Lagtinget - Møte torsdag den 18. desember 2003 kl. 18

Dato: 18.12.2003

Dokumenter: (Besl. O. nr. 44 (2003-2004), jf. Innst. O. nr. 43 (2003-2004)og Ot.prp. nr. 5 (2003-2004))

Sak nr. 2

Odelstingets vedtak til lov om fortrinnsrett og ventelønn for arbeidstakere i Statskonsult AS

Presidenten: Ingen har bede om ordet.

Vedtaket i Odelstinget er dermed godteke av Lagtinget, og lovvedtaket blir å sende Kongen i samsvar med Grunnlova.