Europautvalget - Møte i Europautvalget fredag den 30. november 2018

Dato: 30.11.2018

Sak nr. 4

Aktuelle rettsakter for møtet i EØS-komiteen 5. desember 2018. Se vedlagte brev fra Utenriksdepartementet, datert 23. november d.å., samt liste med de enkelte rettsakter.

Talere

Lederen: Utvalget har mottatt en oversikt over rettsaktene som regjeringen foreslår innlemmet i EØS-avtalen på møtet i EØS-komiteen i Brussel 5. desember.

Har utvalget kommentarer til den oversendte lista? – Sigbjørn Gjelsvik, vær så god.

Sigbjørn Gjelsvik (Sp): Bare et kjapt spørsmål som gjelder hvitvasking. Det står i omtalen at det regelverket som følger av direktivet, i stor grad allerede er gjennomført. Da er spørsmålet: Hva er det som eventuelt er nytt her? Dette har vi hatt en omfattende prosess om i forbindelse med den nye hvitvaskingsloven, som jeg for øvrig var saksordfører for. Når det står at det i stor grad allerede er gjennomført, lurer jeg på om det ligger noe materielt nytt her.

Utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide: Jeg kan svare kort på det.

Det ble vedtatt en ny hvitvaskingslov som trådte i kraft nå i sommer. Det som egentlig er det som skiller hvitvaskingsloven og det som ikke er inkludert og inkorporert i den allerede, er to artikler i direktivet, 30 og 31, som handler om registre over reelle rettighetshavere, som gjennomføres ved lovendring. Det er det som utstår, sammenliknet med norsk rett i dag.

Lederen: Da går vi til sak nr. 5.