Lagtinget - Møte fredag den 16. juni 2000 kl. 19.20

Dato: 16.06.2000

Dokumenter: (Besl. O. nr. 104 (1999-2000), jf. Innst. O. nr. 92 (1999-2000)og Ot.prp. nr. 28 (1999-2000))

Sak nr. 9

Odelstingets vedtak til lov om endringer i straffeloven m.v. (seksuallovbrudd)

Talere

Erik Dalheim (A): På vegne av Arbeiderpartiet vil jeg sette fram følgende forslag:

«Odelstingets vedtak bifalles ikke.

Lagtingets anmerkning:

§ 192 annet ledd, innledningen, antas å burde lyde:

«Straffen er fengsel i minst 1 år dersom»

§ 195 første ledd annet punktum antas å burde lyde:

«Dersom den seksuelle omgangen var samleie, er straffen fengsel i minst 1 år.»»

Presidenten: Representanten Dalheim har satt fram det forslag han selv refererte.

Per Erik Monsen (Frp): Jeg viser til Odelstingets behandling og debatt om denne saken og vil fremsette to forslag. Det ene er på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre, og det lyder:

«Odelstingets vedtak bifalles ikke.

Lagtingets anmerkning:

§ 192 fjerde ledd antas å burde utgå.»

Det andre forslaget jeg vil fremsette, er på vegne av Fremskrittspartiet, og det lyder:

«Odelstingets vedtak bifalles ikke.

Lagtingets anmerkning:

§ 192 første ledd antas å burde lyde:

«Den som

  • a) skaffer seg seksuell omgang ved vold eller ved truende atferd, eller

  • b) har seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen, eller

  • c) ved vold eller ved truende atferd får noen til å ha seksuell omgang med en annen, eller til å utføre tilsvarende handlinger med seg selv,

    straffes for voldtekt med fengsel i inntil 12 år, men i minst 1 år. Ved vurdering av om det er utøvd vold eller truende atferd eller om fornærmede var ute av stand til å motsette seg handlingen, skal det legges vekt på om fornærmede var under 14 år.»

§ 192 annet ledd, innledningen, antas å burde lyde:

«Straffen er fengsel inntil 18 år, men minst 3 år, dersom»

§ 195 første ledd antas å burde lyde:

«Den som har seksuell omgang med barn under 14 år, straffes med fengsel inntil 21 år. Dersom den seksuelle omgangen var samleie, er straffen fengsel i minst 5 år.»

§ 195 annet ledd, innledningen, antas å burde lyde:

«Ved straffeutmålingen legges det i skjerpende retning vekt på om»

§ 204 annet ledd første punktum antas å burde lyde:

«Med pornografi menes i denne paragrafen kjønnslige skildringer hvor det gjøres bruk av barn, lik, dyr, vold eller tvang og lignende grove kjønnslige skildringer.»

§ 206 antas å burde lyde:

«Når bestemmelsene i dette kapittel bruker uttrykket samleie, menes vaginalt og analt samleie. Med samleie likestilles innføring av penis i munn, innføring av penis inn i og mellom de store og små kjønnslepper og innføring av gjenstand i skjede eller endetarmsåpning.»

§ 202 annet ledd antas å burde utgå.

§ 208 antas å burde utgå.»

Presidenten: Representanten Monsen har satt fram de forslag han selv refererte.

Flere har ikke bedt om ordet.

Presidenten vil først la votere over forslaget fra Fremskrittspartiet, deretter over forslaget fra Fremskrittspartiet og Høyre og til sist over forslaget fra Arbeiderpartiet.

Votering:
  • 1. Forslaget fra Fremskrittspartiet ble med 23 mot 3 stemmer ikke bifalt.

  • 2. Forslaget fra Fremskrittspartiet og Høyre ble med 19 mot 7 stemmer ikke bifalt.

  • 3. Forslaget fra Arbeiderpartiet ble med 16 mot 10 stemmer ikke bifalt.

Presidenten: Lovbeslutningen blir som bifalt av Lagtinget i samsvar med Grunnloven å oversende Kongen.