Lagtinget - Møte torsdag den 3. desember 1998 kl. 14.10

Dato: 03.12.1998

Dokumenter: (Besl. O. nr. 7 (1998-99), jf. Innst. O. nr. 14 (1998-99) ogOt.prp. nr. 53 (1997-98))

Sak nr. 2

Odelstingets vedtak til lov om interkommunale selskaper

Talere

Vidar Kleppe (Frp): Jeg vil vise til behandlingen i Odelstinget vedrørende saken om interkommunale selskaper og den diskusjonen som har vært med hensyn til en del endringer, enten det er styresammensetning eller representasjon, og hvilke synspunkter de ulike partiene hadde.

Jeg skal ikke ta opp igjen diskusjonen her i Lagtinget, men jeg vil ta opp to forslag. Det første er et forslag på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre. Forslaget lyder:

«Odelstingets vedtak bifalles ikke.

Lagtingets anmerkning:

§ 41 fjerde ledd andre punktum antas å burde utgå.»

Det andre forslaget er fra Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Høyre og Senterpartiet. Forslaget lyder:

«Odelstingets vedtak bifalles ikke.

Lagtingets anmerkning:

§ 9 nytt åttende ledd antas å burde utgå.»

Presidenten: Vidar Kleppe har fremsatt de forslag han selv refererte.

Presidenten vil anbefale at vi først stemmer over forslaget fra Fremskrittspartiet og Høyre og deretter over forslaget fra Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Høyre og Senterpartiet. – Det anses vedtatt.

Votering:
  • Forslaget fra Fremskrittspartiet og Høyre ble med 18 mot 8 stemmer ikke bifalt.

Forslaget fra Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Høyre og Senterpartiet bifaltes med 14 mot 12 stemmer.

Presidenten: Lovvedtaket går dermed tilbake til Odelstinget med den vedtatte anmerkning.