Lagtinget - Møte torsdag den 10. juni 1999 kl. 13.00

Dato: 10.06.1999

Dokumenter: (Besl. O. nr. 77 (1998-99), jf. Innst. O. nr. 74 (1998-99)og Ot.prp. nr. 54 (1998-99))

Sak nr. 8

Odelstingets vedtak til lov om registrering av import og leveranser av råolje i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Lovbeslutningen blir som bifalt av Lagtinget i overensstemmelse med Grunnloven å oversende Kongen.