Lagtinget - Møte fredag den 17. juni 2005 kl. 9

Dato: 17.06.2005

Dokumenter: (Besl. O. nr. 120 (2004-2005), jf. Innst. O. nr. 125 (2004-2005)og Ot.prp. nr. 92 (2004-2005))

Sak nr. 7

Odelstingets vedtak til lov om endring i lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Vedtaket i Odelstinget er dermed godteke av Lagtinget, og lovvedtaket blir i samsvar med Grunnlova å sende Kongen.