Lagtinget - Møte tysdag den 12. april 2005 kl. 13.35

Dato: 12.04.2005

Dokumenter: (Besl. O. nr. 50 (2004-2005), jf. Innst. O. nr.58 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 36 (2004-2005))

Sak nr. 3

Odelstingets vedtak til lov om endringer i lov 21. desember 2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett mv. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven) mv.

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Vedtaket i Odelstinget er dermed godteke av Lagtinget, og lovvedtaket blir å sende Kongen i samsvar med Grunnlova.