2-ekvivalenter i 2023. Disse medlemmer mener dette viser at regjeringen ikke er i rute til å nå klimamålet innen 2030. Disse medlemmer viser til at Høyres alternative statsbudsjett omfatter tiltak som vil ha en utslippseffekt på 165 000–200 000 tonn CO2, noe som er vesentlig høyere enn det regjeringspartiene og Sosialistisk Venstreparti legger opp til i budsjettforliket.

Forskning, utvikling og innovasjon

Disse medlemmer viser til at det er viktig å fortsette satsingen på og prioriteringen av forskning, utvikling og innovasjon for å bidra til å utvikle lav- og nullutslippsløsninger og kutte klimagassutslipp i Norge. På denne måten vil Norge også skape grønn teknologi som kommer resten av verden til gode. Disse medlemmer mener Enova må være et sentralt virkemiddel i arbeidet med å redusere klimagassutslipp. Disse medlemmer viser til at regjeringen Solberg doblet de årlige bevilgningene til Enova, og at Høyre i sitt alternative statsbudsjett for 2023 foreslår en betydelig økning i Enovas budsjetter.

Disse medlemmer understreker at rammene for miljøteknologiordningen i Innovasjon Norge ble betydelig styrket under regjeringen Solberg. Disse medlemmer viser samtidig til Nysnø Klimainvesteringer AS, som regjeringen Solberg opprettet i 2017 som et statlig eid investeringsselskap med formål om å bidra til reduserte klimagassutslipp gjennom investeringer.

Disse medlemmer vil imidlertid påpeke at statlige virkemidler er et supplement til den viktige jobben hver enkelt bedrift må gjøre for å lykkes i det grønne skiftet. Vi står overfor en omstilling som vil kreve store investeringer for norsk industri og næringsliv. Disse medlemmer mener derfor det er uheldig at regjeringens generelle rammevilkår for næringslivet er betydelig forverret på bare to statsbudsjett, herunder kraftige skatteskjerpelser. Det vil gjøre det mer krevende for norske virksomheter å dra nytte av mulighetene denne omstillingen vil gi.

Internasjonalt samarbeid

Disse medlemmer vil understreke at det ikke er mulig å nå verdens klimamål uten omfattende internasjonalt samarbeid. Norges viktigste bidrag til den internasjonale klimakrisen er vårt internasjonale arbeid. Det gjelder både bevaring av regnskog, teknologioverføringer og regjeringen Solbergs opprettelse av et klimafond som over de neste årene skal investere 10 mrd. kroner i fornybar energi i utviklingsland. Disse medlemmer er tilfreds med at regjeringen Støre følger opp denne satsingen. Norges øvrige bistandsarbeid, og vår rolle som katalysator for privat kapital gjennom blant annet Norfund, er også sentralt for at utviklingsland skal være bedre rustet til å redusere utslipp og håndtere klimaendringene i dag og i fremtiden. Denne koblingen understrekes gjennom bærekraftsmålene.

Disse medlemmer er glad for at regjeringen viderefører regjeringen Solbergs klimasamarbeid med EU. Dette samarbeidet er avgjørende for å sikre at norske virksomheter har like konkurransevilkår som våre viktigste konkurrenter, og bidrar til at Europa samlet sett får en langt mer kraftfull klimapolitikk enn det man ellers ville hatt. Klimasamarbeidet med EU gjør at norske klimamål er langt mer forpliktende enn det klimamålene fra 2008 og 2012 var, og innebærer blant annet at Norge må forholde seg til årlige utslippsbudsjetter. Disse medlemmer vil også fremheve at regjeringen Solberg fremmet og fikk vedtatt en ny klimalov, som lovfester Norges klimamål for 2050.

Sirkulær økonomi

Disse medlemmer mener at vi i fremtidens lavutslippssamfunn må kombinere verdiskaping med bærekraftig produksjon og forbruk av varer og tjenester. Økonomien må bli mer sirkulær for å holde verdiene av ressursene lenger i kretsløpet og bruke dem mer effektivt. Disse medlemmer viser til at regjeringen Solberg la frem en egen strategi for sirkulærøkonomi, som det forventes at regjeringen følger opp. Det er særlig viktig at byggsektoren, som den største enkeltstående avfallssektoren, reduserer avfallsmengdene fra sin virksomhet, og disse medlemmer vil vise til regjeringen Solbergs tiltak for å bidra til mer ombruk av byggematerialer.

Marin forsøpling og forurensing

Disse medlemmer understreker at marin forsøpling og mikroplast er en stor utfordring – både nasjonalt og internasjonalt. Det er derfor avgjørende at vi adresserer utfordringen i Norge, men også over bistandsbudsjettet. Disse medlemmer viser til at regjeringen Solberg i 2018 opprettet et eget bistandsprogram mot marin forsøpling som skal hjelpe utviklingsland å forhindre og redusere marin forsøpling. Disse medlemmer forventer at regjeringen viderefører dette arbeidet og Norges arbeid for bærekraftig havforvaltning gjennom FNs havpanel. Disse medlemmer peker på viktigheten av å videreføre arbeidet med å rydde opp i forurenset sjøbunn her hjemme.

3.1.4 Fremskrittspartiets hovedprioriteringer

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet vil ha en effektiv, økonomisk klimapolitikk som virker. Disse medlemmer vil prioritere kostnadseffektive tiltak, ikke kostbar symbolpolitikk. Målet er å få redusert de samlede utslippene. Disse medlemmer vil derfor prioritere tiltakene som i et globalt perspektiv gir størst reduksjon i CO2-utslipp for hver krone investert. Norge må ha en klimapolitikk som bidrar til arbeidsplasser og gir reelle utslippskutt til en lavest mulig kostnad. Disse medlemmer er imot en sterk økning i CO2-avgiften. Disse medlemmer ønsker å kjøpe klimakvoter fremfor å betale for dyre symboltiltak. Forurensingen kjenner ingen landegrenser, og en vesentlig del av utslippene i Norge skyldes utslipp fra andre land. Disse medlemmer vil derfor arbeide for internasjonale miljøavtaler som sikrer like rammebetingelser, og som gir reell global miljø- og klimaeffekt.

Disse medlemmer vil redusere tiltak som kjøp av skog for vern, og heller satse på tiltak som skogplanting og gjødsling av skog for å redusere utslipp og øke verdiskapingen i Norge. Politikken bør baseres på aktiv bruk og forvaltning fremfor vern av naturen. Disse medlemmer vil legge til rette for et teknologinøytralt system der lave utslipp gjennom hele livsløpet belønnes. Eksempler på dette er biogass og hydrogen, som kan bidra til reduserte utslipp i transportsektoren og landbruket. Norge må rustes bedre for å håndtere klimaendringene, og disse medlemmer vil derfor prioritere flom- og skredsikring. Disse medlemmer vil også prioritere arbeidet mot forsøpling på land og i havet, og mener en av Norges viktigste roller innen miljø og klima er å bidra til eksport av resirkulerings- og gjenvinningsteknologi og -løsninger.

3.1.5 Sosialistisk Venstrepartis hovedprioriteringer

Komiteens medlemmer fra Sosialistisk Venstreparti viser til Sosialistisk Venstrepartis alternative forslag til statsbudsjett, hvor nettoutgiftene på ramme 13 økes med 1,83 mrd. kroner i forhold til regjeringens forslag. Disse medlemmer viser til at klimakrisen er vår tids største utfordring, men at vi dessverre er på etterskudd med å bekjempe den. Disse medlemmer vil understreke at vi ikke lenger kan vente med å gjennomføre store utslippskutt, og mener klimabudsjett må legge føringer slik at vi sikrer at investeringene og pengebruken ikke undergraver klimamålene og de internasjonale forpliktelsene om å nå 1,5-gradersmålet. Sosialistisk Venstreparti har derfor vist hvordan utslippene kan kuttes. Om andre har andre måter å gjøre det på, ser vi gjerne på det. Det blir viktig at kuttene skjer på en rettferdig måte samtidig som vi bidrar til ny næringsutvikling og bærekraftig matproduksjon. Samtidig må naturens evne til å ta opp og lagre CO2 opprettholdes. Arealpolitikken vil spille en viktig rolle både for å nå klimamålene og for vår evne til klimatilpasning. Sosialistisk Venstrepartis alternative statsbudsjett inneholder derfor et klimabudsjett med klimatiltak for å kutte Norges utslipp med over 70 pst. innen 2030. Det har vært styrende for budsjettutformingen.

Grønn omstilling og kutt i klimagassutslipp

Disse medlemmer vil peke på at den grønne omstillingen av norsk næringsliv og industri går for sakte. Disse medlemmer vil understreke at dersom vi skal lykkes med omstillingen, må hele Norges økonomi og næringsliv innrettes mot å løse oppgaven. Det krever at staten går foran med en aktiv politikk og tar risiko, som skaper nye markeder for et grønt næringsliv. Da trengs betydelige satsinger i budsjettet, samtidig som eksisterende virkemidler må vris fra forurensende virksomhet til fornybare satsinger, og forurensning må bli dyrere.

Disse medlemmer mener det er avgjørende at samfunnets institusjoner støtter opp under samfunnets hovedmål, som fremover vil være å bekjempe klimakrisen og stanse naturtapet. Disse medlemmer mener at selv om utfordringen er formidabel, har Norge gode forutsetninger for å klare den: Vi har store naturressurser, et rikt hav, store skoger, god tilgang på energi og teknologi, og høykompetente arbeidere.

Disse medlemmer viser til at vi må kutte klimagassutslipp så fort som mulig, og at det derfor er avgjørende å forsterke de ordningene som kan bidra til dette. Disse medlemmer vil vise til Sosialistisk Venstrepartis alternative statsbudsjett, hvor det er foreslått en økning på 850 mill. kroner til Enova ut over regjeringens forslag. Det vil være et viktig bidrag til både klimaløsninger og energieffektiviseringsløsninger. Havvind kan være en løsning for å skaffe mer fornybar energi, men den må bygges kostnadseffektivt og med minst mulig negativ påvirkning på fiskeri, sjøfugl og marint liv.

Disse medlemmer vil også vise til at Sosialistisk venstreparti i sitt alternative statsbudsjett har foreslått en bevilgning på 100 mill. kroner til et punktutslippsprogram i Enova som skal gi støtte til store reduksjoner i punktutslipp som kan realiseres innen 2030.

Dersom klimagassutslippene skal gå ned og omstilling lønne seg, så er et av de mest hurtigvirkende tiltakene å øke kostnaden ved å forurense samtidig som en sørger for investeringsvirkemidler til omstilling. Disse medlemmer vil derfor vise til forslag i Sosialistisk Venstrepartis alternative statsbudsjett om å øke CO2-avgiften med 50 pst. sammenlignet med 2022-nivå, og øke CO2-avgiften på sokkelen med 50 pst.

Disse medlemmer mener at det er avgjørende at folk både tar del i og drar nytte av klimaomstillingen. I år har vi vært i en situasjon med ekstreme strømpriser. Den beste løsningen på sikt er å sette alle i stand til å bruke mindre strøm, det gir lavere kostnader og mindre forbruk. Derfor er det nødvendig å gi norske innbyggere enklere tilgang til tilskudd for å installere solkraft, energieffektivisering av boligene og ta i bruk ny teknologi for effektstyring av forbruk. Derfor har Sosialistisk Venstreparti i sitt alternative statsbudsjett foreslått at tilskuddene til dette fra Enova økes med 500 mill. kroner.

Disse medlemmer viser også til forslag om å øke skogsatsingen internasjonalt med 100 mill. kroner, og økning i klimabistand på ramme 4. Dette er nødvendig om verden skal nå klimamålene, og for at Norge tar en del av vårt historiske ansvar for klimautslipp.

Disse medlemmer vil også vise til enigheten med regjeringen, hvor man har fått på plass ekstra strømstøtte til bostøttemottakere og studenter og en stor utbetaling til alle husholdninger.

Veitrafikk

Disse medlemmer mener at omstillingen av veitrafikken må skje raskere. Det er nødvendig å få til en storstilt utbygging av lademuligheter for elbil, samt å gi støtte til lading i borettslag og sameier og hurtiglading over hele landet. Det vises til Sosialistisk Venstrepartis alternative statsbudsjett, hvor avgiftene på kjøp av nye fossile biler og drivstoffavgiftene økes. Denne politikken sørger for at Norges veitrafikk elektrifiseres raskere enn det som er tilfellet med regjeringens politikk. Det må også legges bedre til rette for sykler, elsykler og rimelig kollektivtransport.

Disse medlemmer vil videre vise til at om vi skal klare å nå målene om at ingen nye personbiler skal være fossile fra 2025, må det gis tilskudd til å opprette lademuligheter der folk bor. Derfor er det foreslått i Sosialistisk Venstrepartis alternative statsbudsjett å bevilge 100 mill. kroner ut over regjeringens forslag i Prop. 1 S (2021–2022) til å utvikle ladeinfrastruktur i distriktene.

Grønne kommuner

Disse medlemmer vil peke på at kommunene og fylkene spiller en nøkkelrolle i å få ned klimagassutslippene i Norge. De skal ta i bruk teknologi, stille krav og bruke innkjøpsmakt slik som vi har sett blant annet i elfergerevolusjonen. Men de må settes i stand til det. Disse medlemmer vil derfor vise til at Sosialistisk Venstreparti i sitt alternative statsbudsjett vil beholde og prioritere 300 mill. kroner til ordningen Klimasats, som har bidratt til en rekke kommunale og fylkeskommunale klimakuttprosjekter. Skal fylkeskommunene bidra til reduserte utslipp fra ferje og båttrafikk og sørge for at disse kan bli bygd i Norge, må de ha tilgang til ressurser, derfor er det under rammeområde 18 avsatt 300 mill. kroner til nullutslippsbiler og ferjer. Det er en økende bevissthet om hvor viktig arealforvaltning og ny teknologi er for å møte klimaendringene og stanse naturtapet.

Naturen

Disse medlemmer viser til at å ta vare på natur er å investere i vårt eget livsgrunnlag. Vi trenger en mer helhetlig og økosystembasert forvaltning av natur på sjø og land, ikke en ødeleggende bit-for-bit-nedbygging. Sosialistisk Venstreparti har foreslått større midler til kartlegging, forvaltning og forskning. Derfor foreslår disse medlemmer over 500 mill. kroner til naturtiltak. Dette innebærer mellom annet å innføre «Naturkur», etter modell av Klimakur, styrke Mareano-prosjektet for kartlegging i havet og utarbeidelse av marine grunnkart langs kysten, og økologiske grunnkart i kommunene. Det er satt av økte midler til kommunene for naturtiltak, 235 mill. kroner til frivillig skogvern og 40 mill. kroner til restaureringsfond for restaurering av ødelagt natur, 19 mill. kroner til nasjonalparker og verneområder, inklusiv marine verneområder. Det er foreslått 40 mill. kroner til truede arter og naturtyper og 10 mill. kroner i tilskudd til kulturlandskap, som vil bidra til å ta vare på artene som er truet, og som lever der. For å sikre bedre kunnskapsgrunnlag om marine kystmiljø er det foreslått å opprettholde midlene til Runde Miljøsenter og Atlanterhavsparken i Ålesund samt bevilget nye midler til Reisa villakssenter, som vil være unikt ved at det er plassert i en oppdrettsfri fjord der miljøundersøkelser kan bidra til referanseverdier for om fjordmiljøet og fiskeforekomstene utvikler seg forskjellig fra fjorder med oppdrett. Sosialistisk Venstreparti foreslår også 2 mill. kroner ekstra til Nasjonalt villakssenter og 1 mill. kroner til nytt bærekraftsenter ved Norsøk på Tingvoll for arbeid med bedre kartgrunnlag for mer bærekraftig arealforvaltning i kommunene. Disse medlemmer vil også vise til forslag om å øke midlene til kartlegging av natur gjennom blant annet Artsdatabanken og å utarbeide et økologisk grunnkart, og økte midler for å planlegge og gjennomføre en Naturkur og oppfølging av FNs naturavtale. Totalt er det foreslått en økning på 82 mill. kroner til dette formålet.

Vassdragsnaturen er under stort press fra blant annet ekstremvær med økt erosjon og avrenning, utbygginger av vannkraft og påvirkningen fra havbruksnæringen. Sosialistisk Venstreparti mener at det langsiktige arbeidet med vannkvalitet må opprettholdes, og setter av 5 mill. kroner ekstra til vanntiltak. Vi setter også av 20 mill. kroner til frivillig arbeid mot marin forsøpling langs elver, vassdrag og kyst.

3.1.6 Rødts hovedprioriteringer

Komiteens medlem fra Rødt vil peke på at naturen er grunnlaget for vår eksistens og vår viktigste buffer mot klimaendringene. Når vi kutter klimagassutslipp, må vi ikke samtidig ødelegge naturen. Dette medlem viser til Rødts hovedprioriteringer under rammeområde 12, i tillegg til Rødts alternative statsbudsjett og klimaplan.

Vi har ingen arter å miste. Det er også viktig å holde naturen intakt for å unngå de verste utslagene av klimakrisen. Regjeringas kutt i skogvernmidlene viser at å stanse tap av natur ikke prioriteres. Rødt foreslo i sitt alternative statsbudsjett å reversere kuttet og øker bevilgningen. Flere arter og naturtyper trenger beskyttelse og restaurering. Mer myr må restaureres, både for å være karbonlager og som levested for en rekke arter. Rødt setter av ytterligere 225 mill. kroner til restaurering av natur, tiltak for bedre vannmiljø og mot fremmede arter. I tillegg til å videreføre og styrke Klimasats, som går til klimatiltak i kommunene, innfører vi en lignende ordning for naturtiltak.

Rødt foreslår i sitt alternative statsbudsjett en økt satsing på flom- og skredforebygging, inkludert tilskuddsordninger til kommuner og fylkeskommuner.

Rødt foreslår i sitt alternative budsjett å styrke Enovas ulike ordninger med 1 780 mill. kroner. 1 mrd. kroner av disse skal gå til flere, enklere og mer tilgjengelige energitiltak i bygg. Rødt foreslår også i sitt alternative statsbudsjett å styrke flere ulike ordninger for klimatiltak innen transport. Også Enovas ordninger for industri skal styrkes, med 250 mill. kroner til ordninger for å rulle ut teknologi som kutter utslipp.

3.1.7 Venstres hovedprioriteringer

Komiteens medlem fra Venstre påpeker at vi står midt oppe i en natur- og klimakrise som må løses. Norge har forpliktet seg til å kutte minst 55 pst. klimagassutslipp innen 2030 og 90–95 pst. innen 2050. Da vil vi fjerne mer CO2 fra atmosfæren enn vi slipper ut. Dette medlem påpeker at Norge har forpliktet seg til en rekke mål også for å stanse naturkrisen, og dette medlem mener det er like viktig at dette følges opp som klimamålene.

Dette medlem understreker at Norge i 2019 inngikk en klimaavtale med EU om å oppfylle målene Norge og EU hadde meldt inn til Parisavtalen om å redusere utslippene av klimagasser med minst 40 pst. fra 1990 til 2030. Dette medlem påpeker at denne avtalen inkluderer LULUCF.

Dette medlem viser til at både Norge og EU i etterkant har meldt inn et forsterket klimamål, og EU har lagt frem sin klimapakke «Fit for 55».

Dette medlem påpeker at siden norsk klimapolitikk er tett knyttet til europeisk klimapolitikk, vil det få stor betydning for Norge hvilke endringer EU blir enige om. Dette medlem mener Norge fortløpende må implementere alle EØS-relevante direktiv som omfatter klima, og at dette må skje senest ett år etter vedtak i EU.

Dette medlem påpeker at Grønn bok ikke viser hvordan vi når klimamålet for 2030, og at den er spesielt mangelfull når det gjelder LULUCF. Dette medlem understreker at Venstre prioriterer klima på en slik måte at det sannsynliggjør at vi når utslippsforpliktelsen for 2023 overfor EU. Vi styrker også en rekke poster som vil gi kutt i klimagassutslipp ut over dette, men der det ikke er mulig å regne eksakt på effekten.

Dette medlem påpeker at naturen og det biologiske mangfoldet er vårt eksistensgrunnlag. Naturen kan beskytte oss mot katastrofale konsekvenser av klimaendringer og er hjem for de artene vi deler jorden med. Ikke minst er naturen en kilde til livskvalitet og gode opplevelser. Derfor er dette medlem opptatt av at vi må ta vare på naturen, både for oss og dem som kommer etter oss. Dette medlem viser til Venstres alternative statsbudsjett, der natur prioriteres sterkt sammenlignet med regjeringens budsjettforslag.

Dette medlem mener vi må verne mer natur enn vi gjør i dag, både på land og til havs. Norge skal ha en nullvisjon for tap av naturmangfold, og vi vil verne minst 30 pst. av all norsk natur. Dette medlem påpeker at Norge har forpliktet seg til et mål om 30 pst. vern av norsk natur innen 2030, og mener regjeringen snarest må utarbeide en plan for å nå dette målet.

Dette medlem viser til Norges forpliktelse om å stanse all avskoging i Norge innen 2030 og mener innsatsen for dette må styrkes kraftig. Det må legges en klar plan for hvordan dette målet skal nås. Dette medlem mener vi må etablere flere nasjonalparker, utvide vernet av våtmarksområder og andre sårbare naturtyper og verne 10 pst. av skogen i løpet av ti år. Dette medlem mener vi må styrke vernet til havs med langt flere og større marine verneområder og utvide naturmangfoldloven til å gjelde i hele Norges økonomiske sone. Dette medlem viser til Venstres alternative statsbudsjett, der blant annet skogvernsatsingen styrkes.

Dette medlem mener vi må sikre våre vernede vassdrag og gjennomføre en ny utvidelse av verneplanen for norske vassdrag. For å ta bedre vare på natur må vi utvide antallet utvalgte naturtyper og prioriterte arter. Vi må sørge for at standarden for bestander av villrein og villaks, kvalitetsnormen, følges opp. Dette medlem viser til Venstres alternative statsbudsjett, der innsatsen for norske vassdrag styrkes.

Dette medlem mener vi må forsterke arbeidet med å restaurere ødelagte naturområder og ta vare på historiske kulturlandskap. Som en del av dette mener dette medlem at vi må doble antallet utvalgte kulturlandskap i landbruket og styrke arbeidet for pollinerende insekter. Dette medlem påpeker at Venstre i regjering bidro til å doble antall utvalgte kulturlandskap, og at vi fortsetter satsingen på dette i vårt alternative budsjett.

Dette medlem er opptatt av at vi må fortsette den nasjonale og internasjonale satsingen på å bekjempe forsøplingen av havet. Plast og andre fremmedstoffer er en trussel mot havet og livet i havet. Dette medlem påpeker at Venstre i sitt alternative statsbudsjett styrker satsingen mot forsøpling av havet.

Dette medlem mener vi må sette i verk nasjonale og lokale tiltak mot fremmede arter. Kontrollen med kommersiell import av levende dyre- og plantemateriale må styrkes for å redusere innførselen av organismer som kan ødelegge naturmangfoldet vårt.

Dette medlem påpeker at regnskogen binder karbon og holder klimaet i balanse. Derfor mener dette medlem vi må trappe opp arbeidet med å stoppe hogst av regnskog, og styrker satsingen på dette i Venstres alternative statsbudsjett.

Dette medlem påpeker at å gjøre det vanskeligere å velge miljøfiendtlig og enklere å velge miljøvennlig er grunnleggende i Venstres politikk. Dette medlem mener det må jobbes for flere europeiske forbud mot produkter som inneholder miljøgifter. I mellomtiden mener dette medlem vi å innføre høye avgifter på slike produkter i Norge. Slik minimerer vi bruken her hjemme. Miljøgifter ødelegger naturen og må bekjempes.

Dette medlem påpeker at regjeringen fjerner støtten til en rekke organisasjoner som driver aktivt klima- og miljøarbeid. Dette medlem legger vekt på å fortsette å øke støtten til disse organisasjonene.

3.1.8 Miljøpartiet De Grønnes hovedprioriteringer

Komiteens medlem fra Miljøpartiet De Grønne viser til Miljøpartiet De Grønnes alternative statsbudsjett, der det foreslås en helt ny naturpolitikk og en bred styrking av KLDs arbeid på de fleste områder. Det trengs flere store nye satsinger på klima- og miljøområdet for skaffe Norge en ansvarlig miljøpolitikk.

Klima

Dette medlem viser til regjeringens mål om å kutte norske utslipp med 55 pst. innen 2030 sammenlignet med 1990. Dette medlem viser videre til at utslippene i Norge gikk ned med 0,7 pst. i 2021 og utslippene de siste 8 årene har gått ned med om lag 1 pst. i året. Det innebærer at tempoet i klimapolitikken må mangedobles de neste årene hvis regjeringens målsettinger skal innfris. Dette medlem kan ikke se at regjeringens budsjettforslag eller justeringene i budsjettforliket er i nærheten av å levere den politikken som trengs. Det er behov for nye grep i alle sektorer.

Dette medlem viser til Miljøpartiet De Grønnes alternative statsbudsjett og Miljøpartiet De Grønnes klimaplan, der det foreslås en lang rekke tiltak som gjør det mulig å innfri klimamålene. Blant disse tiltakene er: Økte avgifter på bruk av fossil energi, økt støtte til CCS og lovforbud mot store punktutslipp innen 2030. Stans i nye oljeprosjekter, redusert kjøttforbruk, billigere kollektivreiser, kutt i motorveibygging, økt skogvern og regnskogvern, mer penger til Enovas klimasatsing, etablering av en klimaprosent og store avgiftskutt på for eksempel reparasjoner, frukt og grønt.

Natur

Dette medlem viser til hovedrapporten fra FNs naturpanel, som blant annet slår fast at én av åtte millioner arter er utrydningstruet, herunder en tredel av alle korallrev og en tredel av alle marine pattedyr, og at plastforurensningen er tidoblet siden 1980. Utryddelsen av arter og ødeleggelsen av naturområder pågår også i Norge. Dette medlem viser til at verden står midt i en naturkrise som er like alvorlig som klimakrisen, og at krisene må løses parallelt.

Dette medlem mener en villere, rikere og mer robust natur kan gi større naturopplevelser for millioner av nordmenn og bedre livskvalitet for mange. Selv om vi mennesker er avhengige av naturen og velfungerende økosystemer, er norsk natur og mange norske økosystemer nå skadet etter tiår med for høyt ressursuttak og store naturinngrep. Over halvparten av dyrelivet på kloden er blitt borte de siste 45 årene. Naturvern kan ikke lenger være bevaring av småflekker i et voksende hav av skadet natur. Dette medlem mener vi må slutte å bygge ned natur og i stedet reparere ødelagt natur.

Dette medlem viser til at Miljøpartiet De Grønne foreslår å øke bevilgningene til naturmangfoldstiltak med rundt 3 mrd. kroner sammenlignet med regjeringens forslag. I Miljøpartiet De Grønnes alternative statsbudsjett foreslår dette medlem blant annet å styrke skogvernet med 515 mill. kroner og sette av 200 mill. kroner til et program for naturrestaurering, 300 mill. kroner til en klimasatsordning for å bevare og restaurere natur i kommunene, 175 mill. kroner til klima- og miljørådgivere i kommunene og 175 mill. kroner til et eget program for å redde Oslofjorden.

Dette medlem viser til at Klima- og miljødepartementets og Miljødirektoratets ansvar og oppgaver vokser. Samtidig vokser de konkrete effektene av klimaendringer i Norge og dermed oppgavene med å følge dem opp. Videre fører mange trender i samfunnet til økende belastning på areal og natur i Norge. I en slik utvikling blir det nødvendigvis mer krevende for Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet å ivareta sine oppgaver med å bevare norsk natur i samsvar med et bredt ønske i opinionen, nasjonale politiske mål og internasjonale forpliktelser. Dette medlem mener regjeringens forslag til statsbudsjett ikke sikrer det nødvendige løftet i kapasitet og foreslår derfor et betydelig løft på dette området.

3.1.9 Kristelig Folkepartis hovedprioriteringer

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti mener det var et godt grep av regjeringen å legge fram et klimabudsjett sammen med statsbudsjettet. Dette er viktig for å kunne kontrollere at fellesskapets midler blir brukt i tråd med klimamålene. Regjeringen klarer imidlertid ikke med sitt klimabudsjett å sannsynliggjøre at Norge vil klare å kutte 55 pst. innen 2030. Det er klart at Norge må gjøre betydelig flere og sterkere tiltak for å kutte utslippene nok til å nå dette målet.

Dette medlem ønsker i sitt alternative statsbudsjett derfor å gjøre ytterligere grep for å få ned klimagassutslippene enda mer allerede i 2023. Kristelig Folkeparti vil med sitt budsjett kutte mer utslipp enn regjeringspartiene. Dette gjøres gjennom betydelige satsinger på flere felt.

Dette medlem mener det må være et mål å overlevere natur og miljø i bedre stand til våre etterkommere enn da vi selv overtok ansvaret. Målet med all politikk skal være å løse dagens utfordringer uten at det går på bekostning av fremtidige generasjoners behov. Naturen skal ikke bare beskyttes fordi den er vårt livsgrunnlag, men også fordi den har egenverdi. Naturressursene skal ikke misbrukes eller overforbrukes, men brukes for å skape bedre liv for alle mennesker og bevares for fremtidige generasjoner.

3.1.10 Sammenligning av budsjettall, kapitler og poster. Rammeområde 13

I tabellen nedenfor vises forslag til bevilgninger under de respektive kapitler og poster der det er avvik fra regjeringens forslag. Avvik i parentes. Forslaget fra regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet har subsidiær tilslutning fra Sosialistisk Venstreparti, og er derfor komiteens tilråding. Øvrige forslag uttrykker alternativbudsjettenes standpunkter.

Kap.

Post

Formål

Prop. 1 S med Tillegg 2

Komiteens tilråding

H

FrP

SV

R

V

MDG

KrF

Utgifter rammeområde 13 (i tusen kroner)

1400

Klima- og miljødepartementet

1

Driftsutgifter

304 294

304 294 (0)

304 294 (0)

289 294 (-15 000)

304 294 (0)

304 294 (0)

304 294 (0)

353 294 (+49 000)

304 294 (0)

21

Spesielle driftsutgifter

72 636

72 636 (0)

72 636 (0)

72 636 (0)

77 636 (+5 000)

122 636 (+50 000)

72 636 (0)

97 636 (+25 000)

72 636 (0)

23

Natur- og klimaråd

0

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

5 000 (+5 000)

0 (0)

30

Naturkur

0

0 (0)

0 (0)

0 (0)

2 000 (+2 000)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

51

Den naturlige skolesekken

0

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

13 000 (+13 000)

0 (0)

52

Miljøkompetanse for arbeidslivet

0

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

5 000 (+5 000)

0 (0)

53

Utvikling av klima- og naturbudsjett og -regnskap og forberede innføring av krav til arelnøytrale kommuner

0

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

40 000 (+40 000)

0 (0)

63

Miljørådgivere i kommunene

0

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

175 000 (+175 000)

0 (0)

70

Frivillige klima- og miljøorganisasjoner samt klima- og miljøstiftelser

53 907

53 907 (0)

53 907 (0)

53 907 (0)

58 907 (+5 000)

61 907 (+8 000)

53 907 (0)

58 907 (+5 000)

53 907 (0)

71

Internasjonale organisasjoner

91 334

91 334 (0)

91 334 (0)

81 334 (-10 000)

91 334 (0)

91 334 (0)

91 334 (0)

97 334 (+6 000)

91 334 (0)

76

Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak

99 013

99 013 (0)

99 013 (0)

99 013 (0)

99 513 (+500)

99 013 (0)

106 513 (+7 500)

114 013 (+15 000)

102 013 (+3 000)

80

Restaureringsfond for natur

0

0 (0)

0 (0)

0 (0)

40 000 (+40 000)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

1410

Kunnskap om klima og miljø

21

Miljødata

398 462

398 462 (0)

403 462 (+5 000)

398 462 (0)

423 462 (+25 000)

414 462 (+16 000)

398 462 (0)

478 462 (+80 000)

414 262 (+15 800)

23

Mareano

54 121

64 121 (+10 000)

57 121 (+3 000)

54 121 (0)

64 121 (+10 000)

64 121 (+10 000)

54 121 (0)

116 121 (+62 000)

54 121 (0)

50

Grunnbevilgninger under Norges forskningsråd til miljøforskningsinstituttene

227 547

227 547 (0)

227 547 (0)

217 547 (-10 000)

228 547 (+1 000)

227 547 (0)

227 547 (0)

262 547 (+35 000)

227 547 (0)

51

Forskningsprogrammer under Norges forskningsråd

393 720

393 720 (0)

393 720 (0)

343 720 (-50 000)

393 720 (0)

393 720 (0)

393 720 (0)

418 720 (+25 000)

393 720 (0)

53

Internasjonalt samarbeid om klima- og miljøkunnskap

7 532

7 532 (0)

7 532 (0)

7 532 (0)

7 532 (0)

7 532 (0)

7 532 (0)

12 532 (+5 000)

7 532 (0)

70

Nasjonale oppgaver ved miljøforskningsinstituttene

43 613

43 613 (0)

43 613 (0)

43 613 (0)

43 613 (0)

43 613 (0)

43 613 (0)

53 613 (+10 000)

43 613 (0)

73

Fond for restaurering av natur

0

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

50 000 (+50 000)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

1411

Artsdatabanken

1

Driftsutgifter

38 693

38 693 (0)

38 693 (0)

38 693 (0)

38 693 (0)

38 693 (0)

38 693 (0)

48 693 (+10 000)

38 693 (0)

21

Spesielle driftsutgifter

10 938

10 938 (0)

10 938 (0)

10 938 (0)

10 938 (0)

10 938 (0)

10 938 (0)

13 938 (+3 000)

10 938 (0)

70

Tilskudd til å styrke kunnskap om og formidling av naturmangfoldet

30 929

30 929 (0)

30 929 (0)

30 929 (0)

30 929 (0)

30 929 (0)

30 929 (0)

45 929 (+15 000)

30 929 (0)

71

Kvalitetssikringssystem

0

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

5 000 (+5 000)

0 (0)

1420

Miljødirektoratet

1

Driftsutgifter

767 880

767 880 (0)

767 880 (0)

717 880 (-50 000)

790 080 (+22 200)

767 880 (0)

767 880 (0)

855 880 (+88 000)

767 880 (0)

21

Spesielle driftsutgifter

621 089

621 089 (0)

621 089 (0)

626 089 (+5 000)

626 089 (+5 000)

726 089 (+105 000)

671 089 (+50 000)

708 089 (+87 000)

621 089 (0)

25

Program for restaurering av Oslofjorden

0

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

175 000 (+175 000)

0 (0)

26

Statlig program for storskala naturrestaurering

0

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

200 000 (+200 000)

0 (0)

27

Natursats – tilskudd til naturmangfoldstiltak og naturrestaurering i kommuner og fylkeskommuner

0

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

300 000 (+300 000)

0 (0)

30

Statlige erverv, bevaring av viktige friluftslivsområder

21 309

21 309 (0)

21 309 (0)

21 309 (0)

26 309 (+5 000)

21 309 (0)

31 309 (+10 000)

105 309 (+84 000)

21 309 (0)

31

Tiltak i verneområder og annen natur, inkludert restaureringstiltak

133 509

158 509 (+25 000)

138 509 (+5 000)

133 509 (0)

177 509 (+44 000)

173 509 (+40 000)

133 509 (0)

133 509 (0)

138 309 (+4 800)

32

Statlige erverv, vern av naturområder

215 344

439 344 (+224 000)

207 590 (-7 754)

50 344 (-165 000)

450 344 (+235 000)

545 914 (+330 570)

465 344 (+250 000)

890 344 (+675 000)

215 344 (0)

36

Statlige erverv, marint vern

0

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

70 000 (+70 000)

0 (0)

37

Skogplanting, videreføring av pilotprosjekt for stedegne treslag

5 120

5 120 (0)

5 120 (0)

5 120 (0)

5 120 (0)

5 120 (0)

5 120 (0)

0 (-5 120)

5 120 (0)

39

Oppryddingstiltak

12 483

12 483 (0)

12 483 (0)

12 483 (0)

12 483 (0)

12 483 (0)

12 483 (0)

32 483 (+20 000)

12 483 (0)

60

Tilskudd til ivaretakelse av naturmangfold i kommuneplanlegging

3 026

3 026 (0)

3 026 (0)

3 026 (0)

3 026 (0)

13 026 (+10 000)

103 026 (+100 000)

13 026 (+10 000)

3 026 (0)

61

Tilskudd til klimatiltak og klimatilpasning

196 528

296 528 (+100 000)

196 528 (0)

96 528 (-100 000)

546 528 (+350 000)

496 528 (+300 000)

426 528 (+230 000)

1 196 528 (+1 000 000)

396 528 (+200 000)

62

Tilskudd til grønn skipsfart

40 523

40 523 (0)

40 523 (0)

40 523 (0)

40 523 (0)

40 523 (0)

90 523 (+50 000)

90 523 (+50 000)

80 523 (+40 000)

65

Tilskudd til rensing av flyveaske og andre avfallsprodukter fra norsk industri

0

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

60 000 (+60 000)

0 (0)

66

Tilskudd til kommuner for å bedre tilgangen til strandsonen langs Oslofjorden

3 000

3 000 (0)

3 000 (0)

3 000 (0)

3 000 (0)

3 000 (0)

3 000 (0)

18 000 (+15 000)

3 000 (0)

68

Tilskudd til å hindre utslipp av gummigranulat og andre mikroplastutslipp

0

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

35 000 (+35 000)

0 (0)

69

Oppryddingstiltak

138 762

138 762 (0)

138 762 (0)

138 762 (0)

138 762 (0)

138 762 (0)

138 762 (0)

208 762 (+70 000)

138 762 (0)

71

Marin forsøpling

0

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

20 000 (+20 000)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

73

Tilskudd til rovvilttiltak

64 751

64 751 (0)

64 751 (0)

89 751 (+25 000)

64 751 (0)

64 751 (0)

64 751 (0)

109 751 (+45 000)

64 751 (0)

74

CO2-kompensasjonsordning for industrien

4 710 000

4 710 000 (0)

4 710 000 (0)

4 710 000 (0)

4 710 000 (0)

3 530 000 (-1 180 000)

3 710 000 (-1 000 000)

4 710 000 (0)

3 710 000 (-1 000 000)

77

Diverse organisasjoner og stiftelser m.m.

14 357

14 357 (0)

14 357 (0)

14 357 (0)

14 357 (0)

14 357 (0)

15 857 (+1 500)

20 357 (+6 000)

14 357 (0)

78

Friluftsformål

192 299

192 299 (0)

192 299 (0)

192 299 (0)

203 299 (+11 000)

202 299 (+10 000)

197 299 (+5 000)

247 299 (+55 000)

192 299 (0)

80

Tilskudd til tiltak for å ta vare på natur

127 364

127 364 (0)

137 764 (+10 400)

127 364 (0)

184 364 (+57 000)

217 364 (+90 000)

166 364 (+39 000)

193 364 (+66 000)

127 364 (0)

81

Verdiskaping basert på naturarven

12 400

12 400 (0)

12 400 (0)

12 400 (0)

16 400 (+4 000)

12 400 (0)

16 400 (+4 000)

12 400 (0)

15 400 (+3 000)

82

Tilskudd til truede arter og naturtyper

0

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

90 000 (+90 000)

0 (0)

83

Tilskudd til tiltak mot fremmede arter

0

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

10 000 (+10 000)

0 (0)

84

Internasjonalt samarbeid

5 971

5 971 (0)

5 971 (0)

5 971 (0)

5 971 (0)

7 971 (+2 000)

5 971 (0)

5 971 (0)

5 971 (0)

85

Besøkssenter for natur og verdensarv

99 761

102 761 (+3 000)

106 361 (+6 600)

99 761 (0)

109 761 (+10 000)

99 761 (0)

110 261 (+10 500)

106 761 (+7 000)

99 761 (0)

86

Klimatilpasning stier, bruer og turveier

0

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

20 000 (+20 000)

0 (0)

86

Påskoging og gjødsling

0

0 (0)

0 (0)

100 000 (+100 000)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

87

Tilskudd til blomsterenger og andre pollinatorvennlige vekster.

0

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

30 000 (+30 000)

0 (0)

1423

Radioaktiv forurensning i det ytre miljø

1

Driftsutgifter

37 650

37 650 (0)

37 650 (0)

37 650 (0)

37 650 (0)

37 650 (0)

37 650 (0)

47 650 (+10 000)

37 650 (0)

1424

Senter mot marin forsøpling

71

Marin forsøpling

30 417

30 417 (0)

30 417 (0)

30 417 (0)

50 417 (+20 000)

30 417 (0)

70 417 (+40 000)

120 417 (+90 000)

30 417 (0)

1428

Enova SF

50

Overføring til Klima- og energifondet

4 536 183

5 436 183 (+900 000)

4 837 183 (+301 000)

4 536 183 (0)

5 386 183 (+850 000)

6 316 183 (+1 780 000)

4 636 183 (+100 000)

8 036 183 (+3 500 000)

5 536 183 (+1 000 000)

1471

Norsk Polarinstitutt

1

Driftsutgifter

243 751

243 751 (0)

243 751 (0)

243 751 (0)

243 751 (0)

243 751 (0)

243 751 (0)

253 751 (+10 000)

243 751 (0)

1474

Fram – Nordområdesenter for klima- og miljøforskning

50

Tilskudd til statlige mottakere

25 020

25 020 (0)

25 020 (0)

25 020 (0)

25 020 (0)

25 020 (0)

25 020 (0)

29 020 (+4 000)

25 020 (0)

70

Tilskudd til private mottakere

29 001

29 001 (0)

29 001 (0)

29 001 (0)

29 001 (0)

29 001 (0)

29 001 (0)

33 001 (+4 000)

29 001 (0)

1481

Klimakvoter

22

Internasjonalt samarbeid om utslippsreduksjoner

85 000

85 000 (0)

85 000 (0)

375 000 (+290 000)

85 000 (0)

85 000 (0)

85 000 (0)

85 000 (0)

85 000 (0)

1482

Internasjonale klima- og utviklingstiltak

1

Driftsutgifter

101 540

101 540 (0)

101 540 (0)

0 (-101 540)

101 540 (0)

101 540 (0)

101 540 (0)

106 540 (+5 000)

101 540 (0)

73

Klima- og skogsatsingen

2 976 847

2 976 847 (0)

2 476 847 (-500 000)

0 (-2 976 847)

3 076 847 (+100 000)

2 976 847 (0)

3 176 847 (+200 000)

3 176 847 (+200 000)

2 976 847 (0)

74

Internasjonal finansieringsording for livet i havet

0

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

100 000 (+100 000)

0 (0)

Sum utgifter rammeområde 13

20 316 027

21 578 027 (+1 262 000)

20 139 273 (-176 754)

17 257 640 (-3 058 387)

22 117 727 (+1 801 700)

21 957 597 (+1 641 570)

20 413 527 (+97 500)

28 089 907 (+7 773 880)

20 582 627 (+266 600)

Inntekter rammeområde 13 (i tusen kroner)

Sum inntekter rammeområde 13

2 873 107

2 873 107 (0)

2 873 107 (0)

2 873 107 (0)

2 873 107 (0)

2 873 107 (0)

2 873 107 (0)

2 873 107 (0)

2 873 107 (0)

Sum netto rammeområde 13

17 442 920

18 704 920 (+1 262 000)

17 266 166 (-176 754)

14 384 533 (-3 058 387)

19 244 620 (+1 801 700)

19 084 490 (+1 641 570)

17 540 420 (+97 500)

25 216 800 (+7 773 880)

17 709 520 (+266 600)

Når det gjelder budsjettkapitler og poster under rammeområde 13 som ikke er omtalt nedenfor, har komiteen ingen merknader.

3.1.11 Kap. 1400 Klima- og miljødepartementet

Komiteen viser til at regjeringen foreslår bevilgninger på 637 388 000 kroner over dette kapitlet, jf. Prop. 1 S (2022–2023). Bevilgingen i saldert budsjett 2022 var på 673 089 000 kroner.

Komiteen viser til at budsjettkapitlet blant annet dekker utgifter til drift av Klima- og miljødepartementet, utredninger av nye politiske tiltak på feltet og evaluering av eksisterende politikk samt tilskudd til frivillige klima- og miljøorganisasjoner og stiftelser. Kapitlet dekker også flere andre tilskuddsposter for nasjonalt og internasjonalt klima- og miljøarbeid.

Komiteen viser til at 2020-tallet er et tiår der en rekke negative trender for miljøet må snus. Norge har forpliktet seg til å redusere klimagassutslippene med 55 prosent innen 2030 og til å restaurere 15 prosent av forringet natur innen 2025. Å innfri disse forpliktelsene vil kreve tydeligere politisk styring. De skjerpede ambisjonene stiller nye og høyere krav til en effektiv, kunnskapsbasert og treffsikker klima- og miljøpolitikk. Behovet for kvalitetssikring og faglig forankret miljøpolitikk forsterkes av at miljøpolitikken er mer kompleks enn før, med mange ulike miljømål som må håndteres samtidig. Det er derfor viktig med et sterkt Klima- og miljødepartement.

Komiteen mener norsk klima- og miljøpolitikk må bygge på respekten for kunnskap, føre-var-prinsippet og forvalteransvaret som hver generasjon har på vegne av sine etterkommere. Komiteen peker på at karboninnholdet i atmosfæren nå er høyere enn det har vært på fire millioner år, ifølge tall fra amerikanske National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Komiteen mener at energi- og teknologinasjonen Norge må ta sin del av ansvaret for at verden skal nå sine klimamål i tide, og viser til Parisavtalen, som i lys av den uakseptable risikoen ved en større temperaturstigning slo fast at verdens land skal prøve å begrense den globale oppvarmingen til ned mot én og en halv grad.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til at vi denne sommeren har opplevd at klimaendringene er sterkere og mer synlige enn før. Det har vært ekstrem tørke på tre kontinenter samtidig, og Pakistan ble i august rammet av flom som la en tredjedel av landarealet under vann og utløste en humanitær katastrofe. Samtidig står Afrikas Horn igjen på randen av en sultkatastrofe etter fem år uten regn.

Disse medlemmer vil understreke at verden står overfor en enorm omstilling: Utslippene skal mer enn halveres innen 2030, og utslippene skal være netto null i 2050. I tillegg står vi allerede midt i en naturkrise. WWF anslår at om lag 70 pst. av artsmangfoldet er tapt siden 1970. Klimaendringer kan bidra til å forsterke tapet av naturmangfold.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti viser til at Solberg-regjeringen gjennomførte en rekke tiltak for klima, miljø og natur. Utslippene gikk ned, det ble inngått en forpliktende klimaavtale med EU, de årlige bevilgningene til Enova ble doblet, det ble fremmet en ambisiøs og konkret klimaplan for Norge, og Norges klimamål ble lovfestet. Det ble også fremmet en rekke tiltak for natur og miljø. Det ble også fremmet en stortingsmelding om friluftsliv, Meld. St. 18 (2015–2016).

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til at Høyre i oktober 2022 fikk gjennomslag i Stortinget for 12 konkrete tiltak mot energikrisen, og foreslår nå å styrke Enovas ramme, slik at disse kan bli fulgt opp. Konkret vil bevilgningen kunne brukes til en generell låneordning for energi- og enøkinvesteringer for husholdninger samt lån og støtte til solenergi og enøktiltak for bedrifter og næringsbygg. Dette vil kunne frigjøre kraft og redusere strømregningen til både personer og bedrifter.

Disse medlemmer viser videre til at Bionova bør opprettes som en del av Enova fremfor som en egen organisasjon. Dette vil redusere administrasjonskostnadene og gjøre det mulig å dra veksler på den kompetansen som allerede finnes i Enova.

Disse medlemmer vil videre vise til at Høyre reverserer en del av kuttene regjeringen Støre foreslo på miljø- og naturområdet.

Komiteens medlemmer fra Rødt og Miljøpartiet De Grønne fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen utarbeide et naturregnskap som er forvaltningsrelevant på kommunenivå, senest innen utgangen av 2026.»

«Stortinget ber regjeringen sikre kommunene faktagrunnlag og systemer for å føre arealregnskap snarest mulig, senest innen utgangen av 2024.»

«Stortinget ber regjeringen lage en strategi for å fjerne utslippsgapet fra opptak i skog og annen arealbruk, som blant annet inneholder tiltak for endret skogbruk og arealpolitikk og økt restaurering. Strategien må ligge til grunn for avgjørelser om arealbruk i forbindelse med Nasjonal transportplan.»

Komiteens medlemmer fra Rødt, Venstre og Miljøpartiet De Grønne fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen om at det prioriteres tilstrekkelige ressurser og gis politiske føringer for å få på plass en ambisiøs, tverrsektoriell handlingsplan for naturen. Denne handlingsplanen skal vise hvordan Norge skal oppfylle naturmål regjeringen har stilt seg bak, som bevaring av 30 pst. av hav og land, og en betydelig reduksjon av fotavtrykket fra produksjon og forbruk.»

Komiteens medlemmer fra Venstre og Miljøpartiet De Grønne har merket seg at mange kommuner har tatt initiativ til et arbeid med arealnøytralitet. Dette vitner om at det lokale engasjementet for å ta vare på natur, dyreliv, nærnatur og friluftsområder er voksende. Disse medlemmer mener det er svært viktig at Norge etablerer systemer for en mer målbar og systematisk arealpolitikk som sikrer at vi ikke lenger mister natur, men i stedet begynner å bygge opp igjen det vi har tapt. Disse medlemmer mener regjeringen må prioritere arbeidet med å utvikle et slikt regnskap høyt og sørge for at regnskapet utvikles som et styringsverktøy for arealpolitikken i kommunene.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen holde Stortinget orientert om framdriften i arbeidet med naturregnskap som ble varslet i Hurdalsplattformen, og redegjøre for dette senest i revidert nasjonalbudsjett for 2023.»

Komiteens medlem fra Miljøpartiet De Grønne fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen i løpet av 2023 legge frem en plan for hvordan Norge kan bli arealnøytralt innen 2025.»

Dette medlem viser til Miljøpartiet de Grønnes alternative statsbudsjett, der det ble foreslått å sette av midler på flere poster på kap. 1400, 1410 og 1420 for å kartlegge natur raskere, etablere en metodikk for naturregnskap og naturbudsjetter i kommunene og utvikle kunnskapen som trengs for å stanse tap av norsk natur.

Dette medlem mener det er positivt at regjeringen for første gang har lansert «Klimastatus og -plan» også kalt Grønn bok. Sammen med Meld. St. 13 (2020–2021) Klimaplan for 2021–2030 er dette gode løypemeldinger for hvordan vi ligger an til å nå klimamålene, men det er ikke tilstrekkelig for å faktisk nå dem. Grønn bok viser at Norge ikke vil nå klimamålene med vedtatt politikk. Siden klimaplanen og Grønn bok ble lagt fram, har Norge meldt inn et nytt klimamål til FN, EU har forsterket sine klimamål og forpliktelser, verden står i en energikrise, og klima- og naturkrisen har forverret seg betraktelig.

Dette medlem viser til at neste oppdaterte versjon av klimaplanen først skal komme i 2024, og mener at det med dagens situasjon er for lenge å vente. Videre vises det til at både klimaplanen for 2021–2030 og Grønn bok omfatter ikke-kvotepliktig sektor og kun dekker om lag halvparten av Norges utslipp. Dette medlem mener det er uheldig at Grønn bok i 2022 ble lagt fram som et tillegg til Prop.1 S (2022–2023) og dermed ikke får en behandling i Stortinget. Dette medlem mener at Grønn bok, i likhet med nasjonalbudsjettet, bør legges fram som en egen stortingsmelding i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen i Stortinget.

For å få på plass et reelt styringssystem for klimapolitikken mener dette medlem at vi trenger et fullstendig klimabudsjett sammen med en oppdatert klimaplan som viser hvordan vi skal nå våre klimamål på mellomlang og lang sikt. I et klimabudsjett må det stilles krav om at det fremkommer hvor mye som skal kuttes, når det skal skje, og hvem som har ansvaret, og at det rapporteres på tiltaket tilsvarende regnskapsrapportering på pengebudsjettet. Alle relevante beslutninger regjeringen tar, må klimavurderes, og forslag som øker utslippene vesentlig, skal ikke kunne gjennomføres. Styringssystemet bør omfatte beslutninger både i og utenfor budsjettprosessen, slik at for eksempel Nasjonal transportplan skal omfattes.

Komiteens medlemmer fra Rødt og Miljøpartiet De Grønne fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen endre ‘Grønn bok’ fra å være et resultatrapporteringssystem til et klimabudsjett som viser hvordan man skal nå klimamålet, hvor mye som kuttes, når det skal skje, hvem som har ansvaret, og krav om at det skal rapporteres på tiltaket.»

Komiteens medlem fra Miljøpartiet De Grønne fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen fra og med statsbudsjettet for 2024 legge fram ‘Grønn bok’ som en egen stortingsmelding sammen med budsjettet for å sikre en reell debatt om virkemidlene i klimapolitikken.»

«Stortinget ber regjeringen legge fram en oppdatert versjon av ‘Klimaplan for 2021–2030’ innen utgangen av 2023 som viser hvordan Norge skal nå sine nasjonale og internasjonale forpliktelser fram mot 2030 og 2050.»

Post 1 Driftsutgifter

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet vil påpeke at det er stort potensial for effektivisering og innsparing i store deler av offentlig sektor. Disse medlemmer viser til Fremskrittspartiets alternative budsjett, der det ble foreslått å redusere denne posten med 15 mill. kroner.

Komiteens medlem fra Miljøpartiet De Grønne viser til Miljøpartiet de Grønnes alternative statsbudsjett, der det ble foreslått å styrke driftsbudsjettet til KLD i tråd med en rekke forslag på andre poster som vil øke behovet for kapasitet, kunnskapsutvikling og kvalitetssikring i KLD.

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Komiteens medlem fra Miljøpartiet De Grønne viser til Miljøpartiet de Grønnes alternative statsbudsjett, der det ble foreslått å styrke posten med 25 mill. kroner som skal dekke kompetanse, opplæring og felles plattformer for klima- og miljørådgivere i norske kommuner, samt ekstra midler til Klimautvalget 2050, som skal levere sin rapport i november 2023.

Post 23 (Ny) Natur- og klimaråd

Komiteens medlem fra Rødt foreslår at det finansieres en nasjonal handlingsplan for oppgradering av vann og avløp for å ruste oss bedre for påvirkningen fra klimaendringer og å ta igjen det store etterslepet.

Rødt vil også utarbeide en rapport, Naturkur, som kartlegger potensialet for økt karbonopptak i naturen.

Post 51 Den naturlige skolesekken

Komiteens medlem fra Miljøpartiet De Grønne viser til at Den naturlige skolesekken var en ordning som bidro til at barn over hele landet lærte om miljø, friluftsliv og bærekraftig utvikling. Ordningen ble avviklet i statsbudsjettet for 2022. Dette medlem har merket seg at 97 skoler fikk midler til dette i skoleåret 2021/2022, og at 745 skoler har gjennomført skoleprosjekt i Den naturlige skolesekken i perioden 2009–2021, ifølge Prop. 1 S (2022–2023).

Komiteens medlemmer fra Rødt og Miljøpartiet De Grønne fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen ta initiativ til å reetablere Den naturlige skolesekken som en nasjonal skolesatsing.»

Komiteens medlem fra Miljøpartiet De Grønne viser til Miljøpartiet de Grønnes alternative statsbudsjett, der det ble foreslått å reetablere ordningen som en nasjonal skolesatsing med en tilsvarende budsjettramme som ordningen hadde tidligere.

Post 63 (Ny) Miljørådgivere i kommunene

Komiteens medlem fra Miljøpartiet De Grønne mener kommunene er avgjørende når vi skal kutte utslipp raskere, gjøre Norge arealnøytralt og løse andre miljøproblemer. Klima- og miljørådgivere gjør i dag en svært viktig jobb i mange kommuner, men det er behov for mer ressurser hvis kommunene skal innfri økte nasjonale ambisjoner på miljøfeltet og bidra til å finne treffsikre og lokalt tilpassede tiltak. Dette medlem viser også til at mange små kommuner med trang økonomi er store i utstrekning og forvalter mye natur. Miljøpartiet De Grønne setter derfor av midler til å dekke halvparten av kostnaden for nye klima- og miljørådgivere i norske kommuner og fylkeskommuner.

Komiteens medlemmer fra Rødt og Miljøpartiet De Grønne fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om at alle norske kommuner skal ha en klima- og miljørådgiver.»

Komiteens medlem fra Miljøpartiet De Grønne fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen, i revidert nasjonalbudsjett for 2023, foreslå en ordning der staten dekker halvparten av lønna til nye klima- og miljørådgivere som ansettes i kommunene i 2023.»

Dette medlem viser til Miljøpartiet de Grønnes alternative statsbudsjett der det ble foreslått bevilget 175 mill. kroner til å dekke kostnader for nye klima- og miljørådgivere i 2023. Dette foreslås bevilget på en ny post 63 under kap. 1400.

Post 70 Frivillige klima- og miljøorganisasjoner samt klima- og miljøstiftelser

Komiteens medlem fra Rødt viser til at de frivillige miljøorganisasjonene og allmennyttige miljøstiftelsenes støttebeløp har stått stille de siste mange årene på tross av at de er ekstremt viktige for å øke miljøengasjementet i Norge og sikre norsk natur- og klimaarbeid, og vil med sitt alternative statsbudsjett foreslå å bevilge ytterligere 8 mill. kroner til disse.

Post 71 Internasjonale organisasjoner

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet vil påpeke viktigheten av å prioritere når det gjelder bruken av offentlige midler. Det brukes store pengesummer på bevilgninger til internasjonale organisasjoner. Disse medlemmer viser til Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett, der det ble foreslått en reduksjon på 10 mill. kroner på denne posten.

Post 76 Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak, kan overføres

Komiteens medlem fra Venstre viser til at Stiftelsen Norsk Naturarv ble opprettet for å sette fokus på og arbeide aktivt med å bevare den forsømte delen av norsk naturarv. Norsk Naturarv har iverksatt sitt eget program for å overvåke og registrere og redde utrydningstruede arter og naturverdier i særlig naturvernområder. Dette medlem viser til Venstres alternative statsbudsjett, der Venstre foreslår å bevilge 1,0 mill. kroner til Norsk Naturarvs arbeid, og fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen øremerke 1,0 mill. kroner til Norsk Naturarvs arbeid innenfor rammen over kap. 1400 post 70.»

Dette medlem viser til Nasjonalt senter for bærekraftig omstilling. Senteret sprer viktige erfaringer, inspirasjon og kunnskap om det grønne skiftet. På denne bakgrunn foreslår dette medlem å bevilge 0,7 mill. kroner til NABOs arbeid i sitt alternative budsjett. Dette medlem fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen øremerke 0,7 mill. kroner til Nasjonalt senter for bærekraftig omstilling innenfor rammen over kap. 1400 post 70.»

Dette medlem viser til Maridalens Venner, som jobber aktivt for å bevare og utvikle det vakre og egenartede kulturlandskapet i Maridalen og tar del i arbeidet som gjør dalen til ei livskraftig og levende jord- og skogbruksbygd. Dette medlem viser til Venstres alternative statsbudsjett, der det foreslås å bevilge 0,8 mill. kroner til Maridalens Venner.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen øremerke 0,8 mill. kroner til Nasjonalt senter for bærekraftig omstilling innenfor rammen i kap. 1400 post 70.»

Dette medlem viser til at vi har åtte verdensarvområder i Norge. Dette medlem påpeker at Norge har tatt på seg ansvaret for å ta vare på de områdene i Norge som er skrevet inn på verdensarvlisten, og viser til Venstres alternative statsbudsjett, der det foreslås en økning til verdensarvområdene på 5 mill. kroner. Dette medlem viser til at Urnes stavkirke er et av de åtte verdensarvområdene i Norge. Det er planlagt et verdensarvsenter i tilknytning til Urnes stavkirke som etter planen skal åpne i 2024. Verdensarvsenteret skal gjøre det mulig å oppfylle høye ambisjoner for formidling og vil være navet i et helhetlig publikumstilbud som knytter sammen formidlingen om stavkirken, verdensarven, kulturmiljøet og landskapet. Dette medlem viser til Venstres alternative statsbudsjett, der det foreslås 5 mill. kroner i prosjektmidler til Urnes verdensarvsenter.

Komiteens medlemmer fra Venstre og Miljøpartiet De Grønne fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om sikring av prosjektmidler til Urnes verdenarvsenter.»

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til at Norge og EU skal kutte klimagassutslippene med 55 pst. innen 2030, og lav- og nullutslippsteknologi skal rulles ut i stor skala. Mobilisering av bedriftene og tett samarbeid mellom myndighetene og næringslivet er en forutsetning for å lykkes. Derfor er Grønt landtransportprogram etablert for å møte dette behovet. Økt oppdragsmengde tilsier en skalering av arbeidet, og dette medlem foreslår derfor i sitt alternative statsbudsjett å øke posten med 3 mill. kroner.

3.1.12 Kap. 4400 Klima- og miljødepartementet

Komiteen viser til at regjeringen foreslår at det budsjetteres med inntekter på 30 969 000 kroner over dette kapitlet, jf. Prop. 1 S (2022–2023).

3.1.13 Kap. 1410 Kunnskap om klima og miljø

Komiteen viser til at kapitlet omfatter midler til å utvikle et helhetlig kunnskapsgrunnlag på tvers av resultatområdene. Dette omfatter blant annet miljødata, basisbevilgninger til forskningsinstituttene, forskningsprogrammer i Norges forskningsråd og andre tilskudd til miljøforskningsinstituttene på til sammen 1 130 597 000 kroner, jf. Prop. 1 S (2022–2023).

Komiteen peker på at klima- og miljøpolitikken skal være kunnskapsbasert. Videre viser komiteen til Klima- og miljødepartementets kunnskapsstrategi og regjeringens Meld. St. 5 (2022–2023) Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2023–2032, som viser regjeringens prioriteringer som også har relevans for kunnskap om klima og miljø.

Komiteen viser til at miljødata (post 21) og miljøkartlegging (post 22) ble slått sammen til én post i Prop. 1 S (2021–2022), under miljødata (post 21). I Prop. 1 S (2022–2023) er posten samlet sett foreslått redusert med ca. 15,9 mill. kroner. Komiteen understreker at innsamling og overvåking av miljødata er viktig for å ha kunnskap om og ivareta det biologiske mangfoldet.

Komiteen mener at universitets- og høyskolemiljø samt instituttsektoren sitter med en nøkkelrolle for å bedre kunnskapsgrunnlaget om norske natur-, miljø- og klimautfordringer så vel som å drive fram ny kunnskap, ny teknologi og nye løsninger.

Post 21 Miljødata

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til viktigheten av god kunnskap og gode data om miljøtilstand og påvirkning på miljøet av ulike tiltak. Disse medlemmer foreslår derfor å øke denne posten med 5 mill. kroner sammenliknet med forslaget i Prop. 1 S (2022–2023).

Komiteens medlem fra Rødt viser til Rødts alternative budsjett, der det ble foreslått satt av ytterligere 76 mill. kroner til kunnskap om klima og miljø, spesifikt mer til miljøovervåkning og miljødata, særlig vanntiltak, økte tilskudd til Mareanos forskning på havet og et nytt fond for restaurering av natur.

Komiteens medlem fra Miljøpartiet De Grønne viser til at presis kunnskap om naturen legger grunnlaget for miljøpolitiske mål og er avgjørende for å vurdere om de nås. Dette medlem mener derfor at det er uheldig at regjeringen i Prop. 1 S (2022–2023) har kuttet i arbeidet med å samle inn miljødata.

Dette medlem viser til Miljøpartiet de Grønnes alternative statsbudsjett, der det ble foreslått å reversere regjeringens kutt og øke bevilgningen over post 21 med 60 mill. kroner ekstra, blant annet for å sikre oppfølging av lange tidsserier som står i fare for å kuttes, og utvikling av infrastruktur for overvåkingsdata fra ulike kilder. En viktig prioritering for Miljøpartiet De Grønne er styrket overvåkning av sjøfugl gjennom SEAPOP og SEATRACK for å styrke det miljøfaglige grunnlaget for havvind.

Post 22 Miljøkartlegging

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til at kunnskap om klima og miljø er avgjørende for å ta gode beslutninger. Kristelig Folkeparti ønsker en nominell videreføring av post 21 Miljødata og foreslår i sitt alternative statsbudsjett å øke bevilgningen på posten med 15,8 mill. kroner.

Post 23 Mareano, kan overføres

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, viser til at det i budsjettforliket er foreslått å styrke Mareano, et nasjonalt, tverrfaglig program for miljøkartlegging av havbunnen i norske havområder, med 10 mill. kroner, og flertallet foreslår derfor at kap. 1410 post 23 økes med 10 mill. kroner sammenlignet med regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til at formålet med Mareano-programmet er å kartlegge havbunnen i norske havområder gjennom systematisk innsamling av data om geologi, landskap, naturmangfold og forurensing. Disse medlemmer viser til at dette arbeidet har stor egenverdi, men at det også er relevant for utbygging av havvind i norske farvann. Disse medlemmer foreslår å øke denne posten med 3 mill. kroner sammenlignet med forslaget i Prop. 1 S (2022–2023).

Komiteens medlem fra Miljøpartiet De Grønne viser til at kartlegging av havbunnen er avgjørende for bærekraftig utbygging av havvind, spesielt den bunnfaste. Dette medlem viser til stortingsvedtak 737 av 10. juni 2022 i forbindelse med behandlingen av Innst. 446 S (2021–2022):

«Stortinget ber regjeringen sikre at utbygging og drift av havvindparker og annen fornybar energiproduksjon på norsk sokkel har vesentlig bedre natur- og miljøregnskap enn tidligere energiprosjekter i Norge. Utbygging og drift skal gjøres på en måte som sikrer svært lav eller positiv samlet naturpåvirkning over tid.»

Dette medlem mener dette vedtaket forplikter regjeringen til å sette av de nødvendige ressursene for å sikre rask og god naturkartlegging. Dette medlem viser til Miljøpartiet de Grønnes alternative statsbudsjett, der det ble foreslått bevilget 50 mill. kroner ekstra til Mareano for å gjennomføre en helhetlig naturkartlegging av naturmangfold og økosystemer i forbindelse med utbygging av havvindområder.

Post 50 Grunnbevilgninger under Norges forskningsråd til miljøforskningsinstituttene

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet mener miljøforskningsinstituttene utfører en viktig jobb for å bedre kunnskapsgrunnlaget om norsk natur, miljø og løsninger, men disse medlemmer mener det er behov for å prioritere strengere også på forskningsfronten. Disse medlemmer viser til Fremskrittspartiets alternative budsjett, der det ble foreslått et kutt på 10 mill. kroner på denne posten.

Post 51 Forskningsprogram under Norges forskningsråd

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet mener det er behov for å prioritere strengere også på forskningsfronten. Disse medlemmer viser til Fremskrittspartiets alternative budsjett, der det ble foreslått et kutt på 50 mill. kroner på denne posten.

3.1.14 Kap. 1411 Artsdatabanken

Komiteen viser til at Artsdatabanken er en nasjonal kunnskapsbank for naturmangfold i Norge, som forsyner samfunnet med oppdatert og lett tilgjengelig kunnskap om arter, populasjoner og naturtyper – en kunnskap som er essensiell i en fremtid med fare for betydelige trusler mot norsk naturmangfold.

Komiteen viser til at tap av naturmangfold sammen med klimaendringene er en stor trussel mot vårt eksistensgrunnlag. Et bærekraftig samfunn er avhengig av naturen. Komiteen viser videre til at Norge gjennom konvensjonen om biologisk mangfold har forpliktet seg til å stanse tapet av arter og naturtyper, og vil understreke at for å bidra til å stanse tap av biologisk mangfold og sikre at økosystemtjenestene er velfungerende og leverer nødvendige tjenester, er det avgjørende å styrke kunnskapen om arter og naturtyper i Norge.

3.1.15 Kap. 1412 Meteorologiformål

Komiteen viser til at det foreslås bevilget 504 703 000 kroner på dette kapitlet for 2023, jf. Prop. 1 S (2022–2023).

Meteorologisk institutt (MET) står for den offentlige meteorologiske tjenesten for sivile og militære formål i Norge samt at det er en kritisk samfunnsfunksjon. MET har også en viktig rolle i å forberede Norge på et endret klima, blant annet gjennom ledelsen av Norsk klimaservicesenter (KSS).

Komiteen imøteser arbeidet med «Klimakverna», som skal ivareta sammenhengen fra globale og regionale klimaanalyser til lokal klimatilpasning, slik at beslutningstakere skal kunne bruke klimadata/klimafremskrivninger fra dette arbeidet til å gjøre lokale tiltak.

3.1.16 Kap. 1420 Miljødirektoratet

Det foreslås bevilget 8 482 096 kroner på dette kapitlet for 2023, jf. Prop. 1 S (2022–2023). Bevilgningen i 2022 var på 6 832 276, jf. saldert budsjett 2022.

Komiteen viser til at Miljødirektoratet er Klima- og miljødepartementets sentrale rådgivende og utøvende fagorgan innen klima, naturforvaltning, forurensning og friluftsliv. Oppgavene dekker et stort, sektorovergripende saksfelt som å redusere klimagassutslippene, sikre naturmangfoldet og den naturlige produksjonsevnen, motvirke forurensning og fremme friluftslivet.

Komiteen understreker at oppfyllelsen av de nasjonale miljømålene også avhenger av at Miljødirektoratet innhenter og formidler relevant miljøinformasjon, utøver forvaltningsmyndighet overfor ulike aktører samt veileder regionale og kommunale myndigheter på et faglig grunnlag. Samtidig er direktoratet gitt internasjonale oppdrag ved å delta i internasjonalt miljøarbeid.

Komiteen har merket seg forslaget om å avsette 15 mill. kroner til «Korrekt og rettidig gjennomføring av klima- og miljøregelverk under EUs grønne giv» (kap. 1420 post 1) og finner det riktig at budsjettforslaget tar høyde for de EU-tiltakene av EØS-relevans som betyr økte arbeidsoppgaver for Miljødirektoratet i 2023 og fremover.

Komiteen vil mene at EUs grønne giv er den mest ambisiøse grønne omstillingen gjennom tidene. Utviklingen av regelverk i EU går i et tempo og har et ambisjonsnivå som utfordrer vår forvaltning både i omfang, organisering og måten den er innrettet på. Gjennom EØS-avtalen er Norge berørt av EUs grønne giv og av en videreføring av klimaavtalen med EU. Komiteen vil støtte dette og viser til at bevilgningen skal finansiere nye stillinger til å håndtere en sterkt økende oppgaveportefølje, herunder forvaltningen av et utvidet kvotesystem, et system for overvåking av utslipp, saksbehandling av tillatelser og tilsyn.

Komiteen konstaterer at det nye EU-regelverket vil gi Miljødirektoratet oppgaver på nye områder, med brede bærekraftskrav til produksjon, produkter og forbruk for å fremme en mer sirkulær økonomi. Manglende eller forsinket oppfølging kan gå ut over oppnåelsen av klima- og miljømålsettinger og dermed ha negativ klimaeffekt.

På et mer operativt nivå vil komiteen fremheve direktoratets arbeid med tiltaksanalyser for kutt i klimagassutslipp og utvikling av parametre for måling og rapportering av måloppnåelsen av klimamål til FN. Direktoratet er Norges kontaktpunkt til FNs klimapanel, FNs internasjonale ressurspanel (IRP) og det pågående arbeidet med et globalt rammeverk for bevaring av biologisk mangfold (CBD). Komiteen fremhever at det blir viktig å følge opp en eventuell enighet etter at forhandlingene ventes sluttført ved inngangen til 2023.

Komiteen vil understreke Miljødirektoratets sentrale plassering i arbeidet med å utvikle styringsinformasjon om omstillingen til lavutslippssamfunnet generelt, som også er egnet til å understøtte kommuner og fylkers bidrag til å nå nasjonale mål. I denne sammenheng vil komiteen også peke på kommunenes plass i tiltakene for klimatilpasning og klimatiltak. De lokale forvaltningsnivåene kan i sine ulike roller bidra positivt som myndighet med lokal kunnskap, som eier, som innkjøper og som tjenesteleverandør.

Komiteen viser til at Miljødirektoratet er gitt oppgaven med å administrere en rekke ordninger for klimatiltak og klimatilpasning i kommunene, for eksempel Klimasats. Komiteen konstaterer at Klimasats er foreslått redusert med 250 mill. kroner (kap. 1420 post 61). Tidligere begrunnelser for bevilgningene har vært å bistå kommunene, fylkene og Longyearbyens lokalstyre med å støtte prosjekter som reduserer klimagassutslipp og hjelper til med omstilling til lavutslippssamfunnet.

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti, tar til etterretning at regjeringen mener målsettingene lar seg oppfylle på annen måte.

Flertallet vil likevel uttrykke forventninger om at samspillet med kommunene utvikles ytterligere, da disse som regel er godt egnet til å forvalte og håndtere konkrete og lokalt tilpassede klimaløsninger.

Komiteen mener det er påkrevet med en aktiv vannforvaltning, som innebærer å ta vare på naturmangfoldet og bruke naturens flomdempende kapasitet. Forutseende vannforvaltning betyr godt drikkevann, badevannskvalitet, friluftsliv og matproduksjon og langsiktige effekter for folkehelsen. Vann og vassdrag er viktige leveområder for mange nøkkelarter. 195 truede arter på den norske rødlista lever i ferskvann. Komiteen vil påpeke at det fortsatt gjenstår betydelige innsatser for å rydde opp i gammel forurensing, f.eks. avleiret i sjøbunnen. Viktige oppgaver er også å hindre marin forsøpling og mikroplast og redusere og forebygge bruk av helsefarlige og miljøfarlige kjemikalier.

Komiteen finner grunn til å omtale særskilt oppgaven med å sikre en ren, rik og tilgjengelig Oslofjord. Miljøtilstanden er uakseptabel og må snarlig forbedres for å sikre det biologiske mangfoldet samt fjordens viktige funksjon som område for rekreasjon og friluftsliv for 2 millioner innbyggere. Komiteen registrerer på denne bakgrunn at det er foreslått en bevilgning på 20 mill. kroner på kap. 1420 post 1, 21 og 80 (kap. 1400 post 21) Oslofjorden og Skagerrak for å følge opp helhetlig plan for reetablering av økosystemet i området Oslofjorden–Skagerrak.

Komiteen minner om at tiåret frem til 2030 er erklært som FNs tiår for naturrestaurering, og at det fortsatt er behov for å sette i gang tiltak for å restaurere flere naturtyper, det være seg myr og annen våtmark. Komiteen vil understreke at i tillegg til behovet for restaurering og balanserte vernetiltak vil dette også kreve aktivitet i form av skjøtselstiltak for å hindre gjengroing og fjerne fremmede organismer og forsøpling.

Komiteen understreker betydningen overgangen til en mer sirkulær økonomi og avfallshåndtering har for at klimamålene kan nås. En av flere forutsetninger for at forbruket av naturressurser skjer langsommere enn naturens reproduksjon, er at ressursene holdes lenger i økonomisk omløp. Det betyr større evne til å utvinne ressurser av avfall og også til å få redusert avfallsmengden. Komiteen imøteser sterkere insentiver til å øke levetiden for produkter gjennom produktutvikling, større muligheter for reparasjon og økt materialutvinning.

Komiteen legger til grunn at regjeringen i sitt budsjettforslag for Miljødirektoratet og de ordninger som det innbys til å bevilge penger til, også mener at de store oppgavene som direktoratet er pålagt, løses med de virkemidler, den organisering og de foreslåtte bevilgninger som fremkommer av Prop. 1 S (2022–2023).

Post 1 Driftsutgifter

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet vil påpeke at det er stort potensial for effektivisering og innsparing i store deler av offentlig sektor. Disse medlemmer viser til Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett, der det ble foreslått å redusere denne posten med 50 mill. kroner.

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til at denne posten blant annet omfatter viktig arbeid med vannmiljøtiltak, friluftsliv og polarområdene. Disse medlemmer viser til Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett, der det ble foreslått å styrke denne posten med 5 mill. kroner.

Komiteens medlem fra Rødt viser til at regjeringen kutter i vannmiljøtiltak under denne posten. Dette er bekymringsverdig, da ferskvann og andre leveområder i tett tilknytning til vannmiljø er svært viktige habitater for en rekke arter. Rødt vil reversere kuttet. Rødt har foreslått å gi midler til en tverrsektoriell plan for restaurering av natur i tråd med målene som er satt, og setter av 60 mill. kroner til å innføre ordningen Natursats for å støtte kommuner i viktige naturvernsaker, som restaurering. Rødt styrker dessuten innsatsen mot fremmede arter.

Komiteens medlem fra Venstre påpeker at surheten i norske elver påvirker overlevelse for fisk og andre arter, og at kalking av vassdrag er et viktig tiltak for å regulere dette. Dette medlem foreslår på denne bakgrunn å øke bevilgningen til kalking av vassdrag med 10 mill. kroner i sitt alternative budsjett.

Dette medlem understreker at Oslofjorden og andre sårbare områder blant annet sliter med dårlig vannkvalitet og forringede økosystem, som følge av stor belastning og forurensning over lang tid. Dette medlem påpeker at det kreves store investeringer i blant annet renseanlegg og nitrogenrensing i tillegg til restriksjoner på virksomhet i ulike deler av de berørte områdene. Dette medlem påpeker at en stor andel av kostnaden tas av kommunene, som etter prinsippet om at forurenser skal betale, belaster sine innbyggere for forurensningskostnaden via vann- og avløpsavgifter. Dette medlem påpeker at det likevel er nødvendig med en fellesinnsats for å bedre vannkvaliteten i Oslofjorden og andre sårbare områder, som krever samarbeid mellom stat, kommune, frivillighet og næringsliv. Dette medlem foreslår på bakgrunn av dette å øke bevilgningen til vannforvaltning av blant annet Oslofjorden og andre sårbare områder med 20 mill. kroner i Venstres alternative budsjett.

Dette medlem påpeker at pukkellaks er en fremmed og uønsket art i norsk natur. Pukkellaksen kan gjøre stor skade på stedegne fiskearter og annet biologisk mangfold. Dette medlem viser til Venstres alternative statsbudsjett, der det foreslås å øke bevilgningen til bekjempelse av pukkellaks med 20 mill. kroner.

Komiteens medlemmer fra Venstre og Miljøpartiet De Grønne mener regjeringen bør sette ned et utvalg for å utvikle en Naturkur-rapport etter modell av Klimakur 2030. Mandatet for en slik utredning skal være å legge frem et forslag til kostnadsberegnede tiltak og virkemidler som viser hvordan vi kan gjøre Norge arealnøytralt senest i 2030. Disse medlemmer har merket seg at regjeringen har nedsatt et naturrisikoutvalg som skal utrede hvordan norsk næringsliv påvirkes av natur som forsvinner. Disse medlemmer har også merket seg regjeringens varslede arbeid med å utvikle et naturregnskap. Dette er positive grep, men dette må suppleres med en tiltaksrettet rapport som viser hvilke konkrete grep som må iverksettes, og hva de koster.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen ta initiativ til en Naturkur 2030-rapport etter modell av Klimakur 2030. Rapporten skal inneholde fem forslag til kostnadsberegnede tiltak, virkemidler og mekanismer som viser hvordan man kan gjøre Norge arealnøytralt innen 2030.»

Komiteens medlem fra Miljøpartiet De Grønne viser til Miljøpartiet de Grønnes alternative statsbudsjett, der det ble foreslått å sette av 15 mill. kroner over kapittel 1420 post 21 til en Naturkur-utredning.

Dette medlem er sterkt kritisk til regjeringens kutt i arbeidet for å ta vare på vassdragene våre. Dette medlem viser til Miljøpartiet de Grønnes alternative statsbudsjett, der det ble foreslått å reversere regjeringens kutt på 12 mill. kroner til generell vannforvaltning. I Miljøpartiet de Grønnes alternative statsbudsjett foreslås også 40 mill. kroner ekstra til tiltak for villaksen, som nå har havnet på rødlista. Økt bevilgning skal blant annet gå til kalking, bekjemping av pukkellaks, flere laksetrapper, fullføring av gyrobehandling i Driva og rask innfrielse av målene i handlingsplan for villaks.

Dette medlem viser til at Norske Lakseelver, Stjørdalsvassdragets Elveeierlag og flere miljøorganisasjoner har fått medhold av Miljødirektoratet i sin klage på Nye Veiers framferd i forbindelse med utfyllingen av Hellestranda ved Stjørdalselvas utløp. Statsforvalterens vedtak som tillot utfyllingen, er nå opphevet av Miljødirektoratet. Dette medlem viser til at Stjørdalselva er en nasjonal lakseelv, og mener de negative konsekvensene for villaksen må kompenseres skikkelig, og at slike tiltak må utredes raskt, herunder muligheten for bygging av en korridor for villaksen under rullebanen ved Hellestranda ved Stjørdalselvas utløp.

Post 23 Oppdrags- og gebyrrelatert virksomhet, kan overføres

Ny post

Komiteens medlemmer fra Rødt og Miljøpartiet De Grønne viser til Innst. 9 S (2020–2021) der medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne skrev følgende merknad:

«Komiteens flertall [...] viser til det viktige arbeidet som gjøres for å ta vare på natur i kommunene. Flertallet mener at kommunene er avgjørende for dette arbeidet.

Flertallet mener vi trenger et kunnskapsløft for naturmangfold i kommunene ved å etablere et ‘Natursats’-program. Dette vil være en tilskuddordning der kommunene kan søke om midler for å gjennomføre tiltak som bidrar til å stanse tapet av naturmangfold.»

Partiene fremmet den gang følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen utrede og legge fram en sak i revidert nasjonalbudsjett for 2021 om å opprette ordningen ‘Natursats’ etter modell fra ‘Klimasats’. Formålet med ordningen skal være å bistå og gi støtte til kommuner og fylkeskommuner for å redusere tap av natur og biologisk verdifulle arealer.»

Komiteens medlemmer fra Rødt, Venstre og Miljøpartiet De Grønne viser til at Natursats foreløpig ikke er realisert. Disse medlemmer fremmer derfor følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen utrede og legge fram en sak i revidert nasjonalbudsjett for 2023 om å opprette ordningen ‘Natursats’ etter modell av ‘Klimasats’. Formålet med ordningen skal være å bistå og gi støtte til kommuner og fylkeskommuner for å redusere tap av natur og biologisk verdifulle arealer.»

Komiteens medlem fra Miljøpartiet De Grønne viser til Miljøpartiet De Grønnes alternative statsbudsjett, der det ble foreslått satt av 200 mill. kroner til oppstart av Natursats i 2023 med mål om videre opptrapping.

Post 30 Statlige tilegninger, bevaring av viktige friluftsområder, kan overføres

Komiteens medlem fra Venstre mener friluftsliv er en forutsetning for vern av naturen. Skal vi ta vare på naturen for framtida, er det en forutsetning at nye generasjoner blir kjent med og blir glad i naturen. Dette medlem viser til Venstres alternative statsbudsjett, der det foreslås 10 mill. kroner til sikring av friluftsområder ut over regjeringens budsjettforslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til at Oslofjorden er i en kritisk situasjon, og at det trengs flere tiltak for å bygge opp igjen økosystemet i fjorden. Disse medlemmer har merket seg at regjeringen har satt av noe penger på ulike poster for å bedre miljøtilstanden i Oslofjorden, og at det varsles strengere oppfølging av kommunenes utslippstillatelser for å redusere utslipp fra avløp. Dette er positive grep, men den samlede håndteringen av situasjonen i Oslofjorden er fortsatt altfor passiv.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til at en rekke ordførere rundt Oslofjorden i januar 2022 ba staten om å ta en andel av regningen for å oppgradere avløpsanlegg rundt fjorden.

Komiteens medlem fra Miljøpartiet De Grønne mener staten bør bidra, men sette strenge frister for kommunene for når nødvendige investeringer skal være gjort.

Komiteens medlemmer fra Rødt og Miljøpartiet De Grønne fremmer derfor følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen i revidert budsjett for 2023 legge frem forslag om at staten skal dekke 25 pst. av kommunenes kostnader med å redusere sine utslipp.»

Post 25 (Ny) Statlig program for restaurering av Oslofjorden

Komiteens medlem fra Miljøpartiet De Grønne viser til Miljøpartiet de Grønnes alternative statsbudsjett, der det ble foreslått en bevilgning på 175 mill. kroner til et eget program for å bedre miljøtilstanden i Oslofjorden. Dette ble foreslått etablert under kap. 1420 på en ny post 30 Program for restaurering av Oslofjorden.

Dette medlem viser til at Norge har forpliktet seg til å restaurere 15 pst. av forringet natur. Det er et ambisiøst mål som krever en rekke tiltak. Dette medlem viser til Miljøpartiet de Grønnes alternative statsbudsjett, der det ble foreslått en rekke tiltak for å realisere dette målet, herunder etablering av et statlig program for restaurering og reetablering av våtmarker, naturskog og andre viktige naturtyper. Programmet ble foreslått etablert på en ny post 26 på kap. 1420.

Dette medlem har merket seg at regjeringen foreslår å kutte 10 mill. kroner på posten. Det betyr mindre penger til kommuner som ønsker støtte til å bevare strandsoner, hundremeterskoger eller andre viktige friluftsområder. Dette medlem mener staten skal inngå flere spleiselag med kommuner som vil ta vare på nærnatur.

Dette medlem viser til Miljøpartiet de Grønnes alternative statsbudsjett, der det ble foreslått en femdobling av posten fra 21 til 105 mill. kroner.

Post 31 Tiltak i verneområder, kan overføres

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, viser til at det i budsjettforliket er foreslått å en engangsbevilgning til restaurering av natur på 25 mill. kroner, og flertallet foreslår derfor at kap. 1420 post 31 økes med 25 mill. kroner sammenlignet med regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre merker seg at post 38 og 31 er slått sammen, og at det har blitt kuttet 5 mill. kroner i denne prosessen. Disse medlemmer mener at arbeidet med restaurering av myr og annen våtmark er av spesiell betydning som både klima- og naturtiltak, da myr binder opp en betydelig mengde karbon og ofte er områder med stor artsrikdom. Disse medlemmer foreslår derfor at posten økes med 5 mill. kroner sammenlignet med forslaget i Prop. 1 S (2022–2023).

Komiteens medlem fra Rødt viser til Rødts alternative budsjett, der det settes av ytterligere 40 mill. kroner til restaurering av myr og annen våtmark under denne posten. Klimaendringene og naturødeleggelsene fordrer at vi øker innsatsen for å ta vare på og forbedre tilstanden til disse viktige naturtypene, som tar opp og lagrer store mengder karbon og er levesteder for en rekke arter.

Komiteens medlemmer fra Venstre og Miljøpartiet De Grønne viser til at det er bred enighet om at bevaring av myr og våtmark er viktig, både for å unngå store klimagassutslipp og for å bevare sårbar natur. Samtidig bygges myr ned i høyt tempo i hele landet. Bare i Viken fylkeskommune planlegges det å bygge ut over 5 000 dekar myr de neste årene. Disse medlemmer har merket seg at Klima- og miljødepartementet i slutten av juni mottok Miljødirektoratets faglige grunnlag for en strategi for å hindre nedbygging av myr. Disse medlemmer viser til at Miljødirektoratet anbefaler å utrede et forbud mot nedbygging av myr, en avgift på nedbygging av myr samt ulike tiltak rettet mot arealplanlegging, som økt bruk av innsigelse og strengere terskelverdier og krav til innhold i konsekvensutredninger.

Disse medlemmer mener at det ikke er tilstrekkelig å stanse nedbygging av myr. Det er også nødvendig å restaurere mer myr enn i dag. Norge har tidligere forpliktet seg til å restaurere 15 pst. av våre forringede økosystemer innen 2025. Dette prinsippet bør også gjelde for myrer og våtmarker.

Komiteens medlemmer fra Rødt og Miljøpartiet De Grønne fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen stille krav til kommunene om å rapportere planlagt nedbygging av myr, nedbygd myr og restaurert myr gjennom KOSTRA innen utgangen av 2023.»

Komiteens medlemmer fra Venstre og Miljøpartiet De Grønne fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen restaurere minst 15 pst. av forringede myrer og våtmarker innen 2030.»

«Stortinget ber regjeringen fastholde 31. desember 2025 som sluttdato for bruk av torv i hagejord, og snarest mulig forby åpning av nye torvuttak.»

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til at restaureringstiltak for myr er et viktig og effektivt grep for å binde klimagasser. Kristelig Folkeparti vil styrke restaureringstiltak for myr og foreslår i sitt alternative statsbudsjett å øke bevilgningen på posten med 4,8 mill. kroner.

Post 32 Statlige tilegninger, fylkesvise verneplaner, kan overføres

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, viser til at det i budsjettforliket er foreslått å øke støtten til frivillig skogvern med 224 mill. kroner, og flertallet foreslår derfor at kap. 1420 post 32 økes med 224 mill. kroner, sammenlignet med regjeringens forslag i Prop. 1 S (2022–2023).

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet er positive til vern av naturområder, men vil vise til at 17 pst. av Norges fastlandsareal er vernet, hvorav nasjonalparker utgjør ca. 9,6 pst., landskapsvernområder ca. 5,4 pst. og naturreservater ca. 1,7 pst. Disse medlemmer mener det ikke er nødvendig med storstilt offentlig merinnsats på dette området, og viser til Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett, der det ble foreslått å redusere bevilgningen på denne posten med 165 mill. kroner.

Komiteens medlemmer fra Rødt, Venstre og Miljøpartiet De Grønne viser til at regjeringen har foreslått å kutte skogvernbevilgningen fra 435 mill. kroner i saldert budsjett 2022 til 200 mill. kroner i forslaget til statsbudsjett for 2023. Dette er en alvorlig svekkelse av ordningen for frivillig skogvern og en klar nedprioritering av et av de viktigste naturtiltakene på statsbudsjettet. Det foreslåtte kuttet innebærer at 100 km2 mindre skog vil bli vernet i 2023. Disse medlemmer viser til at forslaget har blitt møtt med bred kritikk under høringen. Kritikken kommer både fra miljøbevegelsen og fra Skogeierforbundet og Norges Bondelag. Disse medlemmer viser til høringsforslaget fra Skogeierforbundet, der de skriver:

«Skogeierforbundet er bekymret for at dette vil svekke ordningen frivillig vern av skog. De senere årene har interessen for frivillig vern økt, noe som har ført til at det har bygget seg opp en kø over områder som ligger klare til vern. I vår ga KLD beskjed om å bremse vernearbeidet for å redusere køen, noe som fører til at skogeierne nå må vente i flere år for å få en avklaring i vernesakene sine.»

Disse medlemmer viser til at Stortinget har vedtatt at ti pst. av den produktive norske skogen skal vernes. Halvparten av de truede artene i Norge lever i skog, og de er i all hovedsak truet på grunn av skogbruk. Mer vern av skog er derfor avgjørende for å stanse tap av natur i Norge. Med det foreslåtte kuttet vil det ta 73 år å nå Stortingets skogvernmål. Mye av den mest verneverdige skogen vil dermed bli hugget før den vernes. Disse medlemmer mener derfor at regjeringens forslag til skogvernbevilgning er i strid med Stortingets mål om 10 pst. vern.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen i løpet av første halvår 2023 legge frem en plan for hvordan målet om 10 pst. vern av den produktive skogen kan nås senest innen 2030.»

Komiteens medlem fra Miljøpartiet De Grønne fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen fra og med statsbudsjettet for 2024 foreslå å sette av minst én mrd. kroner til skogvern årlig.»

Dette medlem viser til Miljøpartiet de Grønnes alternative statsbudsjett, der det foreslås å øke skogvernbevilgningen på statsbudsjettet for 2023 med 515 mill. kroner sammenlignet med regjeringens forslag.

Dette medlem viser til at regjeringen har kjøpt den store skogeiendommen Meraker Brug i Trøndelag, og at Statskog for øvrig forvalter store skogarealer over hele landet. Dette medlem mener potensialet for å bruke det statlige eierskapet til å utvikle et mer bærekraftig skogbruk er stort. Dette medlem mener Statskog bør sette i gang minst ett storskala forsøksprosjekt på sine eiendommer der plukkhogst erstatter flatehogst, der man benytter lengre rotasjonstider, og der målet er å restaurere naturlig artsrik skog.

Komiteens medlem fra Venstre påpeker at skog er det økosystemet som har størst rikdom av arter og mest variert naturmangfold. Siden skogen også er blant de naturtypene vi mennesker utnytter hardest, har den også den største andelen truede arter. Skogvern og overgang til et miljøvennlig skogbruk er noe av det viktigste vi kan gjøre for å bevare det verdifulle naturmangfoldet. Derfor foreslår dette medlem i Venstres alternative statsbudsjett å øke midlene til frivillig skogvern i Norge med 250 mill. kroner.

Post 33 Statlige tilegninger, nytt landbasert vern, kan overføres

Komiteens medlem fra Rødt viser til regjeringens store kutt i ordningen med frivillig skogvern. Rødt foreslo å styrke denne ordningen med 331 mill. kroner sammenlignet med regjeringens budsjett.

Skogvern er et viktig naturtiltak, som også kan ha god klimaeffekt.

Skogen er hjem til over halvparten av artene på den norske rødlista og til mange tusen arter av sopp, planter og dyr som ikke kan bo noe annet sted.

Skogen er også et vern mot klimaendringer og tar imot vannet ved økt nedbør og fordeler det videre ut i naturen. Nå er 5 pst. av norsk skog vernet, men målet er 10 pst. Med regjeringens forslag til statsbudsjett vil det ta 80 år å nå Stortingets vedtatte mål om vern av 10 pst. av skogen. Det meste av skogen som blir vernet gjennom frivillig skogvern, er gammel barskog som har størst karbonlagre per enhet. Om du for omtrent 200 mill. kroner kan verne 100 km2 slik skog, kan du være sikret et opptak på 2,8 millioner tonn CO2.

Post 36 Statlige tilegninger, marint vern, kan overføres

Komiteens medlemmer fra Rødt, Venstre og Miljøpartiet De Grønne viser til at Norge har sluttet seg til et internasjonalt mål om å verne 30 pst. av havområdene innen 2030. Disse medlemmer viser til at målsettingen også gjelder for Norges havområder.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen lage en plan for hvordan 30 pst. av Norges havområder kan vernes innen 2030.»

Post 60 Tilskudd for å ivareta naturmangfold i kommuneplanlegging

Komiteens medlem fra Rødt viser til Rødts alternative budsjett, der det settes av 10 mill. kroner til å utarbeide kommunedelplaner for natur. Det er i kommunene naturen finnes, og her må de første stegene for å planlegge for mer bevaring av naturen tas.

Komiteens medlemmer fra Rødt, Venstre og Miljøpartiet De Grønne understreker at vi må snu naturkrisen. Da må vi gi kommunene et verktøy tilsvarende Klimasats for å øke satsingen på natur. Disse medlemmer viser til at dette kan benyttes til blant annet restaurering av myr, gjenåpning av lukkede bekker, bekjempelse av fremmede arter, styrking av planarbeidet og kartlegging av natur. Disse medlemmer viser til Venstres alternative statsbudsjett der Natursats opprettes, og foreslår derfor 100 mill. kroner til denne satsingen. Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen opprette Natursats, etter modell av Klimasats.»

Post 61 Tilskudd til klimatiltak og klimatilpasning, kan overføres

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, viser til at det i budsjettforliket er foreslått å bevilge 100 mill. kroner til Klimasats, og flertallet foreslår derfor at kap. 1420 post 61 økes med 100 mill. kroner sammenlignet med regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti viser til at kommuner og fylkeskommuner har en sentral rolle i arbeidet med å redusere klimautslippene. Som Klimakur 2030 beskrev, har kommunene i sine roller som samfunnsutviklere, myndighetsutøvere, tjenesteytere, innkjøpere, eiere og driftere mulighet til å påvirke ulike klimatiltak. Disse medlemmer viser til at regjeringen Solberg opprettet Klimasats-ordningen i 2016, og at regjeringen Solberg i Prop. 1 S (2021–2022) foreslo å videreføre Klimasats med en ramme for nye bevilgninger på 200 mill. kroner. Siden regjeringen Solberg opprettet Klimasatsordningen i 2016, har 1 500 ulike prosjekter i kommuner over hele landet fått støtte.

Komiteens medlemmer fra Høyre mener ordningen var viktig for å øke oppmerksomheten rundt kommunenes rolle i klimaarbeidet og komme i gang med flere tiltak, men mener tiden nå er kommet for at denne typen klimatiltak finansieres direkte av kommunene. Disse medlemmer viser videre til at det er forventet at alle kommuner og fylkeskommuner legger bærekraftsmålene til grunn for sitt arbeid, og viser til at kommunene har stor innvirkning på bærekraftsmål 13 om klima.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet vil understreke at ulike former for klimatiltak må være økonomisk bærekraftige. Det bør ikke være noen automatikk i at kommuner skal få ekstra økonomisk støtte når de innfører ordninger som kan defineres som klimatiltak. Disse medlemmer viser til Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett, der det foreslås å redusere denne posten med 100 mill. kroner.

Komiteens medlem fra Rødt viser til regjeringens forslag til statsbudsjett, der ordningen Klimasats legges ned. Dette er en ordning som har vært særs vellykket for å sikre at kommunene både reduserer utslipp og tilpasser seg klimaendringene. Dette er en viktig ordning, og Rødt foreslo å videreføre ordningen med 300 mill. kroner.

Komiteens medlem fra Venstre påpeker at Klimasats har blitt et av kommunenes viktigste verktøy for å kutte utslipp. Dette medlem mener Klimasats må videreføres i budsjettet for neste år, og foreslår derfor 230 mill. kroner til dette formålet i sitt alternative statsbudsjett.

Dette medlem peker på at det har vært flere hendelser, både globalt og i Norge, med dramatiske naturskadehendelser. Det illustrerer det økende behovet for å tilpasse samfunnet til de klimaendringer som vil komme uansett hvor fort utslippene av klimagasser reduseres. Det er derfor viktig at regjeringen har startet arbeidet med ny stortingsmelding om klimatilpasning. Dette medlem vil i den forbindelse peke på den viktige kunnskapen fra Norsk senter for berekraftig klimatilpassing (Noradapt) om hvordan man kan tilpasse det norske samfunnet til klimaendringer uten at slike tiltak går på bekostning av de øvrige bærekraftmålene. Dette medlem vil videre peke på viktigheten av å sikre og helst øke bevilgningen til dette viktige arbeidet, noe som også er påpekt av Klima- og miljødepartementet i sitt tilsvar til Riksrevisjonens undersøkelse fra vinteren 2022 om myndighetenes arbeid med å tilpasse infrastruktur og bebyggelse til et klima i endring.

Komiteens medlemmer fra Venstre og Miljøpartiet De Grønne viser til at Klimasats-ordningen har bidratt til å utløse utslippskutt i kommuner og fylkeskommuner siden den ble innført under regjeringen Solberg i 2016. I regjeringens forslag til statsbudsjett er Klimasats foreslått avviklet. Disse medlemmer mener Klimasats er et treffsikkert verktøy for å omstille Norge nedenfra, og at ordningen bør videreføres. Klimasats er godt etablert, og regjeringen omtaler selv ordningen som vellykket i budsjettforslaget. Både i 2021 og 2022 kom det inn mange kvalifiserte søknader, dette viser at det er stort behov for en slik ordning.

Komiteens medlem fra Miljøpartiet De Grønne viser til Miljøpartiet De Grønnes alternative statsbudsjett, der det foreslås å styrke Klimasats-ordningen med 400 mill. kroner sammenliknet med regjeringens budsjettforslag. I Miljøpartiet De Grønnes alternative statsbudsjett foreslås det også at ordningen styrkes med ytterligere 400 mill. kroner for at ordningen skal kunne dekke investeringer i energisparing og solenergi i offentlige bygg.

Dette medlem viser til at plast fra bildekk, kunstgressbaner og maling er blant de største kildene til mikroplastforurensing i norsk natur. Mange kommuner gjør i dag en viktig jobb for å finne alternativer og redusere utslippene, særlig fra idrettsanlegg, mens arbeidet med å redusere utslipp fra bildekk er foreløpig nær ikke-eksisterende. Dette medlem mener dette forurensningsproblemet er så omfattende at staten må bidra til å finansiere nødvendige tiltak, og foreslår å etablere en tilskuddsordning for å støtte kommuner som iverksetter tiltak som reduserer utslipp av mikroplast.

Komiteens medlemmer fra Rødt og Miljøpartiet De Grønne fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen senest i revidert nasjonalbudsjett for 2023 foreslå å etablere en tilskuddsordning for å støtte tiltak i regi av kommunene for å redusere utslipp av mikroplast.»

Komiteens medlem fra Miljøpartiet De Grønne viser til Miljøpartiet De Grønnes alternative statsbudsjett, der det ble foreslått 35 mill. kroner til en slik ordning på statsbudsjettet for 2023.

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til at denne posten blant annet inneholder Klimasats-ordningen. Ordningen stiller penger til disposisjon for kommuner i hele landet som ønsker å gjennomføre klimatiltak på egne premisser. Dette er en ordning der stat og kommune spleiser på tiltak som reduserer klimagassutslipp. Dette medlem ønsker å styrke Klimasats-ordningen og foreslår i sitt alternative statsbudsjett å øke bevilgningen på posten med 200 mill. kroner.

Post 62 Tilskudd til grønn skipsfart, kan overføres

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til at skipsfart bidrar med betydelige utslipp, og det vil være essensielt at disse utslippene kuttes i årene som kommer. Det burde derfor opprettes et eget fond for utvikling av grønn skipsteknologi. Dette medlem foreslår derfor i sitt alternative statsbudsjett å øke bevilgningen på posten med 40 mill. kroner.

Post 69 Oppryddingstiltak, kan overføres, kan benyttes under postene 39 og 79

Komiteens medlemmer fra Rødt og Miljøpartiet De Grønne viser til at det er stort behov for å rydde opp i forurenset sjøbunn og jord. Disse medlemmer viser til at det er avgjørende at disse tiltakene skjer på en måte som gir lavest mulig miljørisiko, og er kritiske til at det er gitt tillatelse til å dumpe forurensede masser fra Borg havn i sjøen.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen sikre at deponeringen av massene fra Borg havn skjer i et sikkert landdeponi.»

Komiteens medlem fra Miljøpartiet De Grønne viser til Miljøpartiet De Grønnes alternative statsbudsjett, der det ble foreslått en økt bevilgning på 70 mill. kroner over post 69 som blant annet skal dekke økte kostnader ved å finne mer miljøvennlige løsninger enn sjødeponi utenfor Hvaler for forurensede masser fra mudring i Borg havn.

Post 71 Marin forsøpling, kan overføres

Komiteens medlem fra Rødt viser til regjeringens forslag til kutt i arbeidet mot marin forsøpling, som er en stor trussel mot dyreliv og næringskjeder i havet. Rødt reverserer dette kuttet i vårt alternative budsjett.

Komiteens medlemmer fra Venstre og Miljøpartiet De Grønne påpeker at utfordringene knyttet til marin forsøpling er enorme, og at plast på avveie er et av verdens raskest voksende miljøproblem. Disse medlemmer mener det er oppsiktsvekkende at regjeringen kutter i midlene til tiltak mot marin forsøpling i forslaget til statsbudsjett for 2023, også med tanke på at statsministeren er leder for det internasjonale høynivåpanelet for en bærekraftig havøkonomi.

Komiteens medlem fra Venstre viser til Venstres alternative statsbudsjett, der kuttet til marin forsøpling reverseres og posten styrkes med totalt 40 mill. kroner.

Post 72 Erstatning for beitedyr tatt av rovvilt, overslagsbevilgning

Komiteens medlem fra Miljøpartiet De Grønne viser til at regjeringen har lagt ned ordningen med tilskudd til omstilling for beitebrukere som over lengre tid har slitt med rovdyrskader. Dette medlem mener det er rimelig at bønder som rammes spesielt hardt av rovdyrangrep, får tilskudd til omstilling. Dette medlem viser til høringsinnspillet fra Norges Bondelag, der de skriver at de «frykter [...] at beitebrukere med store rovvilttap over flere år settes i en svært vanskelig situasjon dersom de mister muligheten til økonomisk støtte for å legge om drifta». Dette medlem mener ordningen bør reetableres raskest mulig og fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen i revidert nasjonalbudsjett for 2023 fremme forslag om å reetablere ordningen med tilskudd til omstilling for beitebrukere som over lengre tid har slitt med rovdyrskader.»

Post 73 Tilskudd til rovvilttiltak, kan overføres

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til at Fremskrittspartiet i sitt alternative statsbudsjett har foreslått å øke bevilgningen til rovvilttiltak med 25 mill. kroner. Disse medlemmer mener konfliktdempende tiltak er viktig for å ivareta beitenæringen som blir rammet av rovdyrforvaltningen. Disse medlemmer mener konfliktdempende tiltak er fornuftig ressursbruk og god prioritering.

Post 74 CO2-kompensasjonsordning for industrien

Komiteens medlem fra Rødt viser til at regjeringen innfører et kvoteprisgulv i ordningen, som svekker effekten av den. Når ordningen svekkes, bør vi forsterke og etablere nye støtteordninger for å utvikle industrien, som ved å utvide Enovas mandat til kvotepliktig sektor og teknologisk modne løsninger, og styrke ordninger for forskning og utvikling, slik at industrien kan videreutvikles i Norge.

Dette medlem er for en CO2-kompensasjonsordning, fordi dette hindrer utflagging av industri som baserer seg på fornybar kraft, til steder som har fossilt brensel og dårlige arbeidsvilkår som forretningsmodell. I overgangen fra et næringsliv som i for stor grad har basert seg på olje og gass, må vi ta vare på fastlandsindustrien som nyttiggjør seg av og videreforedler den verdifulle vannkrafta. Ved så store statlige overføringer og kompensasjonsordninger bør det like fullt stilles klimakrav. Rødt vil kreve at bedriftene som mottar støtte, gjennomfører energikartlegging, og at anbefalingene fra disse kartleggingene følges opp så lenge tiltakene er proporsjonale. Videre vil Rødt foreslå at en andel av summen som kompenseres, må gå til tiltak som reduserer utslipp, og at denne andelen trappes gradvis opp til 50 pst. over de neste årene. Dette medlem viser til Rødts alternative statsbudsjett, hvor det ble foreslått å feste klimakrav til 588 mill. kroner av bevilgningen, som fordeles flatt til mottakerne.

Komiteens medlemmer fra Rødt og Venstre viser til CO2-kompensasjonsordningen, som er et viktig virkemiddel for å sikre industriens konkurransekraft, og for å hindre karbonlekkasje. Disse medlemmer viser til Venstres alternative statsbudsjett, der det foreslås å øke kvoteprisgulvet i CO2-kompenasjonsordningen med 270 kroner. Størrelsen på ordningen holdes da på samme nivå som i 2022.

Disse medlemmer påpeker at kostnadsrammen for CO2-kompenasjonsordningen er estimert til 100 mrd. kroner fram mot 2030. Disse medlemmer viser til at industrien er utsatt for kvoteprisen i EUs kvotemarked to ganger: både for egne utslipp, som de må kjøpe kvoter for, og gjennom økte kraftpriser som følge av det samme kvotesystemet. Det er derfor riktig å kompensere industrien for å sikre norsk konkurransekraft, men disse medlemmer mener det må stilles klimakrav til bedriftene som mottar denne støtten. Disse medlemmer påpeker at dette allerede gjøres i Finland.

Komiteens medlemmer fra Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen stille klimakrav til bedriftene som mottar CO2-kompensasjon.»

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til at Kristelig Folkeparti i sitt alternative statsbudsjett foreslår å øke kvoteprisgulvet fra 200 kroner til 270 kroner. Dette medlem foreslår derfor å redusere bevilgningen på posten med 1 mrd. kroner.

Post 77 Ulike organisasjoner og stiftelser m.m.

Komiteens medlem fra Venstre viser til BirdLife Norway, som er en frivillig naturvernorganisasjon med hovedvekt på fugler og fuglevern. Dette medlem viser til Venstres alternative statsbudsjett, der det foreslås 1,5 mill. kroner til BirdLife Norway for å støtte Lista og Jomfruland fuglestasjoner.

Post 78 Friluftsformål, kan overføres

Komiteens medlem fra Rødt viser til Rødts alternative statsbudsjett, der støtten til friluftsformål ble foreslått økt med 10 mill. kroner for å kunne opprettholde et høyt aktivitetsnivå, særlig i aktiviteter rettet mot barn, i en tid med økende priser på det meste. Etter pandemien har man sett en reduksjon i barn og unges utelek og friluftsaktivitet, som vi bør motvirke.

Komiteens medlem fra Venstre påpeker at enkelte frilufts- og turområder er svært mye besøkt, som følge av at de har stor attraksjonskraft og opplevelsesverdi. Tilskuddsordningen Nasjonale turiststier ble opprettet som svar på utfordringene knyttet til høye besøkstall ved enkelte turstier. Dette medlem mener det er viktig å løse utfordringene knyttet til det ekstraordinære presset enkelte naturområder opplever, og foreslår på denne bakgrunn å bevilge 5,0 mill. kroner til Nasjonale turiststier.

Komiteens medlem fra Miljøpartiet De Grønne er bekymret over at folk er mindre aktive enn før, og at det er økende sosioøkonomiske forskjeller i aktivitetsnivå. Antallet barn som leker ute daglig, er ifølge en IPSOS-måling fra februar 2022 redusert fra 41 pst. i 2015 til 18 pst. i 2021. Disse tendensene får konsekvenser for folkehelsa og forsterker ulikhet. Dette medlem mener utviklingen må møtes med tiltak i mange sektorer, og at friluftslivet kan spille en viktig rolle.

Komiteens medlemmer fra Rødt, Venstre og Miljøpartiet De Grønne fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen legge fram et forslag til en ny handlingsplan for friluftsliv. Handlingsplanen skal bygge på eksisterende stortingsmelding om friluftsliv og skal utarbeides i nært samarbeid med friluftslivsorganisasjonene.»

Komiteens medlem fra Miljøpartiet De Grønne viser til Miljøpartiet de Grønnes alternative statsbudsjett, der det ble foreslått å styrke posten med 55 mill. kroner. Økningen skal utløse økt frivillig aktivitet, styrke organisasjonene på feltet og bidra til at kommunene blir bedre til å legge til rette for friluftsliv i arealpolitikk og planlegging.

Post 79 Oppryddingstiltak, kan overføres, kan benyttes under postene 39 og 69

Komiteens medlem fra Miljøpartiet De Grønne viser til at flere statlige virksomheter, som Kystverket og Tolletaten, eier og forvalter mange eiendommer som benyttes av ansatte i virksomheten til hytteturer eller ferieboliger. Dette medlem har merket seg at mange av stedene forvaltes godt og er mye brukt. Dette medlem mener samtidig at fellesskapets eiendom i prinsippet bør være tilgjengelig for folk flest hvis det ikke er gode grunner til noe annet. Mange statlig eide eiendommer er allerede utleid eller drevet av DNT og liknende aktører som sikrer at de er tilgjengelige for alle. Forvaltningen av statens eiendommer bør derfor gjennomgås for å vurdere om flere steder kan gjøres tilgjengelig for folk flest samtidig som man sikrer at stedene forvaltes godt.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen gjennomgå forvaltningen av statlige eiendommer som er egnet som hytter og feriesteder, og legge til rette for at flere av stedene kan gjøres tilgjengelige for allmennheten.»

Post 80 Tilskudd til å ta vare på natur, kan overføres

Komiteens medlemmer fra Høyre merker seg at post 80 er en ny post som er slått sammen fra post 70, post 81, post 82 og post 83, og at på tvers av postene er det en reduksjon på om lag 40 mill. kroner sammenlagt sammenlignet med bevilgningene for 2022. Disse medlemmer foreslår å øke posten med 10,4 mill. kroner sammenlignet med forslaget i Prop. 1 S (2022–2023), og mener særlig arbeidet med vannforvaltning og truede og fremmede arter er viktig å prioritere innenfor denne økningen.

Vannforvaltning

Komiteens medlemmer fra Venstre og Miljøpartiet De Grønne viser til at regjeringen har foreslått å kutte i innsatsen for vannforvaltning. Disse medlemmer mener regjeringens kuttforslag kommer på et svært dårlig tidspunkt. Oppdaterte vannforvaltningsplaner med høye ambisjoner for restaurering er vedtatt i fylkestingene. Å innfri ambisjonene vil kreve store investeringer. Da er det alvorlig at regjeringen kutter 10 mill. kroner til Miljødirektoratets tilskuddsordning for å utløse miljøtiltak i vann. I 2022 ble mange kvalifiserte søknader på 52 mill. kroner avvist grunnet manglende midler.

Utvalgte kulturlandskap

Komiteens medlem fra Venstre påpeker at kulturlandskapet er svært viktig for å ta vare på artsmangfoldet. Slått og beite har gitt rom for tusenvis av planter og insekter som trenger åpne plasser med mye lys. Dette medlem påpeker at kulturlandskapet er i ferd med å bli borte, og at det må tas vare på fordi gjengroing eller intensivt bruk av kulturlandskapet har store konsekvenser blant annet for pollinerende insekter, som bier. Dette medlem viser til Venstres alternative statsbudsjett, der det foreslås en økt bevilgning til utvalgte kulturlandskap på 8 mill. kroner.

Komiteens medlemmer fra Venstre og Miljøpartiet De Grønne viser til at et rikt kulturlandskap er den beste måten å ta vare på insekter, pollinatorer og en rekke truede arter. Åpne kulturlandskap har dessuten verdi for friluftsliv, rekreasjon og for å videreføre viktige tradisjoner og skjøtselsmetoder. Disse medlemmer viser til at det i dag finnes 49 utvalgte kulturlandskap. Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen sikre at ordningen med utvalgte kulturlandskap utvides til minst 100 utvalgte kulturlandskap innen 2025.»

Post 81 Naturarv og kulturlandskap, kan overføres

Komiteens medlem fra Venstre viser til Norske parker, som er en organisasjon for ni norske regionalparker og 41 kommuner som arbeider med park som samarbeidsmodell for bærekraftig utvikling. Dette medlem påpeker at regionalparker og UNESCO-områder, som geoparker og biosfæreområder, er en del av et nytt mangfold av parker i Norge. Regionalparkene tar utgangspunkt i verdifulle landskaps- og identitetsregioner og samler offentlige og frivillige aktører og næringsliv til langsiktig samarbeid. Dette medlem viser til at regionalparkene bidrar i bevaringsarbeidet, og sammen sikrer Norske parker til et levende landskap gjennom samarbeid, bevaring og utvikling. Dette medlem foreslår å øke bevilgingen til Norske parker med 4 mill. kroner i Venstres alternative budsjett. Dette medlem fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen sikre Norske parker økt støtte innenfor rammen i statsbudsjettet for 2023.»

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti foreslår i sitt alternative statsbudsjett å øke bevilgningen til geoparker, herunder Magma geopark, med 3 mill. kroner.

Post 82 Tilskudd til truede arter og naturtyper, kan overføres

Komiteens medlem fra Venstre påpeker at en rekke arter og naturtyper er trua av utrydning, både globalt og i Norge. De viktigste årsakene til at arter blir trua er at leveområdene deres blir ødelagt. Artsdatabanken gjør et viktig arbeid med rødlista for å avdekke og kartlegge tilstanden til norsk natur og trua arter og natur i Norge. Dette medlem viser til at om lag 2800 arter er trua i dag. De fleste er insekter, sopp, lav og karplanter, men også pattedyr og fugl er på rødlista. Dette medlem mener det er viktig å ta vare på de artene vi har, og foreslår derfor en økt bevilgning til trua arter på 8 mill. kroner og til trua naturtyper på 10 mill. kroner.

Dette medlem påpeker at norsk rødliste for arter viser at situasjonen for pollinerende insekter i Norge har blitt verre de siste 50 årene. Om lag 21 pst. av ville, pollinerende insektarter er oppført på Norsk rødliste for arter, og 11,8 pst. er klassifisert som trua. Dette medlem påpeker at mange bestander av insekter er under press fordi vi bygger ned eller bruker leveområdene deres annerledes enn før. Klimaendringer, plantevernmidler og fremmede arter er andre faktorer som kan påvirke insektene negativt. Dette medlem mener vi må øke innsatsen for de pollinerende insektene og foreslår en økning i bevilgningen til dette formålet på 3,0 mill. kroner i Venstres alternative budsjett.

Post 83 Tilskudd til tiltak mot fremmende arter, kan overføres

Komiteens medlem fra Venstre påpeker at en av truslene mot en del arter i Norge er inntoget av fremmede arter, som spres i naturen. Dette medlem viser til Venstres alternative statsbudsjett, der det foreslås en økning på 10 mill. kroner for å hindre fremmede arter i norsk natur.

Post 84 Internasjonalt samarbeid

Komiteens medlem fra Rødt viser til at arbeidet for internasjonalt samarbeid om naturbevaring er viktigere enn noensinne. Norge må ta sin del av ansvaret for å drifte FNs naturpanel, og Rødt foreslo derfor å øke støtten til dette i vårt alternative statsbudsjett. Dette er små summer sammenlignet med andre poster, men svært viktig for at arbeidet i panelet skal gå framover.

Post 85 Naturinformasjonssenter, kan overføres

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, viser til at det i budsjettforliket er foreslått en engangsbevilgning for å øke tilskuddet til Runde Miljøsenter på 3 mill. kroner, og flertallet foreslår derfor at kap. 1420 post 85 økes med 3 mill. kroner sammenlignet med regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til at Atlanterhavsparken og Runde Miljøsenter er viktige besøkssentre, som bør ha forutsigbarhet for sin aktivitet. Disse medlemmer foreslår derfor å bevilge 1,1 mill. kroner til Atlanterhavsparken og 5,5 mill. kroner til Runde Miljøsenter på denne posten.

Komiteens medlem fra Venstre viser til Norske parker, som er en organisasjon for ni norske regionalparker og 41 kommuner som arbeider med park som samarbeidsmodell for bærekraftig utvikling. Dette medlem påpeker at regionalparker og UNESCO-områder, som geoparker og biosfæreområder, er en del av et nytt mangfold av parker i Norge. Regionalparkene tar utgangspunkt i verdifulle landskaps- og identitetsregioner og samler offentlige og frivillig aktører og næringsliv til langsiktig samarbeid. Dette medlem viser til at regionalparkene bidrar i bevaringsarbeidet, og sammen sikrer Norske parker et levende landskap gjennom samarbeid, bevaring og utvikling. Dette medlem foreslår å øke bevilgningen til Norske parker med 4 mill. kroner i Venstres alternative budsjett.

Post 86 (Ny)

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet vil satse på tiltak som skogplanting og gjødsling av skog. Ung skog i god vekst tar opp mye CO2, slik at klimautslippene blir mindre. Disse medlemmer viser til Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett, der det ble foreslått en egen post for dette, med en bevilgning på 100 mill. kroner.

Komiteens medlem fra Rødt viser til Rødts alternative statsbudsjett, der støtten til denne posten ble foreslått økt med 90 mill. kroner, fordelt på å styrke tilskuddsordning for å forbedre økologisk og kjemisk tilstand i vann, tilskudd til trua arter og naturtyper og tilskudd til vannmiljøtiltak.

3.1.17 Kap. 1422 Miljøvennlig skipsfart

Komiteen viser til at det foreslås bevilget 42 448 000 kroner på dette kapitlet for 2023, jf. Prop. 1 S (2022–2023). Komiteen viser videre til at grønn skipsfart er en viktig del av arbeidet for å innfri klimaforpliktelsene, og viser til ambisjonen om å halvere utslippene fra innenriks sjøfart og fiske innen 2030.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet viser til at grønn skipsfart er et satsingsområde som skal bidra til vekst og arbeidsplasser langs hele kysten, i tillegg til reduksjon av utslipp. Maritim næring er et av de prioriterte områdene i regjeringens «Veikart – Grønt industriløft». I tillegg er arbeidet i FNs sjøfartsorganisasjon IMO knyttet til utvikling av et klima- og miljøvennlig internasjonalt regelverk et prioritert område.

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, viser til at det foreslås bevilget 33 962 000 kroner på post 70. Flertallet anerkjenner at arbeidet som Maritime CleanTech gjør, er viktig for tempoet i grønn maritim omstilling. Arbeidet i Maritime CleanTech er et viktig offentlig-privat verktøy for å nå målene om over 50 pst. utslippskutt fra innenlandsk skipsfart og å øke grønn maritim eksport med 50 pst. Flertallet mener regjeringen bør legge til rette for at klyngen og arbeidet blir videreført.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti understreker at den norske maritime næringen er ledende på klima- og miljøvennlig teknologi. Samtidig har skip en gjennomsnittlig levering på 25 år. Det innebærer at hver eneste investering vi gjør i dag, vil ha påvirkning på miljøet i fremtiden. Disse medlemmer påpeker at utbygging av infrastruktur vil bidra til å fremme utviklingen av et marked for grønn skipsfart. Disse medlemmer mener vi må sørge for at flere land ser mulighetene i grønn skipsfart, slik at utslippene går ned, havene blir renere og norsk maritim industri, som sitter på de grønne og innovative løsningene, får et større marked.

Komiteens medlemmer fra Venstre og Kristelig Folkeparti foreslår på denne bakgrunn å øke bevilgningen til grønn skipsfart med 40 mill. kroner.

Disse medlemmer vil påpeke at omsetningskravet for biodrivstoff har kuttet store utslipp i veitransporten. Dette er et virkemiddel som kan og bør utvides til også å gjelde for skipsfarten. Samtidig er det utfordringer med tilgang på råstoff til å produsere biodrivstoffet HVO, og derfor er det viktig at et slikt krav åpner opp for alle fornybare energibærere, deriblant ammoniakk, hydrogen og flytende biogass. Disse medlemmer påpeker at det vil gi insentiver til å investere i produksjon, og det vil sørge for at den samfunnsøkonomiske kostnaden ved å kutte utslipp er så lav som mulig.

3.1.18 Kap. 1423 Radioaktiv forurensning i det ytre miljø

Komiteen viser til at midlene skal dekke utgifter som Direktoratet for strålevern og atomtrygghet (DSA) har til lønn og godtgjørelse for fast og midlertidig ansatte, i tillegg til driftsutgifter. DSAs fremste oppgave er å utøve forvaltningsmyndighet og fremskaffe informasjon og kunnskap og gi faglige råd. Dette omfatter forvaltning og kartlegging av radioaktivt avfall og avfallsstrømmer med hjemmel i forurensningsloven.

3.1.19 Kap. 4423 Radioaktiv forurensning i det ytre miljø

Komiteen viser til at midlene dekker inntekter som Direktoratet for strålevern og atomtrygghet har fra gebyrer forankret i forurensningsloven § 52 a.

3.1.20 Kap. 1424 Senter mot marin forsøpling

Komiteen legg til grunn at det tidlegare Senter for oljevern og marin forsøpling (SOMM) no er skilt ut i eit eige kapittel i budsjettet, gitt nytt namn, Marfo, og fått tydeleggjort si rolle med dedikert ansvar for marin forsøpling. Marfo er no eit forvaltningsorgan underlagt og styrt av KLD ved Miljødirektoratet. Akuttberedskap for forureining og oljeberedskap er lagt til Kystverket under Fiskeri- og næringsdepartementet og ligg såleis ikkje under denne posten.

Senter mot marin forsøpling, Marfo, har fått ei viktig nasjonal rolle som både kompetansesenter, koordinator og pådriver for oppryddingsarbeid knytt til hav, kyst, elver og innsjøar. Senteret forvaltar to tilskottsordningar, SALT Lofoten Fishing for Litter og tilskott til tiltak for å redusere marin forsøpling. Det er etablert digitale verktøy, Rydde, Rent hav og marfo.no, til bruk i dette viktige arbeidet. I tillegg til ei nasjonal rolle som kompetansesenter som skal sørge for eit godt koordinert og effektivt oppryddingsarbeid med gode HMS-rutiner, skal senteret leie eit nasjonalt samarbeidsråd for marin forsøpling, samarbeide internasjonalt og delta aktivt i det globale partnarskapet mot marin forsøpling (GPML). Baselkonvensjonen om avfall, avfallshandtering og grensekryssande transport av avfall ligg også til grunn for arbeidet med marin forsøpling. Komiteen ser positivt på at arbeidet med marin forsøpling er blitt meir systematisert gjennom denne omstillinga. Det er også bra at instruksen gitt av Miljødirektoratet inneheld ansvar for overvaking av OSPAR- strender, og at det er opna for at senteret kan ta andre oppgåver knytte til OSPAR-arbeidet.

Komiteen registrerer at den samla summen avsett til formålet marin forsøpling totalt sett er redusert samanlikna med det som var avsett i budsjettet for 2022. Då låg marin forsøpling under fleire postar i kapittel 1420 Miljødirektoratet. Regjeringa peikar på at ein må vedta ei tilsegnsfullmakt under kap. 1424 post 71 i tilknyting til tilskottsordningane. Dette forslaget ligg som forslag til vedtak VI i Gul bok.

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Komiteens medlem fra Miljøpartiet De Grønne er sterkt uenig i regjeringens forslag om å kutte på dette området. Ordningene med tilskudd til tiltak for å redusere marin forsøpling har bidratt til omfattende frivillig opprydding i Norge. Ifølge data fra Hold Norge Rent har frivillige ryddere fjernet over 10 000 tonn søppel siden 2011. Undersøkelser viser at om lag en tredjedel av alle nordmenn har deltatt på ryddeaksjoner de siste årene. Dette medlem mener det sender et svært uheldig signal at regjeringen nå trekker seg delvis tilbake fra denne dugnaden.

Dette medlem viser til Miljøpartiet de Grønnes alternative statsbudsjett, der det ble foreslått å doble bevilgningen på posten sammenliknet med saldert budsjett for 2022.

3.1.21 Kap. 1425 Fisketiltak

Komiteen viser til at det foreslås bevilget 17 465 000 kroner på dette kapitlet for 2023, jf. Prop. 1 S (2022–2023).

3.1.22 Kap. 1428 Enova SF

Komiteen viser til at Enova er et spesialverktøy for å fremme innovasjon og utvikling av nye klima- og energiløsninger. Enova skal bidra til at Norge når sine klimaforpliktelser, og til omstilling til et lavutslippssamfunn. Støtte fra midlene som Enova forvalter, skal avlaste risiko og kostnader for uttesting av nye løsninger. Siktemålet for aktiviteten er å oppnå varige markedsendringer slik at løsninger tilpasset lavutslippssamfunnet blir foretrukket uten støtte.

Komiteen viser også til Innst. 25 S (2022–2023) og vedtak 21, hvor Stortinget ber regjeringen vurdere, i lys av den aktuelle strømsituasjonen, å gi Enova et tilleggsmandat om å bidra til å styrke forsyningssikkerheten.

Komiteen viser videre til budsjettforslaget i Prop. 1 S (2022–2023) der det foreslås en økning på 500 mill. kroner til en bevilgning på 4,5 mrd. kroner inkludert påslaget på nettariffen. Dette vil kunne øke Enovas innsats opp mot prosjekter som gir ikke-kvotepliktige utslippsreduksjoner, eksempelvis gjennom økt elektrifisering av fartøy, tungtransport og anleggsmaskiner og utslippsreduksjoner i ikke-kvotepliktig industri. Samtidig blir bevilgningen nevnt ovenfor for 2023 justert som følge av prisomregning, og det blir overført 200 mill. kroner til Husbanken for energitiltak.

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, viser til at det i budsjettforliket er foreslått 850 mill. kroner i økt overføring til Enova, og flertallet foreslår derfor at kap. 1428 post 50 økes med 850 mill. kroner sammenlignet med regjeringens forslag.

Flertallet viser til at det i budsjettforliket er foreslått å opprette et nytt punktutslippsprogram i Enova, og at bevilgningen til Enova økes med 50 mill. kroner, og flertallet foreslår derfor at kap. 1428 post 50 økes med 50 mill. kroner, sammenlignet med regjeringens forslag.

Flertallet viser til at Enova og Klima- og energifondets formål er å bidra til å nå Norges klimaforpliktelser og bidra til omstillingen til lavutslippssamfunnet. I avtalen om forvaltningen av midlene i Klima- og energifondet 2021–2024 erkjennes det at sirkulære løsninger og verdikjeder vil være viktige i omstillingen til lavutslippssamfunnet. Flertallet forventer at denne erkjennelsen følges opp i praksis og blir vurdert for støtte fra Enova.

Flertallet mener det er helt avgjørende med en aktiv enøksatsing, og vil blant annet vise til de vedtak Stortinget gjorde høsten 2022, jf. Innst. 25 S (2022–2022). I budsjettet er det samlet sett en kraftig enøksatsing både for industrien, næringslivet og husholdningene. For husholdningene er det satt av minst 1,5 mrd. kroner over en fireårsperiode. I denne sammenheng viser flertallet til strømstøtteordningen for næringslivet med 2,8 mrd. kroner. Flertallet mener det er viktig med en sterkere sosial profil i enøkarbeidet. I dette arbeidet kan Husbanken spille en viktig rolle.

Komiteens medlemmer fra Rødt, Venstre og Miljøpartiet De Grønne merker seg at Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti fremhever flere viktige formål Enova skal jobbe for, som disse medlemmer også støtter, men at energitiltak i bygg ikke nevnes. Disse medlemmer frykter at dette betyr en reell nedprioritering av støtte til energieffektivisering og -produksjon. Disse medlemmer vil understreke at hensyn til både forsyningssikkerhet og folks strømutgifter bør føre til en satsing på energitiltak i bygg og en økning i øremerkede bevilgninger fra 2022.

Disse medlemmer er uenig i at det er noen kraftig enøk-satsing i budsjettet, og mener at budsjettet ikke bidrar tilstrekkelig til å nå målene for energieffektivisering. Flertallet viser til Husbankens rolle og strømstøtteordningen for næringslivet. Disse medlemmer understreker at bevilgningene til Husbanken for energitiltak er redusert etter budsjettforliket, og at strømstøtteordningen for næringslivet kun er innført for de siste månedene i 2022 og ikke skal gjelde for 2023.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til at Enova er det sentrale verktøyet for å fremme innovasjon og utvikling av nye klima- og energiløsninger og dermed bidra til å nå klimamålene. Under regjeringen Solberg ble bevilgningene til Enova doblet.

Disse medlemmer viser til at Enova har bidratt til å støtte en rekke viktige prosjekter de siste årene, som kan få stor betydning for omstillingen til et lavutslippssamfunn. Det gjelder blant annet hydrogen- og ammoniakkprosjekter, nullutslippsferjer, verdens reneste aluminiumsproduksjon på Karmøy, Nord-Europas største biogassanlegg på Skogn, elektrifiseringsprosjekter i transportsektoren og en rekke andre tiltak som bidrar til å fremme innovasjon og teknologiutvikling.

Disse medlemmer vil imidlertid peke på at det er helt nødvendig å gjøre mer for å redusere utslippene fra de største utslippspunktene i Norge. Disse medlemmer mener derfor Enova bør utvikle et punktutslippsprogram i samarbeid med de relevante næringene. Av Norges totale utslipp på 49,1 millioner tonn CO2 står industri og bergverk for 11,8 millioner tonn, og over 80 pst. stammer fra de 50 største utslippspunktene. Om vi isolerer de 10 største punktutslippene på fastlandet, utgjør de 14,8 pst. av utslippene.

Disse medlemmer viser til at det må utvikles en helhetlig plan med tilstrekkelige virkemidler for å redusere utslippene fra de største punktutslippene ned mot null innen 2030. Disse medlemmer mener at forslag til program og ulike alternativer for gjennomføring bør kunne legges frem i løpet av året.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til at de rekordhøye strømprisene er en stor byrde for folk og bedrifter i Sør-Norge, og det er nødvendig med tiltak som stimulerer til mer egenproduksjon av strøm og redusert strømforbruk. Disse medlemmer viser til at økt energieffektivisering er en viktig og konfliktfri satsing i en tid hvor det er behov for å styrke forsyningssikkerheten, og hvor blant annet Statnett varsler om et mulig kraftunderskudd før 2030 i sin kortsiktige markedsanalyse. Et kraftunderskudd vil gi høyere strømpriser for husholdninger og næringsliv. Energieffektivisering og kraftproduksjon fra solenergi på bygg kan gjøres raskt og bidra til å fase ut fossil energibruk i eksisterende industri og i transportsektoren.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til vedtakene fra Stortingets behandling av Innst. 25 S (2022–2023), og at oppfølgingen av disse vedtakene forutsetter en økning i pengebruken på energitiltak i bygg. Disse medlemmer understreker betydningen av å følge opp de nevnte vedtak og øremerke midler til dette formålet for at folk og bedrifter skal komme seg bedre gjennom strømpriskrisen, og at kraftbalansen styrkes på kort sikt. Disse medlemmer mener Enova bør ta et større ansvar i dette arbeidet, og viser til at Stortinget har bedt regjeringen om å gi Enova et tilleggsmandat om å bidra ytterligere til energieffektiviseringstiltak i husholdninger og bedrifter.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre og Kristelig Folkeparti viser til at disse partiene foreslår å styrke Enovas ramme for 2023 for at Enova skal være i stand til å levere på dette tilleggsmandatet.

Disse medlemmer viser videre til at Stortinget har bedt regjeringen fjerne en rekke regulatoriske barrierer for å utløse mer solenergi fra tak på privatboliger og næringsbygg, og forventer at regjeringen raskt presenterer nye forskrifter som løser dette.

Disse medlemmer viser videre til Stortingets mål om å spare 10 TWh i bygg innen 2030 og at regjeringen presenterte en plan for å nå dette målet i forslaget til statsbudsjett. Disse medlemmer merker seg at planen ikke inneholder tiltak som står i forhold til målet som skal nås, men mener Stortingets føringer på dette området vil forsterke regjeringens innsats.

Komiteens medlemmer fra Høyre og Fremskrittspartiet mener Bionova bør opprettes som en del av Enova. Det vil minimere behovet for administrasjon og gjøre det mulig å dra veksler på kompetansen som allerede finnes i Enova. Det kan også være med på å skape et enda bedre fagmiljø innen naturmangfold og biologiske prosesser i Enova. Disse medlemmer mener en bredere kunnskap om dette kan være nyttig for Enova, ettersom klima og natur henger tett sammen. Enova har lang erfaring med klimatiltak og hvordan man bruker virkemidler effektivt til klimaomstilling.

Komiteens medlemmer fra Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til at budsjettforliket mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti reduserer bevilgninger til energitiltak med samlet 280 mill. kroner under rammeområde 16 Utdanning og forskning og rammeområde 6 Innvandring, regional utvikling og bolig. Dette er reduksjon i midler på til sammen 280 mill. kroner i 2023 som var rettet mot kommunalt eide utleieboliger, sykehjem og omsorgsboliger og studentboliger. Etter budsjettforliket er gjenstående øremerkede bevilgninger til energitiltak 200 mill. kroner som Enova skal stille til disposisjon i henhold til styringsavtalen, og 200 mill. kroner som er overført til Husbanken for ny ordning under rammeområde 6. 400 mill. kroner samlet er tilsvarende det Enova ble bedt stille til disposisjon til energitiltak i husholdningene og hos forbrukere i 2022.

Disse medlemmer viser også til at budsjettforliket inneholder en generell styrking av Enova på 850 mill. kroner.

Disse medlemmer viser til at økt energieffektivisering er en viktig og konfliktfri satsing i en tid hvor det er behov for å styrke forsyningssikkerheten, og hvor blant annet Statnett varsler om et mulig kraftunderskudd før 2030 i sin kortsiktige markedsanalyse. Et kraftunderskudd vil gi høyere strømpriser for husholdninger og næringsliv. Energieffektivisering og kraftproduksjon fra solenergi på bygg kan gjøres raskt og kan bidra til å fase ut fossil energibruk i eksisterende industri og i transportsektoren.

Disse medlemmer viser til vedtakene fra Stortingets behandling av Innst. 25 S (2022–2023), som regjeringen nå følger opp, og mener at oppfølgingen av disse vedtakene fordrer at den samlede pengebruken på energitiltak i bygg ikke reduseres fra de samlede bevilgningene regjeringen foreslo til formålet i Prop. 1 S (2022–2023) men holdes på minimum samme nivå.

På denne bakgrunn fremmer disse medlemmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen sikre at midlene Enova stiller til disposisjon til energitiltak i husholdninger og hos forbrukere er minimum 480 mill. kroner, ut over de 200 mill. kronene overført til Husbanken.»

Komiteens medlem fra Rødt viser til Rødts alternative statsbudsjett, der det ble foreslått å øke bevilgningen til Enova med ytterligere 1 780 mill. kroner for å styrke innsatsen innen både energieffektivisering og utslippskutt.

Den mest miljøvennlige energien er den vi ikke bruker. I tillegg er energieffektivisering et klassespørsmål: De skyhøye strømprisene fører i praksis til at de med dårlig eller vanlig råd rasjonerer med strømmen, mens de rikeste kan fortsette å sløse som før. Rødt vil at staten skal investere én mrd. kroner i energieffektivisering og solenergi på bygg. Rødt vil styrke Enovas tilskuddsordninger og gjøre dem enklere og mer tilgjengelige for alle. 300 mill. kroner er øremerket lavinntektsgrupper og de som ikke har råd til å legge ut store summer. Ordningene til Enova som sørger for utslippskutt, får også et løft med Rødts forslag, blant annet til å rulle ut teknologi som kutter utslipp i industrien, utslippsfri kollektivtrafikk og bedre lademuligheter.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen innføre en tidsavgrenset støtte til energieffektiviseringstiltak i eksisterende yrkesbygg gjennom Enova.»

Komiteens medlem fra Venstre påpeker at Enova er et viktig verktøy for å omstille Norge. Enovas oppdrag er å forvalte Klima- og energifondet med formål om å bidra til at Norge når sine klimaforpliktelser og å bidra til omstillingen til lavutslippssamfunnet. De bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Dette medlem viser til Enovas årsrapport, som viser at Enova satt på 12 mrd. kroner i oppsamlede fondsmidler ved inngangen til 2021, noe som var mer enn forpliktelsene Enova hadde per 31. desember 2021. Dette medlem mener Enova bør bruke mer på enøktiltak i husholdninger og næringslivet, som et avbøtende tiltak for strømpriskrisen vi står midt oppe i. Slik kan staten bidra med å sette flere bedre i stand til å ta kontroll over økonomien sin ved at energiutgiftene reduseres. Dette medlem understreker samtidig viktigheten av at Enova opprettholder sitt mandat, som er å sikre reduserte ikke-kvotepliktige utslipp mot 2030, samt teknologiutvikling og innovasjon som bidrar til utslippsreduksjoner frem mot lavutslippssamfunnet i 2050. På denne bakgrunn foreslår dette medlem å øke bevilgningen til Enova med 100 mill. kroner ut over regjeringens opprinnelige budsjettforslag.

Komiteens medlemmer fra Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til at Enovas støtteordninger for hydrogenprosjekter har økt kraftig. Disse medlemmer understreker at hydrogen og ammoniakk er en viktig løsning i det grønne skiftet og i likhet med annen fornybar kraft og drivstoff er viktig for at Norge skal nå utslippsmålene sine. Disse medlemmer påpeker at virkemidler for hydrogensatsingen er utredet i flere omganger. Nå trenger hydrogenbransjen konkrete og målrettede virkemidler og mål for å sikre forutsigbarhet for investeringer i markedet. Disse medlemmer mener det må lages en plan for hvordan staten frem mot 2030 skal bidra med risikoavlastende kapital for hydrogennæringen. Disse medlemmer viser til EU, der det nylig ble øremerket 3 mrd. euro til hydrogen gjennom European Investment Bank.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti påpeker at differansekontrakter kan være et viktig verktøy for å finansiere og realisere teknologiprosjekter der det er stor usikkerhet om kostnad og pris. Differansekontrakter er kontrakter der staten og bedrifter inngår en avtale som innebærer at staten deler prisrisikoen med et privat eller offentlig foretak. Disse medlemmer påpeker at en felles barriere for mange teknologiprosjekter med bruk av hydrogen og ammoniakk er usikkerhet knyttet til merkostnad og pris.

Komiteens medlemmer fra Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til en ordning med differansekontrakter for hydrogen, senest innen revidert budsjett 2023.»

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti peker på at raske investeringer i solenergi og energisparing kan styrke forsyningssikkerheten, senke strømregningene og gjøre energisystemet mer bærekraftig. Disse medlemmer mener tiltakene regjeringen har levert så langt, har vært svært utilstrekkelige i møte med den akutte energikrisen i Europa. Disse medlemmer viser til de tolv vedtakene Stortinget fattet under behandlingen av Innst. 25 S (2022–2023), og mener at vedtakene må følges opp raskt, slik at nye investeringer utløses allerede til vinteren.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen på egnet måte orientere Stortinget om hvordan den vil følge opp vedtakene fattet i forbindelse med behandlingen av Innst. 25 S (2022–2023), senest innen utgangen av januar 2023.»

Komiteens medlem fra Miljøpartiet De Grønne mener moden teknologi som solcellepaneler, varmepumper, nye vinduer og etterisolering må støttes, og støttesatsene må økes slik at flere får råd til å energispare. Støtteordningene for solenergi må utvides og også gjelde næringsbygg og borettslag/sameier, samt batterier og solfangere.

Dette medlem viser til Miljøpartiet de Grønnes alternative statsbudsjett, der det ble foreslått å sette av 2,5 mrd. kroner ekstra til å støtte investeringer i energisparing og solenergi via Enova og 1 mrd. kroner ekstra til Enovas øvrige arbeid. Dette medlem vil understreke at pengene i størst mulig grad må være utløsende for nye tiltak og gi raske reduksjoner i energibruk. Ordningene må være tilgjengelige for borettslag, og det bør vurderes en gradert støttesats der folk med lav inntekt får høyere støtte enn de med høy inntekt. Dette kan også bidra til at pengene virker mer utløsende på nye tiltak.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til at solenergibransjen kommer til å bli svært viktig for norsk og europeisk energiomstilling. Norge er blant få europeiske land med en etablert solcelleindustri, med aktører som blant andre REC Solar, NorSun og Norwegian Crystals.

Disse medlemmer viser til at Norge i dag er Europas største produsent av silisiumwafere for solceller. Dette materialet er grunnlaget for energirevolusjonen som er i ferd med å gjøre solenergi til framtidas viktigste energikilde. Mange andre europeiske lands solindustri ble lagt ned da Kina overtok nesten hele markedet, og EU setter nå inn store strategiske ressurser for å bygge opp igjen en slik industri. Norge er i en meget god posisjon til å lede an i denne oppbyggingen hvis regjeringen prioriterer det.

Disse medlemmer viser til at EU anser solcelleindustrien som et svært viktig satsingsområde i årene som kommer. Satsingen er et eksempel på hvordan EU nå ser grønn politikk som et sentralt virkemiddel både i næringspolitikk og sikkerhetspolitikk. Solenergisatsingen er både industriutvikling og sikkerhetspolitikk som gjør Europa mer uavhengig av ekstern energi og teknologi.

Disse medlemmer viser til at solenergi er helt avgjørende for en rask omstilling fra fossil til fornybar energi og økt europeisk energiuavhengighet. EU ønsker at en større andel av solcellene vår verdensdel trenger, skal lages i Europa – ikke bare i Kina, som i dag er nærmest totalt dominerende i verdikjeden for solceller. Dette er bakgrunnen for at EU i mai i år lanserte solindustrien som en ny såkalt IPCEI (Important Project of Common European Interest), kalt IPCEI PV. Her samles innovative prosjekter på utvalgte industrielle områder som krever koordinert innsats på tvers av landegrensene. Prosjektene skal fremme investeringer i Europa og på sikt styrke Europas konkurranseevne på strategisk viktige områder.

Disse medlemmer merker seg at regjeringen fikk Norge med i IPCEI-løpet for hydrogen. Potensialet i IPCEI vises ved at norske selskaper nå får 1 026 mill. kroner i støtte til hydrogenprosjekter.

Disse medlemmer mener at det faktum at Norge foreløpig er ett av få land i Europa med en etablert industri i verdikjeden for solenergi, gjennom blant andre REC Solar, NorSun og Norwegian Crystals, viser at solenergi kan være en enorm industrimulighet for Norge. Tidsvinduet i EUs IPCEI PV-satsing er imidlertid trangt. EU-land investerer svært mye i å bygge opp igjen sin egen solindustri, og dersom Norge ikke raskt benytter sin nåværende konkurransefordel innen solcelleteknologi, vil man raskt miste denne konkurransefordelen.

På denne bakgrunn fremmer disse medlemmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen aktivt benytte IPCEI PV-samarbeidet for å sikre en sterk norsk posisjon i den europeiske verdikjeden for solcelleindustrien.»

Komiteens medlem fra Miljøpartiet De Grønne viser for øvrig til sine merknader om norsk solcelleindustri i Innst 8 S (2022–2023).

3.1.23 Kap. 1471 Norsk Polarinstitutt

Komiteen viser til at det foreslås bevilget 358 178 000 kroner på dette kapitlet for 2023, jf. Prop. 1 S (2022–2023). Bevilgningen i 2022 var på 345 142 000 kroner, jf. saldert budsjett 2022.

Komiteen er positiv til at Norsk Polarinstitutt, som den sentrale statsinstitusjonen for kartlegging, miljøovervåking og forvaltningsrettet forskning i Arktis og Antarktis, blir styrket.

Post 1 Driftsutgifter

Det foreslås bevilget 243 751 000 kroner på post 1.

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres

Det foreslås bevilget 113 866 000 kroner på post 21.

Post 50 Stipend

Det foreslås bevilget 561 000 kroner på post 50.

3.1.24 Kap. 4471 Norsk Polarinstitutt

Komiteen viser til at det foreslås bevilget 91 198 000 kroner på dette kapitlet for 2023, jf. Prop. 1 S (2022–2023). Bevilgningen i 2022 var på 88 542 000 kroner, jf. saldert budsjett 2022.

3.1.25 Kap. 1472 Svalbards miljøvernfond

Komiteen viser til at det foreslås bevilget 13 000 000 kroner på dette kapitlet for 2023, jf. Prop. 1 S (2022–2023).

3.1.26 Kap. 1474 Fram – Nordområdesenter for klima- og miljøforskning

Komiteen viser til at Fram-senteret skal styrke og utvikle kunnskap om klima og miljøkonsekvenser av næringsvirksomhet i nord. Bedre kunnskap om klima og miljø har stor verdi for ressursforvaltning, klimatilpassing, samfunnsplanlegging og beredskap i nord.

Komiteen viser videre til budsjettforslaget i Prop. 1 S (2022–2023), der det foreslås en bevilgning på 54,274 mill. kroner som skal støtte opp om den faglige aktiviteten som er fordelt på fem forskningsområder: forskning for god forvaltning av Polhavet, hvordan det nordlige økosystemet påvirkes, fra fjell til fjord, areal under press og Tanaelva.

3.1.27 Kap. 1481 Klimakvoter

Komiteen viser til at det foreslås bevilget 87 649 000 på dette kapitlet, jf. Prop. 1 S (2022–2023).

Post 22 Internasjonalt samarbeid om utslippsreduksjoner, kan overføres

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet vil påpeke at å kjøpe klimakvoter er et effektivt tiltak fordi man på den måten får gjennomført utslippskutt der de er billigst. Disse medlemmer viser til Fremskrittspartiets alternative budsjett, der det ble foreslått å styrke denne posten med 290 mill. kroner.

3.1.28 Kap. 1482 Internasjonale klima- og utviklingstiltak

Komiteen viser til at det foreslås bevilget 3 078 387 000 kroner på dette kapitlet, jf. Prop. 1 S (2022–2023).

Komiteen viser til at tropisk avskoging fortsetter på et høyt nivå, selv om tap av tropisk naturskog gikk noe ned i 2021 sammenlignet med toppåret 2020. Samla sett mistet verden 3,75 million ha naturskog i 2021. Dette er skogtypen som har høyest biologisk mangfold og de største karbonlagrene.

Komiteen merker seg at Klima- og skoginitiativet ble lansert i 2007, og at siden da har det blitt inngått en rekke samarbeid og partnerskap. Målet med initiativet er å medvirke til redusert og reversert tap av tropisk skog, noe som gir et mer stabilt klima, mer bevart naturmangfold og mer bærekraftig utvikling.

Komiteen ser at tilskuddet innenfor ordningen dekker tre kategorier av tiltak: betaling for verifiserte utslippsreduksjoner, finansiering av program- og prosjektporteføljer og fondsoppbygning.

Komiteen understreker betydningen av at det for hver utbetaling blir rapportert på oppnådde resultater i samsvar med de inngåtte avtalene og målene med tilskuddet. Mottaker av tilskudd skal ha sikringsmekanismer mot korrupsjon og negative sosiale og økonomiske konsekvenser.

Post 1 Driftsutgifter

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet vil påpeke at det norske klima- og skoginitiativet ikke har lykkes med å etablere stabile partnerskap med andre land. Dette prosjektet har det i en årrekke vært bevilget mange milliarder kroner til, enda det ikke har virket etter hensikten, noe blant annet Bistandsnytt har påpekt. Disse medlemmer viser til Fremskrittspartiets alternative budsjett, der disse postene ble foreslått kuttet med hhv. 101,54 mill. kroner og 2,976 847 mrd. kroner.

Komiteens medlem fra Venstre viser til klima- og skogsatsingen, som er et av Norges viktigste internasjonale klimatiltak som bidrar til å bevare regnskogen og annen tropisk skog. Dette medlem viser til Venstres alternative statsbudsjett, der det foreslås å styrke klima- og skogsatsingen internasjonalt med 200 mill. kroner sammenlignet med regjeringens budsjettforslag.

Komiteens medlem fra Miljøpartiet De Grønne har merket seg at Norge har varslet en dobling av Norges bidrag til internasjonal klimafinansiering. Det er et skritt i riktig retning, men ambisjonene må økes, og det må legges frem en forutsigbar og forpliktende plan for hvordan målet skal nås.

Dette medlem vil peke på at forutsetningen for å løse klimautfordringen er en fordeling av ansvar og kostnader knyttet til klimakrisen som oppfattes som rimelig og rettferdig, ikke minst av befolkningen i de landene som rammes hardest av klimaendringene. Uten en felles forståelse på dette området blir forpliktende avtaler om å begrense utslipp vanskelige å få varig aksept for. Da er det naturlig at landene som har bidratt med høye utslipp per person, og som har tjent mye penger på fossil energi, bidrar i tråd med dette. Dette medlem mener det bør lages en opptrappingsplan for klimafinansiering i tråd med Norges ansvar under Parisavtalen skissert i rapporten «Norway’s Fair Share of the Paris Agreement» fra Stockholm Environment Institute (SEI). Opptrappingsplanen bør inneholde årlige bevilgninger til utslippskutt, tilpasning og tap og skade i sør frem mot 2030.

Komiteens medlemmer fra Rødt og Miljøpartiet De Grønne fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen legge frem forslag til en forpliktende opptrappingsplan for Norges internasjonale klimafinansiering som sikrer at Norge dekker en rettferdig andel av utgifter til utslippskutt, klimatilpasning og tap og skade i utviklingsland som følge av klimaendringer.»

Komiteens medlem fra Miljøpartiet De Grønne viser til Miljøpartiet de Grønnes alternative statsbudsjett, der det foreslås at Norge etablerer en klimaprosent der én prosent av BNI settes av til internasjonal klimafinansiering årlig. Dette medlem mener at en klimaprosent bør etableres som et nytt prinsipp på linje med bistandsprosenten. En klimaprosent vil bare utgjøre en relativt liten andel av Norges olje og gassinntekter selv i et år med gjennomsnittlige priser.

Dette medlem viser til Miljøpartiet de Grønnes alternative statsbudsjett, der det ble foreslått å etablere en klimaprosent.

Post 73 Klima- og skogsatsingen, kan overføres

Komiteens medlemmer fra Rødt og Miljøpartiet De Grønne mener det er svært positivt at regjeringen har varslet en snarlig gjenopptakelse av samarbeidet med Brasil om regnskog under forutsetning av at avskogingen går ned. Disse medlemmer viser til at det haster å få snudd avskogingstrenden i Brasil, og mener Norge bør bidra til å finansiere hastetiltak som kan stanse ulovlig hogst hvis Brasil ønsker bistand til dette.

Post 74 (Ny) Internasjonal finansieringsordning for livet i havet

Komiteens medlemmer fra Rødt og Miljøpartiet De Grønne mener det trengs en ny global finansieringsordning for livet i havet etter modell av REDD. Bestandene av marine arter er halvert siden 1970, ifølge WWFs Living Blue Planet Report, med klimaendringer og havforsuring, forurensing, ødeleggelse av viktige leveområder og overfiske som viktige årsaker. Et koordinert internasjonalt krafttak for å styrke forvaltningen er nødvendig for å unngå kollaps i marine økosystemer. Norge har høy kompetanse på økosystembasert havforvaltning og mulighet til å ta ledelsen for å styrke forvaltningen globalt, regionalt og nasjonalt i utviklingsland. Utgiftene blir begrenset det første året, men vil øke etter hvert.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen ta initiativ til en ny global finansieringsordning for å finansiere tiltak som skal beskytte og restaurere livet i havet.»

3.2 Oppfølging av anmodningsvedtak under rammeområde 13

Nedanfor er komiteen sine merknader til regjeringa si oppfølging av oppmodingsvedtak under Klima- og miljødepartementet (KLD). Oversikta i Prop. 1 S (2022–2023) frå KLD inkluderer alle vedtak frå stortingssesjonen 2020–2021 og vedtak frå tidlegare stortingssesjonar som kontroll- og konstitusjonskomiteen i Innst. S 580 (2020–2021) meinte ikkje var kvitterte ut.

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, viser til regjeringens rapportering på ulike anmodningsvedtak i budsjettproposisjonen. Flertallet tar i denne innstillingen ikke stilling til realiteten i de enkelte forslagene eller regjeringens konklusjon om videre rapportering eller ikke. Det vil bli gjort ved behandling av Meld. St. 4 (2022–2023).

Komiteens medlem fra Rødt peker på at Stortingets vedtak nr. 669 (2015–2016) består av tre deler: 1) klargjøre hva som er god tilstand i natur, 2) klargjøre hvilke arealer som regnes som forringet, og 3) trappe opp arbeidet med å bedre tilstanden i økosystemene. Dette medlems oppfatning er at ingen av disse tre delene er fulgt tilstrekkelig opp ennå, og mener regjeringen må komme tilbake til Stortinget med nærmere vurderinger av alle tre delene.

Komiteens medlemmer fra Rødt, Venstre og Miljøpartiet De Grønne viser til at Stortinget ved behandlingen av Innst. 446 S (2021–2022) vedtok følgende:

«Stortinget ber regjeringen om å følge opp vedtak om å endre bruken av begrepet nullutslipp i alle statlige målsettinger og planer til nullutslipp og biogass, dette i den hensikt å likestille biogass med elektrisitet og hydrogen, og det skal gjelde alle vedtatte og fremtidige planer.»

Disse medlemmer merker seg at regjeringen ikke har innført dette, og at den anser vedtaket som utkvittert. Disse medlemmer mener biogass må likestilles med elektrisitet og hydrogen og klassifiseres som nullutslipp, slik at man får økt farten i den grønne omstillingen og overgangen fra lineær til sirkulær økonomi. Disse medlemmer mener regjeringen ikke har fulgt opp Stortingets intensjon med vedtaket.

Disse medlemmer viser til vedtak nr. 487, 27. februar 2018:

«Stortinget ber regjeringen utrede påbud om rensing av flyveaske og komme tilbake til Stortinget med dette på egnet måte.»

Disse medlemmer viser til at regjeringen i Prop. 1 S (2022–2023) fra Klima- og miljødepartementet anser vedtaket som oppfylt. Disse medlemmer er uenig i at vedtaket er oppfylt, og mener regjeringen må se på alternativer til deponi av flyveaske. Disse medlemmer påpeker at deponiet på Langøya utenfor Holmestrand snart er fullt, og at det ikke er på plass noen ny løsning for deponi.

Komiteens medlemmer fra Venstre og Rødt mener det må arbeides aktivt for å redusere farlig avfall, og viser til at det finnes teknologi for gjenvinning av flyveaske. Disse medlemmer mener regjeringen må arbeide for økt sirkularitet innen avfallsbransjen og at den må satse på rensing av flyveaske i tråd med teknologien som finnes.