Lagtinget - Møte torsdag den 20. november 2003 kl. 15.10

Dato: 20.11.2003

Dokumenter: (Besl. O. nr. 6 (2003-2004), jf. Innst. O. nr. 8 (2003-2004)og Ot.prp. nr. 101 (2002-2003))

Sak nr. 7

Odelstingets vedtak til lov om endring i lov 20. desember 2002 nr. 88 om endringer i lov 30. august 1991 nr. 71 om statsforetak mv.

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Lovbeslutningen blir som bifalt av Lagtinget i overensstemmelse med Grunnloven å oversende Kongen.