Lagtinget - Møte torsdag den 12. desember 2002 kl. 23.58

Dato: 12.12.2002

Dokumenter: (Besl. O. nr. 40 (2002-2003), jf. Innst. O. nr. 20 (2002-2003)og Ot.prp. nr. 115 (2001-2002))

Sak nr. 20

Odelstingets vedtak til lov om endringar i inkassolova

Presidenten: Ingen har bede om ordet.

Vedtaket i Odelstinget er dermed godteke av Lagtinget, og lovvedtaket blir å sende Kongen i samsvar med Grunnlova.