Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i allmenngjøringsloven (adgang til å gi forskrift om oppdragstakers dokumentasjonsplikt) – BERIKTIGET

Til Stortinget
Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 15. november 2022

Kirsti Bergstø

Mímir Kristjánsson

leder

ordfører