Europautvalget - Møte i Europautvalget fredag den 30. november 2018

Dato: 30.11.2018

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1

  Justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara vil redegjøre for følgende: – Prioriteringer innenfor ytre og indre sikkerhet på justis- og innenriksfeltet.

 • Sak nr. 2

  Klima- og miljøminister Ola Elvestuen vil redegjøre for følgende: – Status i forhandlingene med EU om felles oppfyllelse av utslippsmålet for 2030, hvor ambisjonen er å bli enige om hovedprinsippene innen klimatoppmøtet i Katowice i desember.

 • Sak nr. 3

  Fiskeriminister Harald Tom Nesvik vil redegjøre for følgende: – Fiskeriforhandlinger med EU i lys av brexit.

 • Sak nr. 4

  Aktuelle rettsakter for møtet i EØS-komiteen 5. desember 2018. Se vedlagte brev fra Utenriksdepartementet, datert 23. november d.å., samt liste med de enkelte rettsakter.

 • Sak nr. 5

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreide vil etter planen redegjøre for følgende: –Brexit Orientering om status i forhandlingene mellom EU og Storbritannia – herunder om finaliseringen av Storbritannias utmeldingsavtale, om arbeidet fremover i forbindelse med Norges avtale med Storbritannia, og om beredskapen på norsk side dersom Storbritannia skulle forlate EU uten utmeldingsavtale. Informasjon om arbeidet med lovforslag og samarbeidet med Stortinget i så måte. –EØS-rådet Orientere om det halvårlige møtet i EØS-rådet som fant sted 20. november. I den formelle delen av møtet var EU-siden denne gangen representert ved EUs utenrikstjeneste og Østerrikes utenriksminister Karin Kneissl, ettersom Østerrike har formannskapet i EU dette halvåret. Partene gjennomgikk status for EØS-samarbeidet. I tillegg ble det en tematisk diskusjon om EUs sosiale pilar. Under den formelle delen møtte EUs sjefsforhandler Michel Barnier, det vil det orienteres om under dagsordenpunktet om brexit. –Norsk deltakelse i EUs programmer i perioden 2021–2027 Orientering om EU-kommisjonens forslag til nye rammeprogram for perioden 2021–2027.

Møtet hevet kl. 10.43.