Lagtinget - Møte fredag den 17. juni 2005 kl. 9

Dato: 17.06.2005

Dokumenter: (Besl. O. nr. 116 (2004-2005), jf. Innst. O. nr. 119 (2004-2005)og Ot.prp. nr. 86 (2004-2005))

Sak nr. 3

Odelstingets vedtak til lov om endringer i lov 19. juni 1997 nr. 82 om pass (elektronisk lagring av biometrisk personinformasjon i form av ansiktsfoto i pass m.m.)

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Vedtaket i Odelstinget er dermed godteke av Lagtinget, og lovvedtaket blir i samsvar med Grunnlova å sende Kongen.