Lov om endringer i forsikringsloven (utlikning i fellesordninger for premieberegning)

Ot.prp. nr. 52 (2005-2006), Innst. O. nr. 72 (2005-2006), beslutning. O. nr. 80 (2005-2006)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 06.06.2006 Innst. O. nr. 72 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har enstemmig vedtatt endringer i virksomhetsreglene for livsforsikringsselskap, som vil inngå som et nytt kapittel 10A i forsikringsloven. Hovedformålet med lovendringene er å gi pensjonsinnretninger adgang til å tilby fellesordninger med premieutjevning dersom det etterspørres av foretak i privat sektor. Lovreglene overlater til den enkelte pensjonsleverandør å avgjøre om den vil opprette et slikt tilbud om en felles finansieringsordning for flere pensjonsordninger. Det overlates også til det enkelte foretak å avgjøre om de vil gjøre bruk av adgangen til å benytte slik finansieringsordning i den enkelte pensjonsordning. Lovreglene vil således både for pensjonsleverandører og forsikringstakere være et alternativ til ordinær premieberegning. Lovbestemmelsene bygger på den ordning som ble vedtatt av Stortinget for kommunale pensjonsordninger. Lovendringene omhandler ikke spørsmål knyttet til hvilke pensjonsytelser pensjonsordningene skal gi.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.2006

   Behandlet i Odelstinget: 13.06.2006

   Behandlet i Lagtinget: 16.06.2006