Lagtinget - Møte torsdag den 20. november 2003 kl. 15.10

Dato: 20.11.2003

Dokumenter: (Besl. O. nr. 7 (2003-2004), jf. Innst. O. nr. 1 (2003-2004)og Ot.prp. nr. 102 (2002-2003))

Sak nr. 8

Odelstingets vedtak til lov om statleg varekrigsforsikring

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Lovbeslutningen blir som bifalt av Lagtinget i overensstemmelse med Grunnloven å oversende Kongen.