Lagtinget - Møte tysdag den 26. april 2005 kl. 12.25

Dato: 26.04.2005

Dokumenter: (Besl. O. nr. 64 (2004-2005), jf. Innst. O. nr. 67 (2004-2005)og Ot.prp. nr. 39 (2004-2005))

Sak nr. 6

Odelstingets vedtak til lov om endringer i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) og enkelte andre lover (evaluering av regnskapsloven)

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Vedtaket i Odelstinget er dermed godteke av Lagtinget, og lovvedtaket blir å sende Kongen i samsvar med Grunnlova.