Lagtinget - Møte mandag den 17. juni 2002 (møtet ble satt tirsdag den 18. juni kl. 02.25)

Dato: 17.06.2002

Dokumenter: (Besl. O. nr. 67 (2001-2002), jf. Innst. O. nr. 69 (2001-2002)og Ot.prp. nr. 44 (2001-2002))

Sak nr. 2

Odelstingets vedtak til lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven)

Talere

Anne Helen Rui (A): På vegne av Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti vil jeg fremme følgende forslag:

«Odelstingets vedtak bifalles ikke.

Lagtingets anmerkning:

§ 1 tredje ledd antas å burde lyde:

«Med forbruker menes en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Som forbruker regnes også en sammenslutning som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, forutsett at avtalen skal tjene medlemmenes personlige formål.»

§ 17 antas å burde lyde:

«Ting solgt «som den er»

Avtale om at tingen er solgt «som den er» eller med lignende alminnelig forbehold, skal ikke tillegges vekt ved mangelsvurderingen.»

§ 29 annet ledd antas å burde lyde:

«Ved avgjørelsen av om kostnadene er urimelige etter første ledd annet punktum, skal det legges vekt på verdien av en mangelfri ting, mangelens betydning og om andre beføyelser kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for forbrukeren.»

§ 38 nytt tredje ledd antas å burde lyde:

«Forskuddsbetaling i forbrukerkjøp kan kun avtales dersom det foreligger særlige grunner selgeren kan dokumentere. Slike særlige grunner vil foreligge dersom selger trenger finansiering for å kunne ferdigstille produktet, eller det av tidsmessige årsaker eller hensynet til varens art gjør det rimelig med forskuddsbetaling.»

Tredje og fjerde ledd blir fjerde og nytt femte ledd.

§ 42, overskriften antas å burde lyde:

«Retur etter levering. Bytterett.»

§ 42 tredje ledd antas å burde lyde:

«Dersom ikke annet er avtalt, har forbrukeren rett til å bytte tingen innen 14 dager etter at tingen er levert. Ved bytte kan forbrukeren velge mellom en annen ting med verdi tilsvarende kjøpesummen eller en rett til tilsvarende prisreduksjon ved annet kjøp hos selger innen ett år fra tingen er levert tilbake (tilgodelapp). Forbrukeren kan likevel ikke bytte tingen dersom bytte vil være uforenlig med tingens beskaffenhet, føre til verdiforringelse eller innebære en urimelig kostnad for selgeren. Det samme gjelder dersom tingen er ervervet ved auksjon eller er tilvirket eller bestilt spesielt for kjøperen.»

§ 62 annet ledd antas å burde lyde:

«Loven gjelder for avtaler som er inngått før loven er trådt i kraft.»

§ 63 nr. 10 antas å burde utgå.»

Presidenten: Representanten Anne Helen Rui har på vegne av Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti fremsatt det forslaget hun refererte.

Petter Løvik (H): På vegner av Høgre og Kristeleg Folkeparti har eg den store glede å kome med følgjande forslag:

«Odelstingets vedtak bifalles ikke.

Lagtingets anmerkning:

§ 1 fjerde ledd antas å burde utgå.»

Presidenten: Petter Løvik har på vegne av Høyre og Kristelig Folkeparti satt fram det forslag han refererte.

Flere har ikke bedt om ordet.

Presidenten vil først la votere over forslaget fra Høyre og Kristelig Folkeparti og deretter over forslaget fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Votering:
  • 1. Forslaget fra Høyre og Kristelig Folkeparti ble med 17 mot 10 stemmer ikke bifalt.

  • 2. Forslaget fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti ble med 16 mot 11 stemmer ikke bifalt.

Presidenten: Lovbeslutningen blir som bifalt av Lagtinget i overensstemmelse med Grunnloven å oversende Kongen.