Lagtinget - Møte fredag den 17. juni 2005 kl. 9

Dato: 17.06.2005

Dokumenter: (Besl. O. nr. 124 (2004-2005), jf. Innst. O. nr. 125(2004-2005) og Ot.prp. nr. 92 (2004-2005))

Sak nr. 11

Odelstingets vedtak til lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Vedtaket i Odelstinget er dermed godteke av Lagtinget, og lovvedtaket blir i samsvar med Grunnlova å sende Kongen.