Lagtinget - Møte mandag den 17. juni 2002 (møtet ble satt tirsdag den 18. juni kl. 02.25)

Dato: 17.06.2002

Dokumenter: (Besl. O. nr. 77 (2001-2002), jf. Innst. O. nr. 70 (2001-2002)og Ot.prp. nr. 61 (2001-2002))

Sak nr. 12

Odelstingets vedtak til lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven mv. (lovtiltak mot terrorisme - gjennomføring av FN-konvensjonen 9. desember 1999 om bekjempelse av finansiering av terrorisme og FNs sikkerhetsråds resolusjon 1373 28. september 2001)

Talere

Per Ove Width (FrP): På vegne av Fremskrittspartiet vil jeg fremsette følgende forslag:

«Odelstingets vedtak bifalles ikke.

Lagtingets anmerkning:

Utlendingsloven:

§ 58:

Nåværende tredje ledd antas å bli fjerde ledd.

Nåværende fjerde ledd antas å bli femte ledd og antas å burde lyde:

«Med unntak for tilfeller som nevnt i tredje ledd besluttes ikke utvisning dersom det i betraktning av forholdets alvor og utlendingens tilknytning til riket vil være et uforholdsmessig tiltak overfor utlendingen selv eller de nærmeste familiemedlemmene.»

Femte til sjuende ledd antas å bli sjette til åttende ledd.»

Presidenten: Per Ove Width har på vegne av Fremskrittspartiet satt fram det forslaget han refererte.

Petter Løvik (H): På vegner av Høgre og Kristeleg Folkeparti vil eg setje fram følgjande forslag:

«Odelstingets vedtak bifalles ikke.

Lagtingets anmerkning:

IV, § 100 a første ledd antas å burde lyde:

«Når forhørsretten behandler en sak etter §§ 200 a, 202 c, 202 e annet ledd 208 a, 210 a, 210 c, 216 a eller 216 b, skal retten straks oppnevne offentlig forsvarer for den mistenkte.»»

Anne Helen Rui (A): På vegne av Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti vil jeg fremsette følgende forslag:

«Odelstingets vedtak bifalles ikke.

Lagtingets anmerkning:

Straffeprosessloven:

Ny 202 e første ledd antas å burde lyde:

«Påtalemyndigheten skal snarest mulig og senest innen syv dager etter at den har truffet beslutning etter § 202 d, bringe saken inn for forhørsretten, som ved kjennelse avgjør om beslutningen skal opprettholdes. Også mistenkte og dennes forsvarer kan kreve at det blir holdt rettsmøte til behandling av spørsmålet om båndlegging. Domstolloven § 149 første ledd gjelder tilsvarende. Opprettholder retten beslutningen, fastsetter den samtidig en bestemt tidsfrist for båndleggingen. § 185 første ledd gjelder tilsvarende. Før retten treffer kjennelsen, skal den mistenkte og andre som saken gjelder, varsles og gis anledning til å uttale seg.»

Straffeloven:

§ 147 første ledd bokstav b og tredje ledd antas å burde utgå.»

Presidenten: Representanten Anne Helen Rui har satt fram det forslaget hun refererte.

Flere har ikke bedt om ordet.

Presidenten vil først la votere over forslaget fra Fremskrittspartiet, deretter over forslaget fra Høyre og Kristelig Folkeparti og til sist over forslaget fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Votering:
  • 1. Forslaget fra Fremskrittspartiet ble med 23 mot 4 stemmer ikke bifalt.

  • 2. Forslaget fra Høyre og Kristelig Folkeparti ble med 17 mot 10 stemmer ikke bifalt.

  • 3. Forslaget fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti ble med 16 mot 11 stemmer ikke bifalt.

Presidenten: Lovbeslutningen blir som bifalt av Lagtinget i samsvar med Grunnloven å oversende Kongen.