Lagtinget - Møte torsdag den 17. juni 2004 kl. 20.50

Dato: 17.06.2004

Dokumenter: (Besl. O. nr. 101 (2003-2004), jf. Innst. O. nr. 78(2003-2004) og Ot.prp. nr. 66 (2003-2004))

Sak nr. 2

Odelstingets vedtak til lov om endringer i lov 6. desember 1996 nr. 75 om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner

Presidenten: Ingen har bede om ordet.

Vedtaket i Odelstinget er dermed godeteke av Lagtinget, og lovvedtaket blir i samsvar med Grunnlova å sende Kongen.