Europautvalget - Møte i Europautvalget tirsdag den 20. oktober 2020 *

Dato: 20.10.2020
Møteleder: Michael Tetzschner

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Formalia

Møteleder: Michael Tetzschner (utenriks- og forsvarskomiteens første nestleder)

(Deler av referatet er unntatt offentlighet fram til 26. oktober 2021)

Finanskomiteen var innkalt til å delta.

Næringskomiteen, energi- og miljøkomiteen og transport- og kommunikasjonskomiteen var invitert til å delta.

Fra regjeringen møtte utenriksminister Ine Eriksen Søreide og finansminister Jan Tore Sanner.

Videre var utenriks- og forsvarskomiteens sekretær, Eivind Homme, til stede.

Det ble ikke foretatt navneopprop av de tilstedeværende.

Møtelederen: Velkommen til dette europautvalgsmøtet, som igjen holdes digitalt på grunn av covid-19. Det betyr at de aller fleste er logget på via Teams. Dette inkluderer også utenriksminister Ine Eriksen Søreide og finansminister Jan Tore Sanner.

Noen av oss er på møterom N-202 her på Stortinget og vil ta ordet herfra.

Innledningsvis vil jeg oppfordre alle til å skru av mikrofonen når de ikke har ordet for å unngå unødig støy. Når dere ønsker å si noe, ber jeg dere om å bruke «rekke opp hånden-funksjonen». På vanlig måte blir det tatt opptak og referat fra møtet. Dette gjør at vi også midlertidig stopper opp om forbindelsen blir dårlig eller opptaksfunksjonen slutter å fungere. Vi gjennomfører ikke opprop, men sekretariatet vil notere deltakelsen på møtet.

Finansministeren skal orientere om siste utvikling innen EUs finansmarkedsregulering, status for etterslepet på finansområdet, om brexit og konsekvenser for markedet for finansielle tjenester samt hvordan Europas grønne giv berører finansministerens ansvarsområder. Han vil også orientere om dialogen med ESA om forlengelse av merverdiavgiftsvedtaket for elbiler. Finanskomiteen er derfor innkalt til møtet.

Utenriksministeren skal orientere om status for brexit og forhandlingene om Norges fremtidige forhold til Storbritannia, Europas grønne giv, forhandlinger med EU om nye EØS-finansieringsordninger og fisk, EUs mobilitetspakke på veiområdet samt situasjonen i Hviterussland.

Næringskomiteen, energi- og miljøkomiteen og transport- og kommunikasjonskomiteen er derfor invitert til å delta om ønskelig.

Er det kommentarer til den dagsordenen som er utsendt? – Så synes ikke å være tilfellet, og da anser vi dagsordenen for å være godkjent.