Lagtinget - Møte onsdag den 8. juni 2005 kl. 22.45

Dato: 08.06.2005

Dokumenter: (Besl. O. nr. 87 (2004-2005), jf. Innst. O. nr. 85 (2004-2005)og Ot.prp. nr. 74 (2004-2005))

Sak nr. 12

Odelstingets vedtak til lov om endringer i lov 15. juni 2001 nr. 81 om elektronisk signatur og andre lover

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Vedtaket i Odelstinget er dermed godteke av Lagtinget, og lovvedtaket blir i samsvar med Grunnlova å sende Kongen.