Lov om endring i lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) m.v.

Ot.prp. nr. 70 (2003-2004), Innst. O. nr. 8 (2004-2005), beslutning. O. nr. 12 (2004-2005)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Fiskeridepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 09.11.2004 Innst. O. nr. 8 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.11.2004

   Behandlet i Odelstinget: 23.11.2004

   Behandlet i Lagtinget: 02.12.2004