Europautvalget - Møte i Europautvalget tirsdag den 20. oktober 2020 *

Dato: 20.10.2020
Møteleder: Michael Tetzschner

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Sak nr. 2

Aktuelle rettsakter for møtet i EØS-komiteen 23. oktober 2020. Se vedlagte brev fra Utenriksdepartementet, datert 13. oktober d.å., med endelig liste med omtale av rettsakter som kan bli innlemmet på EØS-komiteens møte 23. oktober.

Talere

Møtelederen: Saken gjelder det neste møtet i EØS-komiteen, som finner sted i Brussel 23. oktober. Det foreligger en liste med rettsakter som ble oversendt fra Utenriksdepartementet den 13. oktober. Denne listen inneholder 34 rettsakter og 5 budsjettposter.

Vi åpner for kommentarer. En som har meldt seg med et spørsmål her, er Svein Roald Hansen.

Svein Roald Hansen (A): Det gjelder den første av rettsaktene under Kulturdepartementet, denne Marrakech-traktaten. Der står det, under «Sakkyndige instansers merknader»:

«En rekke rettighetshaverorganisasjoner har merknader knyttet til konsekvensene for gjeldende rett.»

Det er litt pussig at regjeringen ikke mener at Stortinget har en viss interesse av å vite hva disse merknadene inneholder, for lenger ned står det at organisasjoner som representerer personer med funksjonsnedsettelser, er «svært positive til forslaget». Det er vel ikke så overraskende, men hva er det de andre sier? Det burde jo også stått i papirene.

Møtelederen: Jeg gir ordet til utenriksministeren.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide: Vi mener nok så absolutt at Stortinget kan ha interesse av å vite mer om dette, men det kommentarene i oversikten over rettsakter refererer til, er det som var utkastet eller forslaget til direktiv i 2016. Det har skjedd ganske store endringer i det som gjør at en del av de punktene som mange var kritiske til, nå er ivaretatt. Jeg skal bare gå kort gjennom det.

Dette dreier seg enkelt sagt om å bedre tilgangen på åndsverk for blinde og svaksynte. Det er i utgangspunktet en veldig positiv sak, men samtidig har en del av organisasjonene særlig knyttet til rettighetshaverne vært kritiske til to ting. Det ene var at direktivet som utkast, altså det foreløpige og første direktivet, ikke tillot kompensasjon til rettighetshaverne. Det andre var at man også kunne komme i en situasjon der man måtte framstille nye eller tilstrekkelig tilrettelagte eksemplarer uavhengig av om det allerede fantes. Så har mange av disse innspillene kommet. På den måten er det vedtatte direktivet moderert sånn at det bl.a. åpnes en viss adgang til kompensasjon til rettighetshaverne.

Nå skal Kulturdepartementet på vanlig måte gå gjennom konsekvensene dette har for norsk lovgivning, og i den høringsrunden som skal til, vil det være fullt mulig fortsatt å komme med sine innspill. Men det kan virke som en del av det som i hvert fall var hovedkritikken, det med kompensasjonen til rettighetshavere, nå er ivaretatt. Det er noen endringer som allikevel må gjøres i norsk lov, men det vil Kulturdepartementet redegjøre nærmere for når de leverer saken på høring. Det dreier seg særlig om noe knyttet til lydbokavtalen. Dette er ting som er i prosess, men hele hovedpoenget her er at det er forskjell på det som var det opprinnelige direktivet, og det modererte, vedtatte direktivet.

Møtelederen: Takk for det. Utløser det nye kommentarer eller spørsmål? Jeg gir ordet til Svein Roald Hansen.

Svein Roald Hansen (A): Takk for det, men jeg synes poenget er at dette burde stått i papirene vi har fått. Det er i grunnen poenget, så jeg håper for framtiden at man er litt mer fyldig i slike papirer.

Møtelederen: Det tror jeg sikkert er noe man har notert seg.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide: Absolutt! Det er notert.

Møtelederen: Da kan vi lukke sak nr. 2 og bevege oss til de fire punktene som det ble redegjort for innledningsvis.