Innstilling fra finanskomiteen om lov om endringer i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) og enkelte andre lover (evaluering av regnskapsloven)

Til Odelstinget

Oslo, i finanskomiteen, den 17. mars 2005

Siv Jensen Torbjørn Hansen
leder ordfører