Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om lov om endringer i lov 21. desember 2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett mv. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven) mv.

Dette dokument

  • Innst. O. nr. 58 (2004-2005)
  • Kildedok: Ot.prp. nr. 36 (2004-2005)
  • Dato: 17.02.2005
  • Utgiver: Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen
  • Sidetall: 24
Til Odelstinget

Oslo, i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen, den 17. februar 2005

Sonja Irene Sjøli Ulf Erik Knudsen
leder ordfører