Lagtinget - Møte fredag den 16. juni 2006 kl. 10

Dato: 16.06.2006

Dokumenter: (Besl. O. nr. 80 (2005-2006), jf. Innst. O. nr. 72 (2005-2006)og Ot.prp. nr. 52 (2005-2006))

Sak nr. 6

Odelstingets vedtak til lov om endringer i forsikringsloven (utlikning i fellesordninger for premieberegning)

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Odelstingets beslutning er dermed bifalt av Lagtinget. Lovvedtaket blir å sende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven.