Lagtinget - Møte torsdag 27. februar 2003 kl. 14.55

Dato: 27.02.2003

Dokumenter: (Besl. O. nr. 64 (2002-2003), jf. Innst. O. nr. 64 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 9 (2002-2003))

Sak nr. 6

Odelstingets vedtak til lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester (barnevernloven) og lov 19. juni 1997 nr. 62 om familievernkontorer (familievernkontorloven) mv.

Presidenten: Ingen har bede om ordet.

Vedtaket i Odelstinget er dermed godteke av Lagtinget, og lovvedtaket blir i samsvar med Grunnlova å sende Kongen.