Lov om endringer i lov 15. juni 2001 nr. 81om elektronisk signatur og andre lover

Ot.prp. nr. 74 (2004-2005), Innst. O. nr. 85 (2004-2005), beslutning. O. nr. 87 (2004-2005) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 12.05.2005 Innst. O. nr. 85 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.05.2005

   Behandlet i Odelstinget: 24.05.2005

   Behandlet i Lagtinget: 08.06.2005