Lagtinget - Møte tirsdag den 13. april 1999 kl. 14.05

Dato: 13.04.1999

Dokumenter: (Besl. O. nr. 56 (1998-99), jf. Innst. O. nr. 49 (1998-99)og Ot.prp. nr. 61 (1997-98))

Sak nr. 2

Odelstingets vedtak til lov om endringer i lov av 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester (barnevernloven) og lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester

Talere

Elsa Skarbøvik (KrF): Jeg viser til behandlingen av denne saken i Odelstinget. Der hadde Kristelig Folkeparti og Senterpartiet et forslag til § 9-2, men det ble forkastet. Vi finner det derfor ikke nødvendig å ta det opp igjen her, men jeg vil gjerne vise til debatten angående dette i Odelstinget.

Vidar Kleppe (Frp): Også jeg vil vise til debatten i Odelstinget omkring denne viktige saken om barnevernsloven og lov om sosiale tjenester. Fremskrittspartiet hadde en rekke konkrete innspill, og det var også en rekke lovparagrafer som vi stemte imot, men i og med at vi stod alene om dette, ser vi ingen grunn til å fremme disse forslagene på nytt.

Terje Johansen (V): I serien gode innlegg vil også jeg henvise til debatten i Odelstinget og peke på at Venstre stemte imot § 6-10 siste ledd, men siden vi tapte den avstemningen, finner heller ikke jeg noen grunn til å fremme forslag her og nå.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet.

Lovbeslutningen blir som bifalt av Lagtinget i overensstemmelse med Grunnloven å oversende Kongen.