Lagtinget - Møte tirsdag den 11. juni 2002 kl. 19.25

Dato: 11.06.2002

Dokumenter: (Besl. O. nr. 54 (2001-2002), jf. Innst. O. nr. 46 (2001-2002)og Ot.prp. nr. 50 (2001-2002))

Sak nr. 3

Odelstingets vedtak til lov om endringer i skatteloven (ny ettårsregel)

Talere

Per Ove Width (FrP): På vegne av Fremskrittspartiet vil jeg fremsette følgende forslag:

«Odelstingets vedtak bifalles ikke.

Lagtingets anmerkning:

§ 2-1 nytt åttende ledd bokstav a antas å burde lyde:

  • «a) En person som nevnt i første ledd som har et arbeidsopphold utenfor riket av minst seks måneders sammenhengende varighet, er fritatt for skatt på lønnsinntekt ved arbeid utført utenfor riket under arbeidsoppholdet der i fall lønnsinntekten beskattes der. Dersom lønnsinntekt ved arbeid utført utenfor riket ikke blir skattlagt på grunn av lovgivningen eller administrativ praksis der, er lønnsinntekten fritatt for skatt dersom arbeidsoppholdet utenfor riket er av minst 12 måneders sammenhengende varighet.»

§ 6-32 nytt fjerde ledd annet punktum antas å burde lyde:

«For skattyter som omfattes av § 2-1 åttende ledd bokstav a, avkortes nedre og øvre grense for minstefradraget etter det antall hele eller påbegynte måneder av inntektsåret skattyteren har oppholdt seg i riket.»

§ 15-4 åttende ledd annet punktum antas å burde lyde:

«For skattyter som omfattes av § 2-1 åttende ledd bokstav a, reduseres personfradraget slik at det gis personfradrag svarende til det antall hele eller påbegynte måneder skattyteren har oppholdt seg i riket.»»

Presidenten: Per Ove Width har på vegne av Fremskrittspartiet fremsatt det forslag han nå refererte.

Flere har ikke bedt om ordet.

Votering:Forslaget fra Fremskrittspartiet ble med 23 mot 4 stemmer ikke bifalt.

Presidenten: Lovbeslutningen blir som bifalt av Lagtinget i overensstemmelse med Grunnloven å oversende Kongen.