Europautvalget - Møte i Europautvalget tirsdag den 20. oktober 2020 *

Dato: 20.10.2020
Møteleder: Michael Tetzschner

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

  • Formalia

  • Sak nr. 1

    Finansminister Jan Tore Sanner vil etter planen redegjøre for følgende: Siste utvikling innen EUs finansmarkedsregulering og status for etterslepet på finansområdet, herunder om rettsakter som legger kompetanse til de europeiske tilsynsmyndighetene på finansmarkedsområdet og om status for innskuddsgarantidirektivet. Videre vil finansministeren redegjøre for brexit og konsekvenser for markedet for finansielle tjenester samt hvordan Europas grønne giv berører finansministerens ansvarsområder. Han vil også orientere om dialogen med ESA om forlengelse av merverdiavgiftsfritaket for elbiler.

  • Sak nr. 2

    Aktuelle rettsakter for møtet i EØS-komiteen 23. oktober 2020. Se vedlagte brev fra Utenriksdepartementet, datert 13. oktober d.å., med endelig liste med omtale av rettsakter som kan bli innlemmet på EØS-komiteens møte 23. oktober.

  • Sak nr. 3

    Utenriksminister Ine Eriksen Søreide vil etter planen redegjøre for følgende: Status for brexit og forhandlingene om Norges fremtidige forhold til Storbritannia Utenriksministeren vil redegjøre for status i forhandlingene om en ny frihandelsavtale mellom Norge og Storbritannia, samt for forhandlinger med Storbritannia på øvrige områder. Utenriksministeren vil også komme inn på forhandlingene mellom EU og Storbritannia. Europas grønne giv Europas grønne giv skal sikre at EU gjennomfører sine forpliktelser etter Paris-avtalen og posisjonere EU for grønn økonomisk omstilling og vekst. Kommisjonen har siden fremleggelsen av planen i desember 2019 fremmet en rekke strategier og handlingsplaner for hvordan den grønne given skal realiseres. Disse vil bli fulgt opp med revisjoner av regelverk og nye lovforslag. En del av regelverket vil bli bindende for Norge gjennom EØS-avtalen. Utenriksministeren vil orientere om hovedtrekkene i planen, prosessen i EU og hvordan planen vil bli fulgt opp av regjeringen. Forhandlinger med EU om nye EØS-finansieringsordninger og fisk Dagens EØS-finansieringsordninger utløper 30. april 2021. Det samme gjør tidsbegrensede tollkvoter for fisk som Norge har inn til EU. På EØS-rådsmøtet i november 2019 varslet EU at de ville komme i gang med forhandlinger for en ny periode, og det gjøres nå interne forberedelser på EU-siden. Utenriksministeren vil orientere om arbeidet som nå gjøres på norsk side for å forberede forhandlinger med EU om nye EØS-finansieringsordninger og tollkvoter. EUs mobilitetspakke på vegområdet Utenriksministeren vil redegjøre for EUs mobilitetspakke på vegområdet. Den «sosiale delen» av pakken ble vedtatt i EU i sommer. Regelverket er viktig for Norge, og EØS-prosessen har startet. Situasjonen i Hviterussland Utenriksministeren vil gi en oppdatering av situasjonen i lys av den siste tids utvikling.

Møtet hevet kl. 9.38.