Lov om interkommunale selskaper og lov om endringer i kommuneloven m.m. (kommunalt og fylkeskommunalt foretak)

Ot.prp. nr. 53 (1997-98), Innst. O. nr. 14 (1998-99), beslutning. O. nr. 7-8 (1998-99), beslutning. L. nr. 1 (1998-99), beslutning. O. nr. 26 (1998-99)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 19.11.1998 Innst. O. nr. 14 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.11.1998

   Behandlet andre gang i Odelstinget: 14.12.1998

   Behandlet i Lagtinget: 03.12.1998