Lagtinget - Møte torsdag den 4. desember 2008 kl. 21.09

Dato: 04.12.2008

Dokumenter: (Besl. O. nr. 14 (2008–2009), jf. Innst. O. nr. 20 (2008–2009) og Ot.prp. nr. 55 (2007–2008))

Sak nr. 7 [21:12:00]

Odelstingets vedtak til lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven)

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Odelstingets beslutning er dermed bifalt av Lagtinget. Lovvedtaket blir å sende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven.