Lagtinget - Møte torsdag den 5. april 2001 kl. 15.35

Dato: 05.04.2001

Dokumenter: (Besl. O. nr. 71 (2000-2001), jf. Innst. O. nr. 56 (2000-2001)og Ot.prp. nr. 31 (2000-2001))

Sak nr. 3

Odelstingets vedtak til lov om endring i politiloven (begrenset politimyndighet til militære mannskaper på den norsk-russiske grense)

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Lovbeslutningen blir som bifalt av Lagtinget i overensstemmelse med Grunnloven å oversende Kongen.