Lagtinget - Møte fredag den 17. desember 2004 kl. 10

Dato: 17.12.2004

Dokumenter: (Besl. O. nr. 27 (2004-2005), jf. Innst. O. nr. 41 (2004-2005) ogOt.prp. nr. 8 (2004-2005))

Sak nr. 2

Odelstingets vedtak til lov om endringer i midlertidig lov 2. juli 2004 nr. 64 om prøveordning med lokaler for injeksjon av narkotika (sprøyteromsordning) m.m.

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Vedtaket i Odelstinget er dermed godteke av Lagtinget, og lovvedtaket blir å sende Kongen i samsvar med Grunnlova.