Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester (barnevernloven) og lov 19. juni 1997 nr. 62 om familievernkontorer (familievernkontorloven) mv.

Til Odelstinget

Oslo, i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen, den 6. februar 2003

Sonja Sjøli Eirin Faldet Trond Giske
leder ordfører sekretær