Lagtinget - Møte torsdag den 2. desember 2004 kl. 21.15

Dato: 02.12.2004

Dokumenter: (Besl. O. nr. 12 (2004-2005), jf. Innst. O. nr. 8 (2004-2005)og Ot.prp. nr. 70 (2003-2004))

Sak nr. 3

Odelstingets vedtak til lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) mv.

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Vedtaket i Odelstinget er dermed godteke av Lagtinget, og lovvedtaket blir å sende Kongen i samsvar med Grunnlova.