Lov om endringar i inkassolova

Ot.prp. nr. 115 (2001-2002), Innst. O. nr. 20 (2002-2003), beslutning. O. nr. 40 (2002-2003) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 21.11.2002 Innst. O. nr. 20 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.11.2002

   Behandlet i Odelstinget: 09.12.2002

   Behandlet i Lagtinget: 12.12.2002