Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om lov om endringer i lov av 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester og lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester.

Dette dokument

  • Innst. O. nr. 49 (1998-99)
  • Kildedok: Ot.prp. nr. 61 (1997-98).
  • Dato: 26.02.1999
  • Utgiver: Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen
  • Sidetall: 23
Til Odelstinget.

Oslo, i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen,den 25. februar 1999.

May-Helen Molvær Grimstad, Grethe G. Fossum,
leder. ordfører og sekretær.