Lov om endringer i midlertidig lov 2. juli 2004 nr. 64 om prøveordning med lokaler for injeksjon av narkotika (sprøyteromsordning) m.m.

Ot.prp. nr. 8 (2004-2005), Innst. O. nr. 41 (2004-2005), beslutning. O. nr. 27 (2004-2005) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for sosialkomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 09.12.2004 Innst. O. nr. 41 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.2004

   Behandlet i Odelstinget: 13.12.2004

   Behandlet i Lagtinget: 17.12.2004