Lagtinget - Møte tysdag den 15. juni 2004 (Møtet vart sett onsdag den 16. juni kl. 00.25.)

Dato: 15.06.2004

Dokumenter: (Besl. O. nr. 94 (2003-2004), jf. Innst. O. nr. 84 (2003-2004)og Ot.prp. nr. 69 (2003-2004))

Sak nr. 5

Odelstingets vedtak til lov om endringar i lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. (sjuketransport m.m.)

Presidenten: Ingen har bede om ordet.

Vedtaket i Odelstinget er dermed godteke av Lagtinget, og lovvedtaket blir i samsvar med Grunnlova å sende Kongen.